08. 07. 2013

<h1>Verejná konzultácia smerníc EÚ upravujúca oblasť odpadov</h1>

V júni 2013 ohlásila Európska komisia možnosť zapojenia sa do procesu zmeny smerníc v odpadovom hospodárstve, a preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva k účasti odbornú a širokú verejnosť vo veci verejných konzultácií k smerniciam 2008/98/ES, 1999/31/ES, 1994/62/ES upravujúcim oblasť odpadov.

V júni 2013 ohlásila Európska komisia možnosť zapojenia sa do procesu zmeny smerníc v odpadovom hospodárstve, a preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva k účasti odbornú a širokú verejnosť vo veci verejných konzultácií k smerniciam 2008/98/ES, 1999/31/ES, 1994/62/ES upravujúcim oblasť odpadov. Európska komisia ohlásila možnosť zapojenia sa do procesu zmeny smerníc v odpadovom hospodárstve, ktorý bude trvať do 10. 9. 2013.

Cieľom konzultácií (Review Project) je identifikácia problémov a návrhy možných riešení cieľov uvedených v rámcovej smernici o odpadoch, smernici o skládkach odpadov, obaloch a odpadoch z obalov. Ciele sa budú prehodnocovať dvojakým spôsobom: na jednej strane budú reagovať na závery vyplývajúce z prieskumov stanovených v smerniciach a na druhej strane budú ciele prehodnocované v súlade s ambíciami Komisie na podporu efektívneho využívania zdrojov, tak ako je popísané v pláne pre efektívne využívanie zdrojov.

Prieskumy

Pracovný program Komisie na rok 2013 naznačuje, že sa uskutoční prehodnotenie odpadovej politiky a legislatívy. Výsledky týchto prieskumov budú predložené v roku 2014 a budú zahŕňať nasledujúce tri časti:

§ 1. Kľúčové ciele z oblasti legislatívy EÚ o odpadoch (v súlade s ustanoveniami v rámcovej smernici o odpadoch, smernice o skládkach odpadov a smernica o obaloch);

§ 2. Hodnotenie ex-post ("fitness check") piatich starších smerníc EÚ týkajúcich sa jednotlivých tokov odpadov: čistiarenských kalov, PCB/PCT, obalov a odpadov z obalov, vozidiel po dobe životnosti a batérií;

Kontrola súladu ("fitness check") s politikou EÚ bude tiež analyzovať, či a do akej miery je päť starších právnych predpisov v súlade s novými politickými prístupmi (napr. hierarchia odpadov, životný cyklus odpadov) a aktuálnymi politickými cieľmi (napr. efektívne využívanie zdrojov a surovín).

§ 3. Posúdenie toho, ako možno problém plastového odpadu najlepšie riešiť v kontexte už existujúceho rámca politiky odpadového hospodárstva, ktorý je založený na ustanoveniach vyplývajúcich zo Zelenej knihy o európskej stratégii pre plastové odpady.

Toto prehodnotenie odpadovej politiky a legislatívy bude informovať aj o cieľoch stanovených v pláne efektívneho využívania zdrojov nedávno potvrdených v návrhu siedmeho akčného programu pre životné prostredie, ako aj na zaistenie bezpečného/udržateľného prístupu k surovinám ako jeden z hlavných príspevkov k iniciatíve v oblasti surovín.

Dotazník

Pre diskusiu/konzultácie bol vytvorený dotazník s dvoma okruhmi otázok: jeden pre európskych občanov a druhý pre všetky ostatné zúčastnené strany.

Dotazník sa skladá z nasledovných častí:

•    Osobné údaje

•    Konzultácie pre európskych občanov

•    Rámcová smernica o odpadoch

•    Smernica o skládkach odpadov

•    Smernica o obaloch a odpadoch z obalov

•    Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje

•    Ciele, ako nástroj v právnych predpisoch o odpadoch

Kliknite prosím TU, ak chcete odpovedať na konzultácie.

O ďalšom vývoji a zmenách v legislatíve EÚ v oblasti odpadového hospodárstva Vás budeme informovať.

Viac info

Kompletný materiál a viac informácií nájdete na:

More The online consultation is available from the following web link:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm

Review of the waste policy and legislation, Target review:

http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

Roadmap on Resource Efficiency:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 / 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.