Referencie
Vďaka trinásťročnej spolupráci s OZV ENVI - PAK má spoločnosť Mast-Jaegermeister SK, s. r. o. Mast-Jaegermeister SK, s. r. o., istotu plnenia všetkých legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť Mast-Jaegermeister SK, s. r. o., uskutočňuje iniciatívy, ktoré vedú k zlepšovaniu životného prostredia v súlade so svojimi environmentálnymi zásadami a cieľmi a vďaka spolupráci s OZV ENVI - PAK, ktorá nám pomáha napĺňať ciele v oblasti recyklácie obalových a neobalových produktov, sa nám v tom darí aj na Slovensku.
Mast - Jaegermeister SK s. r. o.
Spoločnosť Knauf Bratislava, s.r.o., spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK od roku 2006. Na základe tejto mnohoročnej spolupráce vieme, že sa na ENVI - PAK môžeme kedykoľvek obrátiť s otázkami a spoľahnúť sa na to, že si riadne plníme povinnosti v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. Pravidelné včasné informácie o legislatívnych zmenách, ako aj odborné semináre na túto tému len utužujú našu spoluprácu – partnerstvo.
Knauf Bratislava s. r. o.
Spoločnosť CANON SLOVAKIA s.r.o., sa dlhodobo riadi zásadami pozitívneho environmentálneho prístupu voči svojmu okoliu. V našom portfóliu ponúkame úsporné produkty s príslušnými certifikátmi. Korporátne máme zavedené a v interných smerniciach zakotvené pravidlá zodpovedného správania voči životnému prostrediu a spoločnosti. O našom environmentálnom prístupe svedčí aj získanie certifikátu rozšírenej úrovne programu Zodpovedná spoločnosť z roku 2014, ktorý nám bol v roku 2020 po úspešnom audite predĺžený na ďalšie tri roky. Vďaka OZV ENVI - PAK si dlhodobo plníme zákonné povinnosti zhodnocovania a recyklácie odpadov. Tu si ceníme profesionálne poradenstvo a ústretovú pomoc pri riešení vzniknutých problémov. Rovnako vyzdvihujeme aktívnosť OZV ENVI - PAK pri podpore systému zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach a za propagáciu separácie odpadov medzi širokou verejnosťou.
CANON SLOVAKIA s. r. o.
Spoločnosť STACHEMA Bratislava, a. s., pôsobí na trhu už roku 1991 a je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov kompletného sortimentu stavebnej chémie, materiálov pre povrchové úpravy fasád, chemických prípravkov a špeciálnych hmôt. V rámci svojej environmentálnej politiky dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou a práve z uvedeného dôvodu, si vážime spoluprácu s OZV ENVI - PAK, ktorá pre nás zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov. Okrem iného nám spoločnosť ENVI - PAK poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje školenia a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. ENVI - PAK je pre nás spoľahlivý partner v plnení povinností vyplývajúcich z legislatívy, vážime si jej odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup k zákazníkom.
STACHEMA Bratislava, a. s.
GLOBAL DRINKS, s. r. o. , ako dovozca a distribútor potravín, sa snaží pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne a dodržiavať všetky normy dané európskou legislatívou. Na základe týchto kritérií sme si ako partnera v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov vybrali spoločnosť ENVI - PAK, a. s., s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov. Oceňujeme, že spoločnosť ENVI - PAK ponúka svojim partnerom možnosť zúčastniť sa odborných seminárov, ktoré pravidelne zabezpečuje. Z dôvodu vysokej odbornej úrovne a poskytovania nadštandardného servisu je pre nás ENVI - PAK, a. s., dlhodobým a serióznym partnerom.
GLOBAL DRINKS, s. r. o.
Spoločnosť ATC - JR, s. r. o. , spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2005. Toto partnerstvo nám už niekoľko rokov pomáha nielen plniť legislatívne požiadavky, ale zároveň nám pomáha prispievať k ochrane životného prostredia, ktorá je jedným z dôležitých atribútov nášho zodpovedného podnikania. Ako spoločensky zodpovedná firma oceňujeme odborné služby a poradenstvo, ktoré nám ENVI - PAK poskytuje. Vzájomná spolupráca nám pomáha napĺňať nielen ciele v oblasti recyklácie, ale umožňuje tak dať ďalšiu šancu obalom našich výrobkov.
ATC - JR, s. r. o.
BALTAXIA, s. r. o. , spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK 16 rokov. Dlhoročná spolupráca nás presvedčila, že spoločnosť ENVI - PAK je spoľahlivým partnerom v obchodnom vzťahu. Otázky, ktoré vznikali počas spolupráce, boli zrozumiteľné vysvetlené, ako po obchodnej stránke, tak po odbornej. Oceňujeme zavedenie elektronickej Zákazníckej zóny. Profesionalitu v odpadovom hospodárstve a záujem o životné prostredie si všímame aj na mienkotvornom denníku, kde je ENVI - PAK partnerom webu smeti.sme.sk.
BALTAXIA, s. r. o.
V spoločnosť AJ Metal Design, a. s. , si uvedomujeme zodpovednosť za obaly, v ktorých naše výrobky opúšťajú výrobný závod. Zodpovedným prístupom prispievame k ochrane životného prostredia. Našu víziu, a tiež legislatívou stanovené povinnosti, nám od roku 2008 úspešne pomáha plniť spoločnosť ENVI - PAK. Pozitívne vnímame ochotu a odbornosť pracovníkov v oblasti svojej pôsobnosti. Okrem iného oceňujeme organizovanie odborných seminárov, na ktorých si prídu na svoje začiatočníci, ale aj skúsení odborníci v oblasti odpadového hospodárstva.
AJ Metal Design
Naša spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK funguje ideálne, a to predovšetkým vďaka bezproblémovej komunikácii, vrátane podávania aktuálnych legislatívnych informácií a poradenstva kedykoľvek je treba.
Hipp
Vďaka sedemročnej spolupráce s OZV ENVI - PAK má spoločnosť SONY istotu plnenia všetkých legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť Sony uskutočňuje iniciatívy, ktoré vedú k zlepšovaniu životného prostredia v súlade so svojimi environmentálnymi zásadami a cieľmi a vďaka spolupráci s OZV ENVI - PAK, ktorá nám pomáha napĺňať ciele v oblasti recyklácie obalových a neobalových produktov sa nám v tom darí aj na Slovensku.
SONY