Referencie
Spolupráca spoločnosti ENVI-PAK a Nadácie Petit Academy je veľmi prospešná, nakoľko sa nám vzájomne darí prepájať edukačné a ekologické ciele a to prostredníctvom vzdelávacieho projektu SME V ŠKOLE. Každý rok vďaka firme ENVI-PAK poskytujeme tisíckam žiakov pracovné zošity s ekologickou tematikou. Žiaci majú možnosť naučiť sa ekologicky myslieť, uvedomovať si význam ochrany životného prostredia a vnímať viac svoje okolie. Projekt v žiakoch podnecuje aj priame ekologické aktivity (zber papiera, recyklácia, workshopy s ekologickou tematikou a pod.) Aj touto formou ďakujeme spoločnosti ENVI-PAK za spoluprácu.
Nadácia Petit Academy
Jednou z priorít spoločnosti Úsmev ako dar je rozvíjať osobnosť detí z náhradnej starostlivosti a ohrozených rodín. Tento zámer realizujeme aj prostredníctvom tematicky ladených rozvojových pobytov. Spoločnosť ENVI-PAK nám už niekoľko rokov pomáha vytvárať programovú náplň environmentálneho letného tábora. Prostredníctvom hravých aktivít rozvíja u detí ekologické povedomie a ponúka im priamu skúsenosť, na základe ktorej si deti môžu osvojiť životný štýl ohľaduplný k prostrediu, v ktorom žijú. Deti sa tak učia vážiť si svoje okolie, prírodu a krajinu. Učia sa rešpektu voči vonkajšiemu svetu, i voči sebe samým. Zároveň sa ENVI-PAK každoročne zapája do nášho projektu Vianočný pozdrav, ktorý pomáha. Ide o jedinečný spôsob obdarovania dieťaťa z detského domova, ktoré je autorom obrázku s vianočným motívom pre vianočnú pohľadnicu či PF-ku.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Rádi by jsme tímto poděkovali společnosti ENVI –PAK za přítomost jejich stánků a osobní supervise při ECO TOUR THOMASE PUSKAILERA 2013 po Slovenských Obchodních centrech OC MAX. Eco Tour se zabývá důležitostí šíření osvěty v oblasti životního prostředí na Slovensku a media ji oficiálně označila jako “Největsí ekologické turné v Slovenské historii “. Jsme tedy velmi rádi za přítomnost ENVI-PAK na našem projektu, která současně podtrhává důležitost našeho programu. Tímto také velmi děkujeme za pomoc při asistenci se soutěžními cenami pro děti, které mohou získat po zapojení se v našich interaktivních soutěžích. ENVI-PAK měl vždy zajímavě, příjemně působící a profesionálně upravený stánek s velmi ochotnými pracovníky. Plně doufáme v další spolupráci v budoucích letech.
THOMAS PUSKAILER, CZECH & SLOVAK REPUBLIC
Společnost Ed. Haas SK s.r.o. se zabývá distribucí cukrovinek, energetických nápojů, želírovacích přípravků, šumivých vitaminových tablet a dalších potravin. Díky oprávněné organizaci ENVI-PAK si společnost Ed. Haas SK s.r.o. plní všechny zákonné povinnosti tedy sběr a recyklace obalů jejich výrobků. Zaměstnanci společnosti Ed. Haas SK s.r.o. mají možnost se zúčastňovat odborných seminářů, které ENVI-PAK pravidelně pořádá. Všechny změny a novinky v oblasti obalového materiálu jsou zaměstnancům pravidelně zasílány pomocí Newsletterů. Společnost Ed. Haas SK s.r.o. se snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí a neničit tak přírodu kolem sebe. Nejlepším možným řešením byla tedy spolupráce právě s organizací ENVI-PAK.
Ed. Haas SK s.r.o.
Spoločnosť Budweiser Budvar SK s.r.o, v rámci svojej environmentálnej politiky dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou a práve z uvedeného dôvodu sme si vybrali spoločnosť ENVI-PAK, ktorá pre nás zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov. Okrem iného nám spoločnosť ENVI-PAK poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje školenia a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. Spoločnosť ENVI-PAK je pre nás spoľahlivý partner v plnení povinností vyplývajúcich z legislatívy, vážime si jej odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup k zákazníkom.
