Financovanie triedeného zberu odpadov

Výrobcovia obalov a neobalových výrobkov, ktorí uvádzajú na trh svoje produkty, sú zodpovední za to, kde končí ich odpad, a teda aj za financovanie triedeného zberu odpadov. Robia tak kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) akou je aj ENVI - PAK.

V mene výrobcov v obciach a mestách zabezpečujeme systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia vytriedeného odpadu. Ako OZV hradíme náklady na triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.

Výrobcovia teda hradia náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné využitie, recykláciou, nákupom farebných kontajnerov, ale aj mzdy, energie, či náklady na triediacu linku. To prináša obciam a mestám úsporu v rozpočtoch – čím viac odpadu obec alebo mesto vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou zvyšného zmesového odpadu. Efektívne nastavený triedený zber v obci sa tak stáva pre obce a občanov bezplatným.

V spolupráci s obcou alebo mestom a zberovou spoločnosťou nastavujeme efektívny systém zberu, triedenia a zhodnotenia triedeného odpadu. Vieme, koľko stojí triedený zber, pretože máme dlhoročné skúsenosti s jeho fungovaním a spolupracujeme s mnohými partnermi v odpadovom hospodárstve - združeniami, technickými službami a zberovými spoločnosťami.

Okrem financovania odpadov máme na starosti aj osvetu v oblasti triedenia. Preto organizujeme pravidelné bezplatné odborné vzdelávanie pre partnerské obce a mestá, učíme deti v školách triediť odpad a chrániť prírodu a pomáhame vzdelávať občanov vašej obce alebo mesta.

Zber odpadov

 • od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora

Podpora obcí a miest

 • vzdelávame obyvateľstva v oblasti propagácie triedeného odpadu z obalov

Peniaze za vytriedený odpad

 • výrobcovia prostredníctvom nás, organizácie zodpovednosti výrobcov, financujú v obciach a mestách všetok vyzbieraný a recyklovaný odpad z obalov, ktoré pochádzajú z domácností, bez ohľadu na jeho množstvo. Zaraďujeme sem papier, sklo, plast, kov, drevo a viacvrstvové kombinované materiály

Kvalifikované poradenstvo

 • poradenstvo je určené obciam a mestám v oblasti triedeného zberu odpadov z obalov, ale aj zákonu o odpadoch

 

Prečo si vybrať ENVI-PAK
1. Už od roku 2003 spolupracujeme pri prevádzkovaní a rozvoji triedeného zberu so samosprávami
 • Sme partnerom mnohých miest a obcí na Slovensku, v ktorých financujeme triedený zber.
 • Za pomoc samosprávam pri financovaní triedeného zberu sme boli ocenení Zelenou cenou VIA BONA SLOVAKIA.
 • Stoja za nami silní medzinárodní zakladatelia a garanti triedeného zberu v Európe, najväčší výrobcovia baleného tovaru na svete. Naše skúsenosti aplikujeme v spolupráci s vami aj v slovenských obciach a mestách.
 • Sieť našich regionálnych a obchodných zástupcov operatívne pomáha riešiť lokálne problémy v odpadovom hospodárstve, zabezpečuje odborné poradenstvo priamo v obci alebo meste, vrátane pomoci s vypracovaním VZN.

 

2. Triediť s nami sa oplatí
 • Máme dlhoročné skúsenosti s fungovaním triedeného zberu v obciach a mestách a spolupracujeme s mnohými partnermi v odpadovom hospodárstve.
 • Spolu s obcami a mestami zvyšujeme množstvo triedeného odpadu, znižujeme počet skládok a občania ušetria. Každá tona vytriedeného odpadu, ktorá neskončí na skládke, ušetrí minimálne 30 €.
 • Školíme a vzdelávame – organizujeme pravidelné bezplatné odborné vzdelávanie pre partnerské mestá a obce.
 • Učíme deti v školách triediť odpad a šetriť prírodu a pomáhame vzdelávať občanov obcí a miest.
 • Od roku 2003 sme naučili správne triediť odpad viac ako 300 tisíc detí.

 

3. Rešpektujeme súčasný stav a nadväzujeme na vybudované
 • Vychádzame z aktuálneho stavu triedeného zberu v každej obci alebo meste.
 • Rešpektujeme záväzky plynúce z doterajších projektov – zaručujeme plynulý a efektívny prechod na nový systém financovania triedeného zberu pri zachovaní aktuálnych záväzkov.
 • Akceptujeme partnerov obcí a miest – pre efektívne fungovanie triedeného zberu je dôležitá zdravá konkurencia a aby aj v novom systéme zostala zachovaná rozmanitosť spoločností poskytujúcich služby zberu a triedenia odpadov, vrátane technických služieb.

