24. 10. 2022

Výrobcovia sú so službami ENVI - PAK podľa prieskumu spokojní

ENVI - PAK je najväčšou a najskúsenejšou OZV na Slovensku. Už 19 rokov má vedúcu pozíciu medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov. Lídrom ho však nerobí len počet samospráv, s ktorými spolupracuje, ale skôr jeho medzinárodné ukotvenie, know-how, významné ocenenia od renomovaných inštitúcií, transparentnosť, spoľahlivosť a kvalita. Pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov zabezpečuje plnenie povinností a v ich mene riadi a financuje triedený zber v slovenských mestách a obciach  s viac ako dvoma miliónmi obyvateľov.

Garancia plnenia záväzných cieľov a limitov OH je pre klientov ENVI - PAK zásadná

ENVI - PAK si po roku opäť preveril spokojnosť svojich klientov prostredníctvom anonymných dotazníkov. Vyplnené ich poslalo až 69 % respondentov a z nich 93 % odpovedalo na všetky otázky.

Prieskum potvrdil, že klienti za najväčší prínos považujú práve garanciu splnenia záväzných cieľov a limitov OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov (83 %). Registrácii v Registri výrobcov a vzdelávaniu verejnosti, ako správne odpad triediť a chrániť životné prostredie prisudzujú tiež značný význam.

Aké ďalšie služby sú pre rozhodovanie výrobcov pri výbere OZV dôležité?

Podľa výsledkov prieskumu považuje 41 % klientov za dôležité pre ich rozhodnutie o výbere OZV možnosť elektronického podávania výkazov, 28 % výrobcov oceňuje certifikáty CO2, ktoré im každoročne udeľuje ENVI - PAK za ich podiel na úspore emisií a CO2 za ukončený rok. Bezplatné odborné semináre a vzdelávacie videá pre výrobcov považuje za prínos 30 % opýtaných. ENVI - PAK oceňuje záujem výrobcov a ich uznanie za služby nad rámec zákona.

Dobrá značka má pri voľbe OZV nezanedbateľnú pridanú hodnotu

ENVI - PAK je prvou OZV na Slovensku s najdlhšou tradíciou. Medzinárodné know-how získala od popredných výrobcov balených výrobkov, ktorí ju dodnes riadia. Zároveň je spoluzakladateľkou medzinárodnej neziskovej aliancie EXPRA a súčasťou celoeurópskeho združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE. Medzinárodné pôsobenie a z neho plynúce know-how ENVI - PAK oceňuje 32 % respondentov. Legislatívnu podporu a odborné semináre, ktoré sú návodom, ako postupovať v praxi, vyzdvihuje takmer polovica opýtaných (46 %).

Rozsiahle služby komunikuje ENVI - PAK viacerými cestami

ENVI - PAK ponúka aktívnu spoluprácu a pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotení a recyklácii odpadov, sledovaní legislatívnych zmien a pri zastupovaní záujmov výrobcov. K ďalším službám, ktoré ponúka, patria audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta, bezplatné odborné semináre a školenia, odborné poradenstvo, bezplatné právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského aj medzinárodného práva, ale napríklad aj zabezpečenie zberu a zhodnocovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, oddeleného zberu, spätného odberu a zhodnocovania elektro odpadu. Svoje služby komunikuje rôznymi cestami. Okrem osobnej či telefonickej komunikácie aj prostredníctvom web stránok či sociálnych sietí. Firemná web stránka envipak.sk patrí medzi nosné kanály na zdieľanie informácií a podľa výsledkov prieskumu ich tam klienti ENVI - PAK aj vyhľadávajú (67 %).

Aj prostredníctvom projektov, iniciatív či podujatí si výrobcovia vytvárajú názor na OZV

Vzdelávacie aktivity ENVI - PAK klienti poznajú a považujú za podstatné. Kampaň Zálohujme, ale nezabúdajme triediť, ktorá upozorňuje na potrebu zodpovedného triedenia odpadu aj po zavedení zálohovania nápojových PET a plechoviek, zaregistrovalo až 68 % klientov ENVI - PAK. Vzdelávacie videá na sociálnych sieťach eviduje 52 % opýtaných. Aktívnu účasť na najväčšom slovenskom hudobnom festivale POHODA, kde OZV koučovala dobrovoľníkov dozerajúcich na správne triedenie odpadu, si všimlo 42 % klientov. Uspokojivá je aj poznateľnosť iniciatívy zameranej na boj s voľne pohodeným odpadom Vezmi si ma (27 %), ako aj najnovšieho projektu prevencie proti hádzaniu odpadu na zem pomocou behaviorálnych techník (21 %).

ENVI - PAK svoje pevné ukotvenie na trhu využíva v prospech svojich klientov

Podľa vyjadrenia generálnej riaditeľky Hany Novákovej: „je spokojnosť klientov alfou a omegou úspešnosti OZV na trhu. Preto ENVI - PAK sústreďuje svoje činnosti predovšetkým na plnenie ich požiadaviek. Intenzívne k tomu prispieva aj individuálna starostlivosť o klientov prostredníctvom vzťahových manažérov.“ Na otázku spokojnosti so svojím vzťahovým manažérom vyjadrilo spokojnosť 68 % klientov a neutrálny postoj 32 % klientov, čo potvrdzuje, že táto cesta sa osvedčila.

V prieskume realizovanom v roku 2021 bola garancia splnenia zákonných povinností kľúčovým rozhodovacím argumentom pre 74 % výrobcov. V roku 2022 sa význam tejto služby pre klientov zvýšil až na 83 %. Generálna riaditeľka Nováková považuje tento údaj: „za prejav dôvery klientov, že ich zákonné povinnosti budú v často sa meniacej legislatíve OH plnené. Je to pre ENVI - PAK zaväzujúce. Len vďaka našim klientom sa dokážeme zlepšovať a už 19 rokov zaujímať pozíciu lídra a spoľahlivého partnera prinášajúceho skutočné inovácie“.