Referencie
Spoločnosť HERO Slovakia s.r.o. pôsobí v Slovenskej republike od roku 2002. Jedným z hlavných poslaní našej spoločnosti je vyrábať čo najkvalitnejšie produkty z prvotriednych prírodných surovín so zreteľom na čerstvosť, v súlade s našou prírodou. Výrobcovia na slovenskom trhu majú viacero povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Spoločnosť HERO Slovakia sa rozhodla pred viac ako 10 rokmi využiť práve odborné služby spoločnosti ENVI - PAK, ktoré využívame dodnes. Vďaka tejto spoločnosti, ktorá priamo podporuje, rozvíja systém triedenia odpadu, zabezpečuje jeho zhodnotenie / recykláciu, tak spoločne prispievame k ochrane životného prostredia a to všetko v zmysle platnej legislatívy. Oceňujeme, že spoločnosť ENVI - PAK ponúka svojim partnerom možnosť zúčastniť sa odborných seminárov, ktoré pravidelne zabezpečuje. O všetkých dôležitých zmenách a novinkách bezodkladne informuje prostredníctvom newslettrov. V prípade potreby, sa môžeme kedykoľvek s dôverou obrátiť na obchodného zástupcu klientského oddelenia, ktorý nám ochotne a profesionálne poradí. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu v ďalších rokoch a ďakujeme Vám za všetky realizované projekty, ktorými inšpirujete k zodpovednému prístupu a k zlepšeniu životného prostredia.
HERO Slovakia s.r.o.
TESCO STORES SR a ENVI - PAK majú za sebou už desaťročie spolupráce a korektne nastavené vzťahy. To bol dôvod, pre ktorý TESCO uzavrelo zmluvu podľa nového zákona o odpadoch opäť s ENVI – PAK, tentokrát už ako OZV. Okrem pravidelného výkazníctva, školení a užšej kooperácii v oblasti náročnej legislatívy, obe spoločnosti zrealizovali environmentálny projekt recyklácie nepotrebných textílií. Nepotrebné odevy sa tak nedostali na skládku, ale na ďalšie využitie.
TESCO STORES SR, a.s.
Spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK sme začali ešte v roku 2011 a odvtedy sa snažíme ísť dobrým príkladom a pomocou krokov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnych projektov podporiť dobré meno oboch spoločností, ako aj minimalizovať negatívny dopad našej výrobnej činnosti. Jedným z príkladov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu je zapojenie sa do celoeurópskeho systému „ZELENÝ BOD“. Vďaka nemu má OSRAM záruku zabezpečenia separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a recykláciu, a v nemalej miere aj vzdelávanie obyvateľstva a podporu separovaného zberu v obciach. Spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK pokračuje aj po schválení nového zákona o odpadoch. ENVI - PAK ako naša zazmluvnená OZV pomáha našej spoločnosti s poradenstvom na mieru k zákonu a k výkazníctvu, vrátane spolupráce na environmentálnych projektoch pre našich zamestnancov. Všetky tieto aktivity prispievajú k naplneniu našich environmentálnych cieľov.
OSRAM, a.s.
Spoločnosť CANON SLOVAKIA s.r.o. sa dlhodobo riadi zásadami pozitívneho environmentálneho prístupu voči svojmu okoliu. V našom portfóliu ponúkame úsporné produkty s certifikáciou ENERGY STAR, Blue Angel a pod. Korporátne máme zavedené a v interných smerniciach zakotvené pravidlá zodpovedného správania sa zamestnancov a zodpovedného nákupu elektro spotrebičov. Pre všetkých sú k dispozícii kontajnery na triedenie odpadov pre komodity plasty, sklo, papier, kovy, elektro odpad a batérie. Pravidelne tiež organizujeme dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť všetci naši zamestnanci. O našom pozitívnom environmentálnom prístupe svedčí i získanie certifikátu rozšírenej úrovne programu Zodpovedná spoločnosť, ktorý nám v roku 2014 udelila spoločnosť ENVI - PAK. V roku 2017 sme úspešne prešli opätovnou certifikáciou programu Zodpovedná spoločnosť a spolu s certifikátom rozšírenej úrovne sme získali aj nové nerezové nádoby na triedený zber odpadov. Vďaka ENVI - PAK si dlhodobo plníme zákonné povinnosti zhodnocovania a recyklácie odpadov. Tu si ceníme profesionálne poradenstvo a pomoc pri riešení vzniknutých problémov.
CANON SLOVAKIA s.r.o.
V našich aktivitách sa snažíme ísť dobrým príkladom a pomocou krokov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnych projektov podporiť dobré meno IKEA, ako aj minimalizovať negatívny dopad našej činnosti. Jedným z príkladov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu spoločnosti IKEA je zapojenie sa do celoeurópskeho systému ZELENÝ BOD. Tento systém je reprezentovaný používaním registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD na obaloch všetkých výrobkov spoločnosti IKEA. Vďaka systému ZELENÝ BOD má naša spoločnosť záruku zabezpečenia separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a recykláciu, a v nemalej miere aj vzdelávanie obyvateľstva a podporu separovaného zberu v obciach. Spolupráca so spoločnosťou ENVI-PAK ako prevádzkovateľom systému ZELENÝ BOD na Slovensku, je zárukou naplnenia týchto našich cieľov.
