Referencie
Naša spoločnosť ESA LOGISTIKA s.r.o. si uvedomuje dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Zavádzanie opatrení v oblasti zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je náročnou úlohou, aj preto naše rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK, a. s. ktorá je už dlhodobo etablovaná na Slovensku v oblasti triedeného zberu odpadov sa ukázalo ako správny krok. Vysoko hodnotíme ochotu, profesionalitu a odbornosť ENVI – PAK, a. s. ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
Spoločnosť ALFUN je moderné európske servisné centrum. Dodávame široký sortiment plechov, pásov ,dosiek, profilov a tyčí vyrobených z hliníka, ocele a nereze. Snažíme sa správať zodpovedne voči životnému prostrediu a preto sme si vybrali na zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov spoločnosť ENVI - PAK. Oceňujeme veľkú profesionalitu zamestnancov spoločnosti. Vždy zaujímavo a zrozumiteľne vedené školenia a semináre. Veľkou pomocou bol aj audit v našej spoločnosti. Výkazy sú spracované veľmi jednoducho. Stránky sú zrozumiteľné a prehľadné. Pravidelne sme informovaní o zmenách v legislatíve. A toto je iba zopár dôvodov prečo spolupracujeme so spoločnosťou ENIV - PAK.
ALFUN SK, s. r. o.
Spoločnosť JUB a .s. zastupuje na Slovensku významného slovinského výrobcu JUB d.o.o. Už 25 rokov sme dodávateľom rôznych špecializovaných stavebných materiálov. Medzi naše TOP produkty patria interiérové maliarske farby pod brandom JUPOL, ale aj kvalitný zatepľovací systém JUBIZOL. Náš dodávateľ JUB d.o.o. vytvára inovatívne, energeticky úsporné a pre životné prostredie a spotrebiteľa šetrné výrobky a technológie na ochranu, obnovu a údržbu budov. Nové technologické postupy nám samozrejme pomohli znížiť aj množstvo plastov v obaloch výrobkov. Spoločnosť JUB, a.s., spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2008. Toto partnerstvo nám už niekoľko rokov pomáha nielen plniť legislatívne požiadavky, ale zároveň nám pomáha prispievať k ochrane životného prostredia, ktorá je jedným z dôležitých atribútov nášho zodpovedného podnikania.
JUB a. s.
V rámci spolupráce so spoločnosťou ENVI - PAK oceňujeme hlavne ich profesionálny prístup, odbornosť, ochotu a proklientský servis. Veľkým prínosom pre nás je zabezpečenie informovanosti z ich stany pri dôležitých zmenách v legislatíve, rovnako ako aj organizovanie odborných seminárov.
BILLA, s. r. o.
Naša spoločnosť AC Marca Slovakia spolupracuje so spoločnosťou ENVI-PAK od roku 2005. Uvedomujeme si dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Pri zavádzaní zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI – PAK výbornou voľbou. Vysoko hodnotíme odborné služby a poradenstvo, ktoré nám ENVI - PAK poskytuje, ochotu, profesionalitu a odbornosť vzťahového manažéra ENVI – PAK, ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
AC Marca Slovakia
MAPEI SK s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca v oblasti stavebníctva. V zmysle zákona nám vyplývajú rôzne povinnosti, ako je registrácia na MŽP SR, plnenie limitov recyklácie, prevencia, označovanie obalov a hlásenie z evidencie na MŽP SR. Niektoré z uvedených povinností sme schopní vykonávať sami. Iné povinnosti spĺňame už od roku 2006 v spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK. Spoločnosť ENVI-PAK okrem toho, že plní limity recyklácie, vedie aj evidenciu odpadov z obalov a neobalov, vykonáva za nás povinné hlásenia na MŽP SR, žiada aj o aktualizáciu údajov v registri povinných osôb. V neposlednom rade je pre nás dôležité, že vykonáva školiacu činnosť, a tak nás upozorňuje na aktuality v legislatíve o odpadoch. Spoločnosť ENVI-PAK je pre nás naozaj spoľahlivý partner v plnení si týchto povinností.
MAPEI SK, s. r. o.
Vďaka trinásťročnej spolupráci s OZV ENVI - PAK má spoločnosť Mast-Jaegermeister SK, s. r. o. Mast-Jaegermeister SK, s. r. o., istotu plnenia všetkých legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť Mast-Jaegermeister SK, s. r. o., uskutočňuje iniciatívy, ktoré vedú k zlepšovaniu životného prostredia v súlade so svojimi environmentálnymi zásadami a cieľmi a vďaka spolupráci s OZV ENVI - PAK, ktorá nám pomáha napĺňať ciele v oblasti recyklácie obalových a neobalových produktov, sa nám v tom darí aj na Slovensku.
Mast - Jaegermeister SK s. r. o.
Spoločnosť Knauf Bratislava, s.r.o., spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK od roku 2006. Na základe tejto mnohoročnej spolupráce vieme, že sa na ENVI - PAK môžeme kedykoľvek obrátiť s otázkami a spoľahnúť sa na to, že si riadne plníme povinnosti v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. Pravidelné včasné informácie o legislatívnych zmenách, ako aj odborné semináre na túto tému len utužujú našu spoluprácu – partnerstvo.
Knauf Bratislava s. r. o.
Spoločnosť CANON SLOVAKIA s.r.o., sa dlhodobo riadi zásadami pozitívneho environmentálneho prístupu voči svojmu okoliu. V našom portfóliu ponúkame úsporné produkty s príslušnými certifikátmi. Korporátne máme zavedené a v interných smerniciach zakotvené pravidlá zodpovedného správania voči životnému prostrediu a spoločnosti. O našom environmentálnom prístupe svedčí aj získanie certifikátu rozšírenej úrovne programu Zodpovedná spoločnosť z roku 2014, ktorý nám bol v roku 2020 po úspešnom audite predĺžený na ďalšie tri roky. Vďaka OZV ENVI - PAK si dlhodobo plníme zákonné povinnosti zhodnocovania a recyklácie odpadov. Tu si ceníme profesionálne poradenstvo a ústretovú pomoc pri riešení vzniknutých problémov. Rovnako vyzdvihujeme aktívnosť OZV ENVI - PAK pri podpore systému zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach a za propagáciu separácie odpadov medzi širokou verejnosťou.
CANON SLOVAKIA s. r. o.
Spoločnosť STACHEMA Bratislava, a. s., pôsobí na trhu už roku 1991 a je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov kompletného sortimentu stavebnej chémie, materiálov pre povrchové úpravy fasád, chemických prípravkov a špeciálnych hmôt. V rámci svojej environmentálnej politiky dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou a práve z uvedeného dôvodu, si vážime spoluprácu s OZV ENVI - PAK, ktorá pre nás zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov. Okrem iného nám spoločnosť ENVI - PAK poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje školenia a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. ENVI - PAK je pre nás spoľahlivý partner v plnení povinností vyplývajúcich z legislatívy, vážime si jej odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup k zákazníkom.
STACHEMA Bratislava, a. s.