 

REBRÍČEK SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ V TRIEDENÍ ODPADU
Už po druhýkrát zverejňujeme rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení odpadu. Kľúčové sú efektivita a vyťažiteľnosť.

Do nášho portfólia patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku. Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť. Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti. Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kíl triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera.

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter. 

Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách v roku 2018 si môžete stiahnuť na tomto linku. Ak Vás zaujímajú výsledky predchádzajúceho roka (2017), nájdete ich tu. Výsledky aktuálneho rebríčka nie sú porovnateľné s výsledkami rebríčka z roku 2017, a to kvôli medziročným zmenám v počte zazmluvnených obcí.

Referencie
Mesto Michalovce v decembri 2015 podpísalo zmluvu o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov a to so spoločnosťou ENVI - PAK. Výberu uvedenej spoločnosti a podpísaniu zmluvy predchádzali rokovania s viacerými spoločnosťami, ponúkajúcimi svoje služby v oblasti kolektívneho naklad...
Michalovce
Pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve je dôležité zázemie a sila OZV, čo ENVI - PAK pre mňa stelesňuje. Má odborné skúsenosti a odborný tím zástupcov pôsobiacich v regióne. Tí vedia poradiť, keďže veľmi dobre chápu špecifické problémy samospráv pri nakladaní s odpadmi. Dovolím si tvrdiť, ž...
Lipany
Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou ENVI - PAK. Hlavnými kritériami výberu boli dlhoročné skúsenosti s triedeným zberom, sila tejto organizácie, keďže za ňou stoja za ňou veľkí výrobcovia, ako aj schopnosť uhradiť likvidáciu triedeného odpadu, najmä ak jeho objem začne rásť. Absolvovali sme...
Nižný Hrušov
Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou ENVI - PAK, ako budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov. Mesto Svidník so spoločnosťou ENVI - PAK spolupracuje už dlhodobo, najmä pri odbere vyseparovaných komodít a ENVI - PAK zabezpečoval pre mesto poradenstvo pri riešení odpadového hospodárstva v meste a v...
Svidník
Často kladené otázky
Aké zlepšenia pre mestá a obce priniesol zákon o odpadoch 79/2015 Z.z.?
Cieľom zákona je predovšetkým odstrániť poddimenzované financovanie triedeného zberu v mestách a obciach a tak dať impulz na zvýšenie miery vytriedeného a recyklovaného odpadu.
Výsledky triedeného zberu ukazovali, že systém, ktorý sa riadil starou legislatívou, už nemal potenciál, aby klesalo množstvo odpadu uloženého na skládku a aby rástlo množstvo vytriedeného odpadu. V súčasnosti triedi občan Slovenska priemerne 6 % komunálneho odpadu a 76 % končí na skládkach. Do roku 2020 musíme zabezpečiť, aby bolo na Slovensku recyklovaného 50 % vzniknutého komunálneho odpadu.
Zlepšenie triedeného zberu má zabezpečiť zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), teda povinnosti výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Vzťahuje sa na viacero komodít - vozidlá, pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky. Výrobcovia musia, okrem iného, znášať finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov, ktoré vznikajú z ich výrobkov a z obalov týchto výrobkov.
Čo znamená prijatie nového zákona o odpadoch pre súčasné systémy triedeného zberu?
Zákon dáva povinnosť výrobcom, ktorých reprezentujú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), prevziať existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach. V praxi to znamená, že OZV musí využiť nádoby resp. vrecový systém a frekvenciu zberu tak, ako je to v obci zavedené. Iba na základe dohody s obcou môže byť systém triedeného zberu menený.
Rozhodujúce slovo pri tom, ako bude triedený zber v obci organizovaný, má aj naďalej obec, ktorá schválila všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Zákon o odpadoch nevyžaduje zmenu dodávateľa služieb (zberovej spoločnosti).
Musia obce naďalej prispievať zo svojich rozpočtov na triedený zber?
Efektívne nastavený triedený zber v obci bude pre obce a občanov bezplatný. Nový systém financovania triedeného zberu prináša obciam a mestám úsporu v rozpočtoch, a to hneď 2 krát.
Prvou úsporou je, že výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) preberajú na seba náklady za triedený zber.
Druhou úsporou pre mestá, obce a občanov bude, keď budú intenzívnejšie triediť odpad. Čím viac odpadu bude vytriedeného, tým menej ho skončí v zmesovom odpade a na skládke. Mestá, obce a občania tak usporia peniaze, ktoré by museli zaplatiť za komunálny odpad a skládkovanie.
Po dohode obce alebo mesta s OZV na systéme triedeného zberu, bude OZV priamo príslušnej zberovej spoločnosti v obci hradiť náklady bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.
Ako je zabezpečené financovanie triedeného zberu v prípade neobalových materiálov, ako sú napríklad noviny a časopisy?
Toto financovanie je rovnako ako v prípade obalov zabezpečené prostredníctvom OZV, ktorá zabezpečuje financovanie triedeného zberu v danom meste/obci.
Prostredníctvom triedeného zberu papiera, plastov a skla sa okrem obalov zbierajú aj iné výrobky vyrobené z rovnakého materiálu. Najlepším príkladom je papier, pretože papier nie sú len obaly, ale veľkú časť tohto zbieraného materiálu tvoria práve neobaly, a to predovšetkým noviny, časopisy a letáky a podobne to platí i pri plastoch a skle.
Výrobcovia, ktorí uvádzajú na trh neobalové výrobky, sa musia taktiež podieľať na financovaní triedeného zberu a to v rozsahu, v akom končia ich výrobky v triedenom zbere komunálneho odpadu.
OZV na obaly musí byť autorizovaná i na neobalové výrobky, ktoré sa zbierajú spolu s obalmi a preto obci/mestu stačí uzatvorenie zmluvy s jednou OZV. Tá sa následne stará o financovanie celého triedeného zberu pre komodity papier, plasty, sklo a kovové obaly. Pre praktický triedený zber sa nič nemení a podľa zákona sú tieto výrobky stále zbierané spolu s obalmi. Samospráva nemusí zabezpečovať dotrieďovanie vyzbieraných odpadov na obaly a neobaly a viesť špeciálnu evidenciu.
Čo to je autorizácia, prečo sa zaviedla pre organizácie zodpovednosti výrobcov a čo znamená pre obce a mestá?
Autorizácia je proces, ktorý zaručuje, že financovanie triedeného zberu v mestách a obciach môžu zabezpečovať len dôveryhodné a dostatočne finančne a odborne silné spoločnosti tak, aby triedený zber v mestách a obciach fungoval bez problémov. Týmto administratívnym procesom musia prejsť všetky spoločnosti, ktoré chcú pôsobiť ako organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).
Vďaka autorizácii majú obce a mestá záruku, že ich partnermi pre triedený zber sú iba spoločnosti spĺňajúce prísne kritériá stanovené štátom a s dostatočným finančným a odborným zázemím. Už pri žiadosti o autorizáciu musia budúce OZV deklarovať, ako budú fungovať v budúcich obdobiach. To znamená, kto ich bude financovať, koľko peňazí budú na triedený zber potrebovať a v ktorých obciach budú triedený zber financovať.
OZV sú pod prísnou verejnou kontrolou a to vedie k zvýšeniu transparentnosti nakladania s finančnými prostriedkami určenými na podporu a financovanie triedeného zberu odpadov. Finančné ako aj materiálové toky odpadov sú pod priamou kontrolou výrobcov, ktorí zo zákona systém nakladania s odpadmi prostredníctvom týchto organizácií financujú a riadia. To zabezpečí, že vždy bude dostatok finančných prostriedkov na celý triedený zber a odpadá obava z nedostatku zdrojov v systéme.
Proces autorizácie a to, že sa ho musia zúčastniť všetky spoločnosti, ktoré chcú pôsobiť ako OZV, znamená vytvorenie rovnakej štartovacej čiary pre spoločnosti, ktoré pôsobili na trhu v čase platnosti starého zákona o odpadoch (kolektívne organizácie resp. kolektívne systémy) ako i pre novovzniknuté spoločnosti, ktoré budú na trh vstupovať v nasledujúcich obdobiach.
Autorizované OZV sú vedené v registri a obce a mestá si môžu overiť, že ich partner pre financovanie triedeného zberu je držiteľom autorizácie a má povolenie vykonávať túto činnosť.
Ako upravuje zákon o odpadoch nakladanie s nečistotami a prímesami, ktoré sa nachádzajú v triedenom zbere?
