Referencie
Spoločnosť Opavia – LU, s.r.o. v rámci svojej environmentálnej politiky nielen dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou, ale v mnohých oblastiach plní environmentálne ciele aj nad rámec súčasnej platnej legislatívy. Vďaka oprávnenej organizácii – spoločnosti ENVI-PAK si plníme zákonné povinnosti plnenia limitov zberu zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. Okrem zabezpečovania uvedených povinností nám spoločnosť ENVI-PAK tiež poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje odborné školenia pre našich pracovníkov, informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa obalov a odpadov. Vážime si hlavne odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup nášho partnera a taktiež skutočnosť, že spoločnosť ENVI-PAK aktívne podporuje systém zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach.
Opavia - LU, s.r.o.
Walmark je spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a distribúciou výživových doplnkov, humánnych liekov a kozmetiky. V zmysle zákona o obaloch nám vyplývajú rôzne povinnosti, ako je registrácia na MŽP SR, plnenie limitov recyklácie, prevencia, označovanie obalov, evidencia obalov a odpadov z obalov a hlásenie z evidencie na MŽP SR. Niektoré z uvedených povinností sme schopní vykonávať sami. Iné povinnosti spĺňame už od roku 2003 v spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK. Spoločnosť ENVI-PAK okrem toho, že plní limity recyklácie, vedie aj evidenciu odpadov z obalov, vykonáva za nás povinné hlásenia na MŽP SR, žiada aj o aktualizáciu údajov v registri povinných osôb. Taktiež nám bola nápomocná pri kontrole z Inšpekcie životného prostredia poskytnutím jednak potrebnej dokumentácie, a taktiež poradenstvom. V neposlednom rade je pre nás dôležité, že vykonáva školiacu činnosť, a tak nás upozorňuje na aktuality v legislatíve o odpadoch z obalov. Spoločnosť ENVI-PAK je pre nás naozaj spoľahlivý partner v plnení si týchto povinností.
WALMARK®, spol. s r. o.
Spoločnosť Pepsi vyrába nápoje v rôznych obaloch, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili chutný obsah a zároveň aby boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Aby sme minimalizovali dopad obalov na životné prostredie, riadime sa zásadou redukcie a recyklácie. Na výrobu obalu používame menej materiálu a zároveň dbáme na to, aby boli všetky naše obaly plne recyklovateľné. O spätný zber odpadov z našich obalov a ich recykláciu na Slovensku sa stará oprávnená organizácia ENVI-PAK. Vďaka ich medzinárodnému zázemiu, stabilite i profesionalite máme garanciu, že si naše povinnosti plníme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Väčšina našich výrobkov končí v rukách konečných spotrebiteľov a obaly končia v odpade, o ktorý sa musia postarať obce. Keďže sa v roku 2009 obce stretávali s problémami pri udržaní separovaného zberu, vážime si, že to bol práve ENVI-PAK, ktorý poskytol miestnym samosprávam pomoc tým, že za všetky vyseparované obaly im ponúkol finančnú podporu. Tiež si vážime, že spoločnosť ENVI-PAK na seba prebrala zodpovednosť za osvetu, vzdelávanie a propagáciu separovania odpadu medzi širokou verejnosťou.
PEPSI COLA SR, s.r.o.
Spoločnosť Kofola pristupuje ku svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov nápojov. Preto sme už niekoľko rokov klientom oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá komplexne rieši nielen naše povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, ale efektívne rozvíja aj separovaný zber odpadov z obalov na Slovensku. Sme radi, že máme po boku takého silného partnera.
Kofola, a. s., Rajecká Lesná
Spoločnosť Tetra Pak si zvolila systém ENVI-PAK, pretože ho považuje za najlepší na Slovensku. Systém zberu, zhodnocovania a recyklácie ZELENÝ BOD na Slovensku prevádzkovaný oprávnenou organizáciou ENVI-PAK je pre nás garanciou správneho plnenia legislatívnych povinností, o čom svedčia úspešné výsledky kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Jedným z dôvodov je i to, že ENVI-PAK vedú firmy, ktoré majú skúsenosti s podobnými systémami zo zahraničia. Zapojenie oprávnenej organizácie ENVI-PAK do celoeurópskej organizácie PRO EUROPE zaručuje využívanie medzinárodného know-how a odporúčaní stabilných zahraničných systémov.
Tetra Pak, a.s.
So spoločnosťou ENVI-PAK spolupracujeme na slovenskom trhu už niekoľko rokov a aj prostredníctvom týchto riadkov by sme sa chceli ENVI-PAKU poďakovať za mimoriadne profesionálny prístup, ktorý nám pomáha napĺňať jeden z našich najdôležitejších cieľov - správať sa environmentálne k nášmu životnému prostrediu. Naša spoločnosť prevádzkuje vendingové automaty v 24 krajinách Európy, a v každej z týchto krajín mimoriadne dbáme na spokojnosť zákazníka. Naším krédom nie je “iba” ponúkať veľmi kvalitný produkt a službu, ale tiež zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý vznikne, bezpečne zlikvidoval a nezaťažoval životné prostredie. Na Slovensku sa nám to darí zabezpečiť práve vďaka ENVI-PAKU.
AS Selecta, s. r. o.
Spoločnosť Bramac - strešné systémy šetrí životné prostredie nielen svojimi environmentálne vhodnými produktmi a produktmi na využitie slnečnej energie, ale aj aktívne pristupuje k separácii, zberu odpadov a ich zhodnoteniu. Donedávna sme si zber realizovali sami a vieme, aká náročná a mravčia práca to je. Už rok spolupracujeme s firmou ENVI-PAK a ceníme si jej nasadenie, profesionalitu a ústretovosť vo vzťahu k zákazníkovi i k životnému prostrediu. So spoločnosťou ENVI-PAK máme zatiaľ len pozitívne skúsenosti, či už z právneho poradenstva ohľadne platnej legislatívy, osobného prístupu k zákazníkovi a v neposlednom rade aj dodržiavania vopred dohodnutých podmienok spolupráce. Dúfam, že naša spolupráca bude takto pokračovať i naďalej.
Bramac
Keďže portfólio výrobkov našej spoločnosti tvoria nealkoholické nápoje balené prevažne do plastových a tetrapakových obalov, nesieme o niečo vyššiu zodpovednosť za znečisťovanie životného prostredia. Vďaka spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK je nám ale umožnené plniť si bezproblémovo naše záväzky v zmysle legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa environmentálnej politiky na Slovensku a v rámci EU. Spolupráca s firmou ENVI-PAK taktiež napomáha k zvyšovaniu ekologického povedomia našich zamestnancov.
RAUCH Slovensko, s. r. o.