09. 10. 2013

<h1>Zverejnenie POH Nitrianskeho kraja a aktualizácia schvaľovania POH ostatných krajov</h1>

Vo Vestníku vlády SR dňa 30. 9. 2013 bola zverejnená všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 2/2013.

POH Nitrianskeho kraja

Vo Vestníku vlády SR dňa 30. 9. 2013 bola zverejnená všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 2/2013 zo 17. júna 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011 – 2015, ktorá nadobúda účinnosť 15. 10. 2013.

Od tohto termínu začína pre pôvodcov odpadu a obce z Nitrianskeho kraja plynúť lehota 4 mesiace pre vypracovanie ich programov odpadového hospodárstva.

V uplynulých dňoch boli tiež zverejnené záverečné stanoviská Programov odpadového hospodárstva Žilinského a Banskobystrického kraja.

Zverejnenie záverečného stanoviska znamená, že bude nasledovať vydanie všeobecne záväznej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje záväzná časť POH kraja vo Vestníku vlády SR. Od zverejnenia všeobecne záväznej vyhlášky vo Vestníku začne plynúť štvormesačné obdobie na vypracovanie POH pôvodcov a obcí.

Povinnosť vypracovania POH

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má povinnosť vypracovať POH ten pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 10 ton nebezpečných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov.

Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (drobné stavebné odpady) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú.

Stav schvaľovania POH v krajoch

O ďalšom vývoji a zmenách procesu schvaľovania POH krajov Vás budeme informovať.

SAMOSPRÁVNY KRAJ STAV
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011- 2015 Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011- 2015 Správa o hodnotení
Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011- 2015 Verejné prerokovanie
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011- 2015 Platí od 15.10.2013
Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011- 2015 Záverečné stanovisko

Plné znenie POH

Kompletné dokumenty EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR nájdete TU.

Viac informácií

OZV ENVI- PAK ponúka svojim partnerom zapojeným do priamej podpory separovaného zberu pomoc – vypracuje pre Vás Program odpadového hospodárstva v súlade so schváleným POH SR.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 / 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk.