REFERENCIE NAŠICH KLIENTOV

Prečítajte si hodnotenie našich poskytovaných služieb od firiem, výrobcov obalov a neobalov, ktorým plníme povinnosti podľa zákona o odpadoch.

"Spoločnosť Tetra Pak si zvolila systém ENVI - PAK, pretože ho považuje za najlepší na Slovensku. Systém zberu, zhodnocovania a recyklácie ZELENÝ BOD  na Slovensku prevádzkovaný oprávnenou organizáciou ENVI - PAK  je pre nás garanciou správneho plnenia legislatívnych povinností, o čom svedčia úspešné výsledky kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Jedným z dôvodov je i to, že ENVI - PAK vedú firmy, ktoré majú skúsenosti s podobnými systémami zo zahraničia. Zapojenie oprávnenej organizácie ENVI - PAK do celoeurópskej organizácie PRO EUROPE zaručuje využívanie medzinárodného know-how a odporúčaní stabilných zahraničných systémov."

Tetra Pak, a.s.

"Spoločnosť Kofola pristupuje ku svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov nápojov. Preto sme už niekoľko rokov klientom oprávnenej organizácie ENVI - PAK , ktorá komplexne rieši nielen naše povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, ale efektívne rozvíja aj separovaný zber odpadov z obalov na Slovensku. Sme radi, že máme po boku takého silného partnera."

Kofola, a. s., Rajecká Lesná

"Spoločnosť Unilever pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto je už od roku 2003 súčasťou systému ZELENÝ BOD  na Slovensku. Týmto spôsobom Unilever podporuje separovanie odpadu na Slovensku. Tým, že používame ochrannú známku ZELENÝ BOD na obaloch našich výrobkov, ukazujeme spotrebiteľom, že životné prostredie nám nie je ľahostajné.  Prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK  sa spolupodieľame sa na tom, aby i spotrebitelia mali vytvorené dobré podmienky na separovanie odpadu a vedeli, ako odpad správne triediť. Medzinárodné know-how a sila odbornej kooperácie medzinárodného systému spätného zberu odpadov z obalov prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK nám dáva záruku, že si riadne plníme povinnosti, ktoré nám ukladá zákon."

Unilever Slovensko, spol. s r.o.

"Spoločnosť Opavia – LU, s.r.o. v rámci svojej environmentálnej politiky nielen dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou, ale v mnohých oblastiach plní environmentálne ciele aj nad rámec súčasnej platnej legislatívy. Vďaka oprávnenej organizácii – spoločnosti ENVI-PAK  si plníme zákonné povinnosti plnenia limitov zberu zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. Okrem zabezpečovania uvedených povinností nám spoločnosť ENVI-PAK tiež poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje odborné školenia pre našich pracovníkov, informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa obalov a odpadov. Vážime si hlavne odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup nášho partnera a taktiež skutočnosť, že spoločnosť ENVI-PAK aktívne podporuje systém zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach."

Opavia - LU, s.r.o.

"Společnost Ed. Haas SK s.r.o. se zabývá distribucí cukrovinek, energetických nápojů, želírovacích přípravků, šumivých vitaminových tablet a dalších potravin. Díky oprávněné organizaci ENVI-PAK  si společnost Ed. Haas SK s.r.o. plní všechny zákonné povinnosti tedy sběr a recyklace obalů jejich výrobků. Zaměstnanci společnosti Ed. Haas SK s.r.o. mají možnost se zúčastňovat odborných seminářů, které ENVI-PAK pravidelně pořádá. Všechny změny a novinky v oblasti obalového materiálu jsou zaměstnancům pravidelně zasílány pomocí Newsletterů. Společnost Ed. Haas SK s.r.o. se snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí a neničit tak přírodu kolem sebe. Nejlepším možným řešením byla tedy spolupráce právě s organizací ENVI-PAK."

Ed. Haas SK s.r.o.