Budweiser Budvar SK s.r.o
Společnost Envipak nám poskytuje komplexní služby týkající se systému sběru, zhodnocování a recyklace obalů. Velmi nám vyhovoje legislativní servis a pravidelná školení poskytovaná v rámci smlouvy. Zaměstnanci jsou ochotní, nápomocní a schopní poradit v případě potřeby. Za několikaletou bezproblémovou spolupráci děkujeme.
Natur Produkt
Spoločnosť Unilever pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto je už od roku 2003 súčasťou systému ZELENÝ BOD na Slovensku. Týmto spôsobom Unilever podporuje separovanie odpadu na Slovensku. Tým, že používame ochrannú známku ZELENÝ BOD na obaloch našich výrobkov, ukazujeme spotrebiteľom, že životné prostredie nám nie je ľahostajné. Prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK sa spolupodieľame sa na tom, aby i spotrebitelia mali vytvorené dobré podmienky na separovanie odpadu a vedeli, ako odpad správne triediť. Medzinárodné know-how a sila odbornej kooperácie medzinárodného systému spätného zberu odpadov z obalov prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK nám dáva záruku, že si riadne plníme povinnosti, ktoré nám ukladá zákon.
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Spoločnosť Opavia – LU, s.r.o. v rámci svojej environmentálnej politiky nielen dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou, ale v mnohých oblastiach plní environmentálne ciele aj nad rámec súčasnej platnej legislatívy. Vďaka oprávnenej organizácii – spoločnosti ENVI-PAK si plníme zákonné povinnosti plnenia limitov zberu zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. Okrem zabezpečovania uvedených povinností nám spoločnosť ENVI-PAK tiež poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje odborné školenia pre našich pracovníkov, informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa obalov a odpadov. Vážime si hlavne odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup nášho partnera a taktiež skutočnosť, že spoločnosť ENVI-PAK aktívne podporuje systém zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach.
Opavia - LU, s.r.o.
Walmark je spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a distribúciou výživových doplnkov, humánnych liekov a kozmetiky. V zmysle zákona o obaloch nám vyplývajú rôzne povinnosti, ako je registrácia na MŽP SR, plnenie limitov recyklácie, prevencia, označovanie obalov, evidencia obalov a odpadov z obalov a hlásenie z evidencie na MŽP SR. Niektoré z uvedených povinností sme schopní vykonávať sami. Iné povinnosti spĺňame už od roku 2003 v spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK. Spoločnosť ENVI-PAK okrem toho, že plní limity recyklácie, vedie aj evidenciu odpadov z obalov, vykonáva za nás povinné hlásenia na MŽP SR, žiada aj o aktualizáciu údajov v registri povinných osôb. Taktiež nám bola nápomocná pri kontrole z Inšpekcie životného prostredia poskytnutím jednak potrebnej dokumentácie, a taktiež poradenstvom. V neposlednom rade je pre nás dôležité, že vykonáva školiacu činnosť, a tak nás upozorňuje na aktuality v legislatíve o odpadoch z obalov. Spoločnosť ENVI-PAK je pre nás naozaj spoľahlivý partner v plnení si týchto povinností.
WALMARK®, spol. s r. o.
Spoločnosť Pepsi vyrába nápoje v rôznych obaloch, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili chutný obsah a zároveň aby boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Aby sme minimalizovali dopad obalov na životné prostredie, riadime sa zásadou redukcie a recyklácie. Na výrobu obalu používame menej materiálu a zároveň dbáme na to, aby boli všetky naše obaly plne recyklovateľné. O spätný zber odpadov z našich obalov a ich recykláciu na Slovensku sa stará oprávnená organizácia ENVI-PAK. Vďaka ich medzinárodnému zázemiu, stabilite i profesionalite máme garanciu, že si naše povinnosti plníme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Väčšina našich výrobkov končí v rukách konečných spotrebiteľov a obaly končia v odpade, o ktorý sa musia postarať obce. Keďže sa v roku 2009 obce stretávali s problémami pri udržaní separovaného zberu, vážime si, že to bol práve ENVI-PAK, ktorý poskytol miestnym samosprávam pomoc tým, že za všetky vyseparované obaly im ponúkol finančnú podporu. Tiež si vážime, že spoločnosť ENVI-PAK na seba prebrala zodpovednosť za osvetu, vzdelávanie a propagáciu separovania odpadu medzi širokou verejnosťou.
PEPSI COLA SR, s.r.o.