13. 01. 2023

Zloženie papiera a skla je v triedenom zbere stabilné, zásadne sa zmenil triedený zber plastov

Zloženie papiera a skla je v triedenom zbere stabilné, zásadne sa zmenil triedený zber plastov
Spoločnosť ENVI - PAK vykonala v mesiacoch júl – október ďalšiu sériu 28 analýz zloženia triedeného zberu v mestách a obciach rôznej veľkosti a z rôznych častí SR. Podiel papierových obalov za sledované obdobie z vriec je 60,91 %, v kontajnerovom o 10 % viac. Podiel obalov zo skla je v kontajnerom aj vrecovom takmer totožný – viac ako 90 % a v rámci plastového odpadu klesol podiel PET zložky o viac ako 2/3, čo logicky spôsobilo zavedenie zálohového systému. Pri oboch systémoch bol zaznamenaný nárast ostatných plastových obalov.

Hlavným cieľom bolo zistiť vývoj zloženia odpadov najmä v komodite plast v súvislosti so zavedením zálohového systému na PET fľaše. Popri tom sa analyzovali aj ostatné farebné nádoby s cieľom vyhodnotiť ich zloženie v závislosti od ročného obdobia.

Podiel papiera vo vreciach

Pozn.: I. fáza je obdobie december 2021, II. fáza obdobie marec-máj 2022 a III. fáza júl-október 2022

 

Priemer podielu papierových obalov v dotriedenom papieri, teda podiel papierových obalov v papierovom odpade bez prímesí a nedotriediteľnej podsitnej frakcie, za sledované obdobie z vriec je 60,91 %.

Podiel papiera v kontajneroch

V prvých dvoch tabuľkách možno pozorovať zmenu zloženia modrých nádob na papier v priebehu obdobia december 2021 – október 2022.

Podiel papierových obalov v kontajnerovom systéme zberu po dotriedení v sledovanom období predstavuje 70,87 %, teda o cca 10 % viac ako vo vrecovom zbere. Vrecový zber obsahuje väčší podiel novín a časopisov ako kontajnerový zber o viac ako 9 %, zároveň obsahuje nižší podiel kartónu a lepenky. V rámci sezónnosti neboli pozorované spoločné trendy v rámci systémov zberu t. j. vrecový vs. kontajnerový zber, rovnako možno konštatovať, že podiely jednotlivých sledovaných kategórií sa v priebehu sledovaného obdobia výraznejšie nemenili.

Vo vrecovom zbere papiera množstvo prímesí (t. j. nečistôt) kolísal v rozmedzí 3,74 % – 6,28 % s kulmináciou v období marec – máj 22. V rámci kontajnerového zberu bol rozptyl nečistôt od 5,99 % do 7,00 % v poslednej várke analýz, ale možno konštatovať, že znečistenie kontajnerov na zber papiera je o niečo vyššie, ale menej podlieha sezónnosti.

Pokiaľ ide o sklo, tak jeho zloženie je veľmi podobné v oboch systémoch zberu viď. tabuľky nižšie.

Podiel skla vo vreciach

Podiel skla v kontajneroch

Podiel obalov zo skla tvorí pri vrecovom zbere po očistení od nečistôt 95,20 %, pri kontajnerovom 92,37 %. Množstvo nečistôt tvorilo priemerne 2,39 % pri vrecovom zbere, 3,51 % pri kontajnerovom. Oba systémy sú charakteristické svojou čistotou. Rozdiel medzi oboma systémami zberu je v podiele iného skla (najčastejšie ide o tabuľové sklo), kde pri vrecovom zbere tvorí iné sklo priemerne 4,84 %, v rámci kontajnerov až 7,31 %, najvyšší podiel bol dokonca 10,48 % v období december 21.

Zloženie plastov sa v dôsledku zavedenia záloh nutne zmenilo. Dokazujú nám to aj tabuľky nižšie.

Podiel plastov vo vreciach

Podiel plastov v kontajneroch

Podiel plastových obalov na dotriedených plastoch tvorí pri vrecovom zbere priemerne 88,45 %, pri kontajnerovom zbere 85,34 %.

Logicky pri oboch systémoch klesol podiel PET fliaš. Z podielu 28,39 %, ktorý bol rovnaký pre oba systémy zberu pred zavedením záloh, tento podiel klesol na necelých 10 % (9,78 %) pri vrecovom zbere, resp. na menej ako 9 % (minimum 8,54 %) pri kontajnerovom. Pri oboch systémoch bol zaznamenaný nárast ostatných obalov zo 48,83 % na 61,73 % resp. pri kontajneroch zo 39,58 % až na 55,97 %. Významný je aj nárast nečistôt pri vrecovom zbere z 13,90 % až na 19 %, pri kontajnerovom zbere nie je zmena podielu nečistôt taká jednoznačná, v období marec – máj sa podiel nečistôt zvýšil na takmer 28 %, no v nasledujúcom období poklesol na takmer pôvodnú hodnotu.

Podiel plastov

Podiel zálohovaných fliaš, ktoré ostali súčasťou triedeného zberu z vyzbieraných plastových odpadov, je napriek zálohovému systému na úrovni mierne pod 0,5 % pri vrecovom zbere a niečo málo okolo 0,3 % pri kontajnerovom zbere.

Aktuálne podrobné zloženie odpadov v žltom vreci/nádobe na zber plastov je uvedený v nasledujúcom grafe. Ako možno vidieť, zloženie je v oboch systémoch zberu veľmi podobné.

Graf vrecia vs kontajnery

Z údajov z doteraz vykonaných 90 analýz za obdobie december 2021 až október 2022 možno konštatovať, že zloženie papiera a skla je viac menej stabilné a ročné obdobie veľmi neovplyvňuje zloženie. Podobné konštatovanie z vykonaných analýz v prípade plastov možné nie je, nakoľko v tomto období prišlo k zásadnej zmene systému triedeného zber plastov v podobe zavedenia záloh. Zálohy jednoznačne a logicky zredukovali množstvo PET fliaš v žltých nádobách na 1/3 pôvodného podielu. Z vyzbieraných plastov napriek samostatnému systému zberu tvoria zálohované PET fľaše približne 0,5 %, ktoré tvoria v podstate znečistenie žltých nádob nakoľko tieto odpady majú samostatný systém zberu a za tieto odpady v žltej nádobe ich producenti do systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov neplatia a náklady za ne hradia ostatní výrobcovia. Ročne ide za celú SR o čiastku cca 200 000 €.