"Spoločnosť Pepsi vyrába nápoje v rôznych obaloch, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili chutný obsah a zároveň aby boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Aby sme minimalizovali dopad obalov na životné prostredie, riadime sa zásadou redukcie a recyklácie. Na výrobu obalu používame menej materiálu a zároveň dbáme na to, aby boli všetky naše obaly plne recyklovateľné. O spätný zber odpadov z našich obalov a ich recykláciu na Slovensku sa stará oprávnená organizácia ENVI-PAK . Vďaka ich medzinárodnému zázemiu, stabilite i profesionalite máme garanciu, že si naše povinnosti plníme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Väčšina našich výrobkov končí v rukách konečných spotrebiteľov a obaly končia v odpade, o ktorý sa musia postarať obce. Keďže sa v roku 2009 obce stretávali s problémami pri udržaní separovaného zberu, vážime si, že to bol práve ENVI-PAK, ktorý poskytol miestnym samosprávam pomoc tým, že za všetky vyseparované obaly im ponúkol finančnú podporu. Tiež si vážime, že spoločnosť ENVI-PAK na seba prebrala zodpovednosť za osvetu, vzdelávanie a propagáciu separovania odpadu medzi širokou verejnosťou."

PEPSI COLA SR, s.r.o.

"Henkel – A Brand like a Friend (Henkel – značka ako priateľ) – Tento slogan podčiarkuje náš záväzok prostredníctvom značiek a technológií Henkel uľahčovať, zlepšovať a skrášľovať život ľudí. Zároveň je však Henkel značkou, ktorá je priateľská i k životnému prostrediu a chápe trvalo udržateľný rozvoj ako pozitívny vplyv dnešných rozhodnutí na život v budúcnosti. Oceňujeme, že v oblasti plnenia si povinností spätného zberu odpadov z obalov máme rovnako silného a zodpovedného partnera – oprávnenú organizáciu ENVI-PAK . Vďaka jej medzinárodnému zázemiu máme záruku poskytovania kvalitného a pružného odborného servisu. Osobitne si vážime osvetové aktivity, ktorými ENVI-PAK vzdeláva verejnosť v oblasti separovania odpadu."

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

"Spoločnosť CANON SLOVAKIA s.r.o., sa dlhodobo riadi zásadami pozitívneho environmentálneho prístupu voči svojmu okoliu. V našom portfóliu ponúkame úsporné produkty s príslušnými certifikátmi. Korporátne máme zavedené a v interných smerniciach zakotvené pravidlá zodpovedného správania voči životnému prostrediu a spoločnosti. O našom environmentálnom prístupe svedčí aj získanie certifikátu rozšírenej úrovne programu Zodpovedná spoločnosť z roku 2014, ktorý nám bol v roku 2020 po úspešnom audite predĺžený na ďalšie tri roky. Vďaka OZV ENVI - PAK si dlhodobo plníme zákonné povinnosti zhodnocovania a recyklácie odpadov. Tu si ceníme profesionálne poradenstvo a ústretovú pomoc pri riešení vzniknutých problémov. Rovnako vyzdvihujeme aktívnosť OZV ENVI - PAK pri podpore systému zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach a za propagáciu separácie odpadov medzi širokou verejnosťou."

CANON SLOVAKIA s. r. o.

"Spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK sme začali ešte v roku 2011 a odvtedy sa snažíme ísť dobrým príkladom a pomocou krokov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnych projektov podporiť dobré meno oboch spoločností, ako aj minimalizovať negatívny dopad našej výrobnej činnosti. Jedným z príkladov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu je zapojenie sa do celoeurópskeho systému „ZELENÝ BOD“ . Vďaka nemu má OSRAM záruku zabezpečenia separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a recykláciu, a v nemalej miere aj vzdelávanie obyvateľstva a podporu separovaného zberu v obciach. Spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK pokračuje aj po schválení nového zákona o odpadoch. ENVI - PAK ako naša zazmluvnená OZV  pomáha našej spoločnosti s poradenstvom na mieru k zákonu a k výkazníctvu, vrátane spolupráce na environmentálnych projektoch pre našich zamestnancov. Všetky tieto aktivity prispievajú k naplneniu našich environmentálnych cieľov."

OSRAM, a.s.