Verejné prerokovanie POH Banskobystrického a Košického kraja
Dovoľujeme si Vás informovať o priebehu schvaľovania dokumentu: „ Program odpadového hospodárstva (POH) kraja“ (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) v zmysle zákona č

Dovoľujeme si Vás informovať o priebehu schvaľovania dokumentu: „ Program odpadového hospodárstva (POH) kraja“ (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre jednotlivé kraje SR. Verejné prerokovanie k návrhu POH príslušného kraja sa uskutoční 24. 5. 2013Banskobystrickom kraji a 5. 6. 2013Košickom kraji.

Verejné prerokovanie znamená povinnosť obstarávateľa strategického dokumentu (v tomto prípade príslušný krajský úrad životného prostredia) zabezpečiť kvalifikovaný výklad verejnosti (aj obci) o problematike, ktorú správa o hodnotení riešila a o hlavných výsledkoch, ktoré sú jej obsahom. Toto je príležitosť pre verejnosť/obce dostať odpovede na otázky týkajúce sa návrhu POH kraja.

O ostatných termínoch verejných prerokovaní návrhov POH krajov Vás budeme priebežne informovať.

 SAMOSPRÁVNY KRAJ  STAV
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 -2015 Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 - 2015 Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015 Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011 - 2015 Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 - 2015 Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015 Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 - 2015 Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015 Verejné prerokovanie

Kompletné dokumentácie EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR môžete prevziať TU.

Oprávnená organizácia ENVI-PAK ponúka svojim partnerom zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc. Vypracuje pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk