Zber triedeného odpadu narástol medziročne o viac ako 40 %
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý funguje na Slovensku od polovice roku 2016, prináša pozitívne výsledky. Miera vytriedených zložiek komunálneho odpadu v roku 2017 vzrástla oproti roku 2016 o 130 931 ton, pričom v roku 2016 bolo vyzbieraných 274 934 ton klasických zložiek triedeného komunálneho odpadu (papier a lepenka, sklo, plasty a kovy) a v roku 2017 bolo vyzbieraných 405 865 ton týchto zložiek – zber triedeného odpadu klasických zložiek teda medziročne narástol o  47,62 %.

Informácie vyplývajú z  Vyhodnotenia priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020, ktorý zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR v decembri 2018.

Z dokumentu vyplýva, že počas obdobia rokov 2014 až 2017 množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu kontinuálne rástlo. Výraznejší rast triedenia odpadu bol zaznamenaný po zavedení systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

Zdroj pôvodného grafu s vývojom triedeného zberu v SR – MŽP SR

 

Podiel skládkovaného komunálneho odpadu klesá

Oproti roku 2013 sa zlepšila aj recyklácia  komunálnych odpadov. Ich množstvo  sa strojnásobilo a presiahlo 600 000 ton.

„Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa prejavilo vo výraznom náraste triedenia komunálnych odpadov na Slovensku. Tešíme sa, že k tomu prispeli najmä odpady z obalov a neobalových výrobkov,“ vyjadrila sa Hana Nováková, generálna riaditeľka organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky ENVI - PAK.

Výsledky podľa zložiek odpadu

Papier a lepenka: Cieľom pre rok 2018 bolo dosiahnuť recykláciu papiera a lepenky na 55 %. V roku 2017 bol tento cieľ prekročený, nakoľko dominantným spôsobom nakladania s odpadmi z papiera a lepenky bola recyklácia, ktorá dosiahla až 69 %. Podarilo sa splniť aj cieľ pre obmedzenie skládkovania papiera a lepenky a v roku 2017 kleslo skládkovanie na 0,26 %  z celkového množstva. 

Sklo: Pri nakladaní s komoditou sklo prevláda recyklácia, ktorá je na výbornej úrovni. Už od roku 2015 sú dosahované vysoké úrovne recyklácie odpadov zo skla. Stanovený cieľ na rok 2020, ktorý je 80 %, bude s veľkou pravdepodobnosťou splnený, nakoľko v roku 2017 bol cieľ recyklácie skla splnený na  88 %. V roku 2017 bolo na skládku uložených len 1 % odpadov zo skla, čím sa podarilo splniť cieľ zníženia skládkovania pod stanovenú úroveň.  

Plasty: Najvýznamnejší nárast v produkcii plastových odpadov dosiahol triedený plast z komunálneho odpadu a medziročný nárast dosiahol vyše 8 000 ton na úroveň 44 000 ton vytriedených plastových odpadov. Na tomto úspechu za posledné roky, ktorým je nárast vytriedených plastových odpadov z komunálneho odpadu, má zásluhu princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov zavedený v roku 2016. Miera recyklácie plastových odpadov dosiahla v roku 2017 úroveň 61 %, vďaka čomu sa podarilo splniť cieľ recyklácie stanovený na rok 2018 (50 %) ako aj na rok 2020 (55 %). Skládkovanie plastových odpadov postupne klesá a v roku 2017 dosiahlo len 6 %. 

Kovy: Odpady z kovov patria svojou produkciou medzi najmajoritnejšie zložky odpadov a svojím vysokým potenciálom pre recykláciu patria medzi najobchodovanejšiu surovinu. V roku 2017 dosiahla ich produkcia 1,5 milióna ton. V roku 2017 dosiahla miera recyklácie kovov 64 %, čo predstavuje 973 928 ton odpadov z kovov. Oproti roku 2016, kedy bolo recyklovaných 914 285 ton, je to o 59 643 ton viac recyklovaných odpadov z kovov.

Obaly a odpady z obalov: Za sledované obdobie boli ciele zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú uvedené v  Smernici č. 94/62/ES Európskeho parlamentu a Rady o obaloch a odpadoch z obalov a v zákone o odpadoch, splnené, a to každý rok a pre všetky obalové materiály.

Výsledky ukazujú, že nastavený systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov prináša svoje ovocie.    Očakávame, že pokračovaním implementácie cieľov dôjde aj k ďalším zlepšeniam v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu, tak, aby sa splnili cieľ EÚ: opätovné použitie a miera recyklácie komunálneho odpadu do roku 2025 na 55 %.