IKEA
Spoločnosť Orange Slovensko spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2004. Toto partnerstvo nám už niekoľko rokov pomáha nielen plniť legislatívne požiadavky, ale zároveň nám pomáha prispievať k ochrane životného prostredia, ktorá je jedným z dôležitých atribútov nášho zodpovedného podnikania. Ako spoločensky zodpovedná firma oceňujeme odborné služby a poradenstvo, ktoré nám ENVI - PAK poskytuje, lebo vzájomná spolupráca nám pomáha napĺňať ciele v oblasti recyklácie a umožňuje tak dať ďalšiu šancu obalom našich tovarov, darčekových predmetov či zákazníckeho časopisu.
Orange Slovensko
V spoločnosti Nestlé robíme všetko preto, aby bola naša činnosť priateľská k životnému prostrediu, čoho súčasťou je i zodpovednosť za obaly našich výrobkov po skončení ich životného cyklu. Na Slovensku sa o zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z našich obalov stará oprávnená organizácia ENVI-PAK. Táto spoločnosť vytvára moderný európsky systém využívania odpadov z obalov. Základom je zdieľaná zodpovednosť subjektov celého odpadového reťazca – od producentov obalov cez obchodníkov, zákazníkov, zberné spoločnosti až po recyklátorov. Uvedomujeme si i to, že združovanie povinných osôb v oprávnených organizáciách je zárukou, že povinné osoby si budú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, a tým zabránia zavádzaniu ekologických daní a iných ekologických poplatkov. Existencia oprávnených organizácii plní i preventívnu funkciu a nabáda povinné osoby k tomu, aby ich podnikanie bolo spoločensky zodpovedné.
Nestlé Slovensko s.r.o.
Naša spoločnosť plní svoje nápoje do rôznych druhov obalov podľa preferencií našich spotrebiteľov – od sklenených fliaš a alumíniových plechoviek až po kombinované či plastové obaly. Za dôležitý prvok ochrany životného prostredia považujeme triedenie a recykláciu týchto obalov, a preto sú všetky obaly našich výrobkov bez výnimky recyklovateľné. Odpad z obalov tvorí v komunálnom odpade približne 30 %. Naším cieľom je naplnenie európskej smernice 94/62 EC o obaloch a obalových odpadoch, ktorá ukladá členským štátom EÚ limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov. Povinnosti v tejto oblasti si plníme v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, na vzniku ktorej sme sa podieľali. ENVI-PAK plní v mene našej spoločnosti záväzné limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov s veľkou rezervou. Vieme, že bez toho, aby sa v obciach svedomito triedil odpad, plnenie limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov nie je možné. Preto sme radi, že ENVIPAK v uplynulom roku predstavil systém podpory separovania odpadov z obalov a bude ho spolufinancovať s miestnymi samosprávami. Veríme, že tento systém dovedie Slovensko v priebehu niekoľkých rokov medzi krajiny s najvyššou mierou recyklácie v Európskej únii.
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Spoločnosť Xella Slovensko patrí k popredným výrobcom stavebného materiálu. Na svojom konte má nielen úspechy obchodného charakteru, podporené pozitívnymi ohlasmi a záujmom verejnosti, ale aj realizáciu nekomerčných projektov, ktorými vyjadruje svoju spoločenskú zodpovednosť. K takým projektom určite patrí aj zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD, v centre ktorého dominuje ochrana životného prostredia. Od začiatku svojej činnosti spoločnosť Xella Slovensko deklaruje, že jej produkty sú nielen technologickou špičkou, ale zároveň vyzdvihuje aj ich ohľaduplnosť voči životnému prostrediu. Od júna 2007 dostalo toto jej dlhoročné úsilie aj svoju konkrétnu podobu. A tou je tzv. systém ZELENÝ BOD. Xella Slovensko sa prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK zapojila do presne stanoveného systému spätného odberu a využitia obalov a obalových materiálov, a to plne v súlade s Európskou smernicou 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov. Osvedčenie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD pridelila Xelle Slovensko spoločnosť ENVI-PAK, ktorá je ako jediná na Slovensku oprávnená poskytovať túto registrovanú ochrannú známku ďalším subjektom.
Xella Slovensko, spol. s r. o.
Henkel – A Brand like a Friend (Henkel – značka ako priateľ) – Tento slogan podčiarkuje náš záväzok prostredníctvom značiek a technológií Henkel uľahčovať, zlepšovať a skrášľovať život ľudí. Zároveň je však Henkel značkou, ktorá je priateľská i k životnému prostrediu a chápe trvalo udržateľný rozvoj ako pozitívny vplyv dnešných rozhodnutí na život v budúcnosti. Oceňujeme, že v oblasti plnenia si povinností spätného zberu odpadov z obalov máme rovnako silného a zodpovedného partnera – oprávnenú organizáciu ENVI-PAK. Vďaka jej medzinárodnému zázemiu máme záruku poskytovania kvalitného a pružného odborného servisu. Osobitne si vážime osvetové aktivity, ktorými ENVI-PAK vzdeláva verejnosť v oblasti separovania odpadu.
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.