27. 06. 2024
Správa o činnosti

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA 1. ŠTVRŤROK 2024

SPRÁVA O ČINNOSTI ZA 1. ŠTVRŤROK 2024

Už 21 rokov prinášame na Slovensko princíp zodpovednosti výrobcov za odpady z obalov a vzdelávame obyvateľov v správnom nakladaní s odpadom. Pokračovali sme v tejto činnosti aj v prvom štvrťroku 2024. 

Boli sme napríklad súčasťou finále Lifbee Academy – BioInnovation Awards, kde mladí vedci predstavili nové možnosti a perspektívne riešenia v oblasti zdravia či životného prostredia. Výsledkom niekoľkomesačnej práce mladých vedcov v Lifbee Academy je sedem inovátorských projektov, z toho tri v Enviro Labe, ktorého dlhoročným patrónom a mentorom je OZV ENVI - PAK.

Pokračovali sme vo vzdelávaní verejnosti, firiem a samospráv, pri ktorých sme sa zamerali na odpad, ktorý vzniká v období Valentína alebo pri jarnom upratovaní. Pokračovali sme i vo vydávaní nových epizód podcastu ENVI-cast.


OZV pre obaly je povinná na základe zákona o odpadoch vypracovať správu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Vykonávací predpis, ktorým je vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ustanovuje v zmysle jeho § 3 ods.3 povinnosť zverejnenia údajov na webovom sídle v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8. V zmysle vyššie uvedených povinností a v súlade s nimi zverejňujeme požadované údaje na základe dostupných a spracovateľných údajov za sledované obdobie.