Je úplne prirodzené, že súčasťou triedeného zberu bývajú i prímesi a nečistoty, preto je potrebné sa s nimi vysporiadať. Za financovanie systému triedeného zberu sú podľa zákona zodpovedné organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré zastupujú výrobcov a dovozcov. Zodpovednosť samosprávy sa začína až vtedy, keď triedený zber nebude triedeným zberom, ale len zberom zmesového komunálneho odpadu. A to, aj keď bude umiestnený vo farebných kontajneroch. Teda v momente, keď zmesový komunálny odpad bude vo farebnej nádobe prevažovať.
Najväčší problém so znečistením triedeného zberu spôsobuje zmesový odpad a bio odpad. To sa stáva najmä vtedy, keď je v meste/obci zle nastavený systém zvozu zmesového komunálneho odpadu a kapacita kontajnerov na zmesový komunálny odpad je nedostatočná. Občania sa vtedy zbavujú odpadu, ktorý patrí do čiernych kontajnerov (kontajnerov na komunálny odpad) aj tak, že tento odpad umiestnia do farebných kontajnerov (kontajnerov na triedený odpad). Ak je tohto ostatného odpadu vo farebnej nádobe viac ako odpadu, ktorý do farebnej nádoby patrí, vtedy triedený zber prestáva byť triedeným a stáva sa len zberom zmesového komunálneho odpadu, ktorý je umiestnený vo farebných nádobách.
Podľa § 59 ods. 9 zákona, ak OZV zistí, že obsah nádoby zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 35 %, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto organizácia zodpovednosti výrobcov.
Ustanovenie je poistkou proti zneužívaniu triedeného zberu, teda proti tomu, aby farebné kontajnery nenahrádzali kontajnery na zmesový komunálny odpad. Opatrenie je zároveň dostatočne adresné a spravodlivé, pretože zodpovednosť za znečistený triedený zber ponesú občania, ktorým kontajner prislúcha – teda tí, ktorí ho znečistili. Keďže sa o náklady za odvoz triedeného odpadu môžu znížiť výdavky obce, je v záujme obecných hospodárov, aby svojou osvetou o triedení odpadu apelovali na občanov.
Iným prípadom sú prímesi a znečistenie vznikajúce z nevedomosti. Občania občas hodia do farebných kontajnerov aj to, čo sa na materiál patriaci do triedeného zberu podobá, ale nepatrí tam. Tento problém vzniká predovšetkým nedostatočným informovaním o tom, čo presne do ktorého kontajnera patrí. OZV sú preto zo zákona povinné realizovať osvetové kampane a dbať na informovanosť občanov.
Čo je organizácia zodpovednosti výrobcov?
Zákon o odpadoch zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, to znamená plnú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za triedený zber vyhradených prúdov odpadov, akými sú odpady z obalov, neobalových výrobkov – (neobalové výrobky zbierané spolu s obalmi papier, plasty, sklo), elektroodpad, použité batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky a staré vozidlá.
Keďže výrobcovia a dovozcovia sú spoločnosťami, ktorých prvoradým cieľom je vyrábať a predávať ich výrobky, pre plnenie povinností, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov, sa tieto subjekty združujú a plnia tieto povinnosti kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV).
OZV musia byť neziskovými organizáciami. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť fungovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu. OZV sú povinné uzatvoriť zmluvy so všetkými obcami a mestami na Slovensku tak, aby samosprávy nemuseli uzatvárať individuálne zmluvy s jednotlivými výrobcami a dovozcami.
OZV majú uzatvorené zmluvy i so zberovými spoločnosťami a spracovateľmi, aby zabezpečili fungovanie a zmysel triedeného zberu. Úlohou týchto špecializovaných organizácií je odborne a efektívne riadiť triedený zber a spolupracovať s obcami a mestami pri jeho zabezpečení.
V prípade obalov výrobca a dovozca, ktorý predáva výrobky v obaloch končiacich v komunálnom odpade, financuje triedený zber prostredníctvom zapojenia sa do OZV. Takýmto kolektívnym plnením sa zabezpečuje financovanie nákladov na triedený zber celého množstva vyzbieraných odpadov v obciach a mestách a obce sú od týchto nákladov odbremenené.
Aby ministerstvo zabezpečilo prehľadný triedený zber komunálnych odpadov z obalov s jednoznačnou zodpovednosťou, vytvorilo v prospech obcí prostredie, v ktorom za odpad z obalov a neobalových výrobkov zo skla, papiera, plastu zodpovedá len jedna OZV. V opačnom prípade by si zodpovednosť voči obci posúvali jednotlivé OZV medzi sebou a bolo by až nemožné identifikovať vinníka v prípade nefungujúceho systému triedeného zberu v takejto obci. Zároveň sa týmto krokom bráni riziku vytvárania duplicitných potvrdení o zbere odpadov v obciach.
OZV garantujú aj financovanie zberu a recyklácie obalov od výrobcov, ktorí na trh uviedli výrobky v obaloch a tie sa odpadmi stali až v dobe, keď už tento výrobca na trhu nepôsobí.
V prípade papiera, plastov a skla sa na financovaní triedeného zberu podieľajú i výrobcovia výrobkov, ktoré nie sú obalmi, ale sú spoločne s obalmi zbierané, tzv. neobaly. Ide predovšetkým o noviny, časopisy, reklamné letáky, ale i tabuľové sklo a vybrané plastové výrobky používané v domácnostiach. Výrobcovia a dovozcovia obalov i neobalových výrobkov sú združení v spoločných OZV tak, aby obec alebo mesto malo prostredníctvom jednej zmluvy zabezpečené financovanie celého triedeného zberu papiera, skla, plastov a kovových obalov.
Čo sa stalo s Recyklačným fondom?
Na základe zákona o odpadoch bol Recyklačný fond zrušený a 31. decembra 2016 vstúpil do likvidácie. Jeho činnosť bola ukončená postupne a bez právneho nástupcu. Likvidáciu Recyklačného fondu riadi likvidátor vymenovaný ministrom životného prostredia SR ku dňu vstupu fondu do likvidácie. Na likvidátora prešla aj pôsobnosť orgánov fondu.
Úlohy Recyklačného fondu vzťahujúce sa k financovaniu triedeného zberu odpadov boli nahradené zavedením princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), čo znamená, že výrobcovia a dovozcovia zastúpení organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV) sú priamo zodpovední za financovanie triedeného zberu komunálnych odpadov.
80 % disponibilných prostriedkov vedených na účtoch Recyklačného fondu bolo ku dňu 30. júna 2016 prevedených do Environmentálneho fondu a ich použitie je viazané na podporu triedeného zberu odpadov.
Od 1. júla 2016 je možné prostriedky Recyklačného fondu využiť iba na projekty, ktoré budú ukončené najneskôr dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie, teda do konca roka 2016.
Zároveň prišlo k zmene, podľa ktorej je možné poskytnúť finančné prostriedky na budovanie zberných dvorov pre združenia miest a obcí a tiež je možné použiť finančné prostriedky na vybudovanie informačného systému odpadového hospodárstva.
Informácie obsiahnuté v databáze Recyklačného fondu získané v súvislosti so zberom a spracovaním odpadu od výrobcov, dovozcov, spracovateľov, zberových spoločností, miest a obcí prípadne združení miest a obcí, sa dňom zrušenia Recyklačného fondu stali majetkom štátu v správe ministerstva. Tieto informácie prešli do informačného systému Ministerstva životného prostredia SR tak, aby ich bolo možné v prípade potreby operatívne použiť.
Na čo slúžia štandardy triedeného zberu?
Štandardy triedeného zberu znamenajú, že pre občanov v obciach a mestách bude vytvorená dostatočne hustá a pohodlná sieť zberných miest na triedený odpad, aby mohli triediť pohodlnejšie viac odpadu, ako doteraz. To znamená, že v obciach a mestách bude dostatočné množstvo farebných kontajnerov pre všetkých občanov. Štandardy triedeného zberu zabezpečia, aby triedený zber zložiek komunálneho odpadu v obciach fungoval efektívne a nie len formálne.
Prostredníctvom štandardov triedeného zberu sú stanovené minimálne požiadavky na infraštruktúru triedeného zberu odpadu v obci. Štandardy určujú minimálne podmienky, resp. kapacity zberných nádob alebo vriec, ktoré musia byť k dispozícii obyvateľom obce/mesta na zber z konkrétnej zložky komunálneho odpadu.
Štandardy sú v objemových jednotkách (litroch) na jedného obyvateľa za rok a sú stanovené na jednotlivé komodity - papier, plasty, sklo, kovové obaly, ako i biologicky rozložiteľný komunálny odpad, samostatne. Prostredníctvom štandardov má obec/mesto jasne stanovené, aké minimálne množstvo nádob, resp. vriec bude potrebovať, a ako často ich bude potrebné zvážať.
Za zavedenie štandardu triedeného zberu je zodpovedná obec/mesto. Za financovanie triedeného zberu na území obce je zodpovedná OZV, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu.
Štandardy triedeného zberu prinášajú poriadok aj do označovania nádob a vriec na triedený zber tak, aby bola uľahčená orientácia pre občanov, čo sa ako zbiera, aký odpad kam patrí a zároveň, aby bolo jednoduchšie organizovať celoslovenské osvetové aktivity na podporu triedeného zberu odpadov.
Z čoho OZV financuje triedený zber?
Zákon o odpadoch zaviedol princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). To znamená, že výrobcovia a dovozcovia sa musia postarať o výrobok od dizajnu až po odpad.
Výrobcovia a dovozcovia teda preberajú plnú zodpovednosť za triedený zber vyhradených prúdov odpadov (obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky) a sú povinní znášať finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov z ich výrobkov a obalov týchto výrobkov.
V prípade obalov každý výrobca a dovozca platí poplatok organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) za obaly, ktoré uvedie na trh. Úlohou OZV je zabezpečiť systém triedeného zberu tak, aby bolo možné ich vyzbieranie, dotriedenie a recyklácia.
OZV má uzatvorené zmluvy o systéme a financovaní triedeného zberu aj s obcami a mestami.
Zmluvy medzi OZV a obcami/mestami sú dohodami o systéme triedeného zberu. To znamená o tom, ako funguje triedený zber v tej ktorej obci alebo meste a koľko stojí. OZV následne hradí náklady na triedený zber priamo príslušnej zberovej spoločnosti bez ďalšieho administratívneho zaťaženia obce.
OZV uzatvára zmluvy aj so zberovými spoločnosťami a spracovateľmi, aby zabezpečili fungovanie a zmysel triedeného zberu.
OZV garantujú aj financovanie zberu a recyklácie obalov od výrobcov, ktorí na trh uviedli výrobky v obaloch a tie sa odpadmi stali až v dobe, keď už tento výrobca na trhu nepôsobí.
Systém financovania triedeného zberu vyplývajúci z nového zákona o odpadoch prináša obciam a mestám úsporu v rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom OZV preberajú náklady na triedený zber. Teda čím viac odpadu sa v meste/obci vytriedi, tým menej nákladov mesto/obce vynakladá na likvidáciu ostatného odpadu z miestneho poplatku.
Takýmto plnením sa zabezpečuje financovanie nákladov na triedený zber vyzbieraných odpadov v mestách a obciach, ktoré sú od týchto nákladov odbremenené. Efektívne nastavený triedený zber v obci je pre obce a občanov bezplatný.
Čo znamená integrácia aktuálneho systému triedeného zberu do systému kolektívneho nakladania?
Každá obec/mesto má zavedený určitý systém nakladania s triedeným zberom. Tento systém si nastavila už v minulosti v spolupráci s oprávnenou organizáciou (dnešná OZV) a/alebo zberovou spoločnosťou. Konkrétne ide o to, či je zber kontajnerový, vrecový, kombinovaný, aká je frekvencia zberu jednotlivých komodít a pod. Pokiaľ je systém triedeného zberu funkčný, musí ho autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), pre ktorú sa obec rozhodla, povinne rešpektovať a nadviazať naň.
Táto povinnosť vyplýva z ustanovenia zákona o odpadoch, § 28 ods. 11, ktoré umožňuje obci ponechať si doteraz zavedený systém triedeného zberu. Dané ustanovenie je dôležité preto, aby mohli zostať zachované zmluvné vzťahy, ktoré boli uzatvorené na základe verejného obstarávania a aby nedošlo k zmareniu investícií vložených do triedeného zberu odpadu, napr. aj formou čerpania zdrojov z fondov Európskej únie.
Majetok mesta (zberné nádoby a ostatná infraštruktúra mesta) ostane naďalej vo vlastníctve obce/mesta. Dôležité je, aby sa OZV a obec/mesto dohodli na podmienkach jeho efektívneho využívania.
Výnimka môže nastať v prípade, ak obec/mesto neuzatvorilo zmluvu o budúcej zmluve s organizáciou uchádzajúcou sa o autorizáciu OZV udelenou ministerstvom životného prostredia. Vtedy je obec/mesto Koordinačným centrom pridelená niektorej z autorizovaných OZV losovaním. OZV má právo v tejto obci vykonať overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu a navrhnúť zmeny vedúce k zvýšeniu efektívnosti systému. Ak obec zmeny neakceptuje, je OZV oprávnená hradiť zberovej spoločnosti náklady za vytriedený odpad vo výške obvyklých nákladov a zvyšok nákladov na triedený zber bude zberovej spoločnosti hradiť obec.