Referencie
Spoločnosť Budweiser Budvar SK s.r.o, v rámci svojej environmentálnej politiky dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou a práve z uvedeného dôvodu sme si vybrali spoločnosť ENVI-PAK, ktorá pre nás zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov. Okrem iného nám spoločnosť ENVI-PAK poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje školenia a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. Spoločnosť ENVI-PAK je pre nás spoľahlivý partner v plnení povinností vyplývajúcich z legislatívy, vážime si jej odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup k zákazníkom.
Budweiser Budvar SK s.r.o
Společnost Envipak nám poskytuje komplexní služby týkající se systému sběru, zhodnocování a recyklace obalů. Velmi nám vyhovoje legislativní servis a pravidelná školení poskytovaná v rámci smlouvy. Zaměstnanci jsou ochotní, nápomocní a schopní poradit v případě potřeby. Za několikaletou bezproblémovou spolupráci děkujeme.
Natur Produkt
Spoločnosť Unilever pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto je už od roku 2003 súčasťou systému ZELENÝ BOD na Slovensku. Týmto spôsobom Unilever podporuje separovanie odpadu na Slovensku. Tým, že používame ochrannú známku ZELENÝ BOD na obaloch našich výrobkov, ukazujeme spotrebiteľom, že životné prostredie nám nie je ľahostajné. Prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK sa spolupodieľame sa na tom, aby i spotrebitelia mali vytvorené dobré podmienky na separovanie odpadu a vedeli, ako odpad správne triediť. Medzinárodné know-how a sila odbornej kooperácie medzinárodného systému spätného zberu odpadov z obalov prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK nám dáva záruku, že si riadne plníme povinnosti, ktoré nám ukladá zákon.
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Spoločnosť Opavia – LU, s.r.o. v rámci svojej environmentálnej politiky nielen dodržiava všetky normy dané európskou legislatívou, ale v mnohých oblastiach plní environmentálne ciele aj nad rámec súčasnej platnej legislatívy. Vďaka oprávnenej organizácii – spoločnosti ENVI-PAK si plníme zákonné povinnosti plnenia limitov zberu zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov. Okrem zabezpečovania uvedených povinností nám spoločnosť ENVI-PAK tiež poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje odborné školenia pre našich pracovníkov, informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa obalov a odpadov. Vážime si hlavne odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup nášho partnera a taktiež skutočnosť, že spoločnosť ENVI-PAK aktívne podporuje systém zberu odpadov z obalov priamo od občanov v obciach.
Opavia - LU, s.r.o.
Walmark je spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a distribúciou výživových doplnkov, humánnych liekov a kozmetiky. V zmysle zákona o obaloch nám vyplývajú rôzne povinnosti, ako je registrácia na MŽP SR, plnenie limitov recyklácie, prevencia, označovanie obalov, evidencia obalov a odpadov z obalov a hlásenie z evidencie na MŽP SR. Niektoré z uvedených povinností sme schopní vykonávať sami. Iné povinnosti spĺňame už od roku 2003 v spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK. Spoločnosť ENVI-PAK okrem toho, že plní limity recyklácie, vedie aj evidenciu odpadov z obalov, vykonáva za nás povinné hlásenia na MŽP SR, žiada aj o aktualizáciu údajov v registri povinných osôb. Taktiež nám bola nápomocná pri kontrole z Inšpekcie životného prostredia poskytnutím jednak potrebnej dokumentácie, a taktiež poradenstvom. V neposlednom rade je pre nás dôležité, že vykonáva školiacu činnosť, a tak nás upozorňuje na aktuality v legislatíve o odpadoch z obalov. Spoločnosť ENVI-PAK je pre nás naozaj spoľahlivý partner v plnení si týchto povinností.
WALMARK®, spol. s r. o.
Spoločnosť Pepsi vyrába nápoje v rôznych obaloch, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili chutný obsah a zároveň aby boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Aby sme minimalizovali dopad obalov na životné prostredie, riadime sa zásadou redukcie a recyklácie. Na výrobu obalu používame menej materiálu a zároveň dbáme na to, aby boli všetky naše obaly plne recyklovateľné. O spätný zber odpadov z našich obalov a ich recykláciu na Slovensku sa stará oprávnená organizácia ENVI-PAK. Vďaka ich medzinárodnému zázemiu, stabilite i profesionalite máme garanciu, že si naše povinnosti plníme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Väčšina našich výrobkov končí v rukách konečných spotrebiteľov a obaly končia v odpade, o ktorý sa musia postarať obce. Keďže sa v roku 2009 obce stretávali s problémami pri udržaní separovaného zberu, vážime si, že to bol práve ENVI-PAK, ktorý poskytol miestnym samosprávam pomoc tým, že za všetky vyseparované obaly im ponúkol finančnú podporu. Tiež si vážime, že spoločnosť ENVI-PAK na seba prebrala zodpovednosť za osvetu, vzdelávanie a propagáciu separovania odpadu medzi širokou verejnosťou.
PEPSI COLA SR, s.r.o.
Spoločnosť Kofola pristupuje ku svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov nápojov. Preto sme už niekoľko rokov klientom oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá komplexne rieši nielen naše povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, ale efektívne rozvíja aj separovaný zber odpadov z obalov na Slovensku. Sme radi, že máme po boku takého silného partnera.
Kofola, a. s., Rajecká Lesná
Spoločnosť Tetra Pak si zvolila systém ENVI-PAK, pretože ho považuje za najlepší na Slovensku. Systém zberu, zhodnocovania a recyklácie ZELENÝ BOD na Slovensku prevádzkovaný oprávnenou organizáciou ENVI-PAK je pre nás garanciou správneho plnenia legislatívnych povinností, o čom svedčia úspešné výsledky kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Jedným z dôvodov je i to, že ENVI-PAK vedú firmy, ktoré majú skúsenosti s podobnými systémami zo zahraničia. Zapojenie oprávnenej organizácie ENVI-PAK do celoeurópskej organizácie PRO EUROPE zaručuje využívanie medzinárodného know-how a odporúčaní stabilných zahraničných systémov.
Tetra Pak, a.s.
So spoločnosťou ENVI-PAK spolupracujeme na slovenskom trhu už niekoľko rokov a aj prostredníctvom týchto riadkov by sme sa chceli ENVI-PAKU poďakovať za mimoriadne profesionálny prístup, ktorý nám pomáha napĺňať jeden z našich najdôležitejších cieľov - správať sa environmentálne k nášmu životnému prostrediu. Naša spoločnosť prevádzkuje vendingové automaty v 24 krajinách Európy, a v každej z týchto krajín mimoriadne dbáme na spokojnosť zákazníka. Naším krédom nie je “iba” ponúkať veľmi kvalitný produkt a službu, ale tiež zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý vznikne, bezpečne zlikvidoval a nezaťažoval životné prostredie. Na Slovensku sa nám to darí zabezpečiť práve vďaka ENVI-PAKU.
AS Selecta, s. r. o.
Spoločnosť Bramac - strešné systémy šetrí životné prostredie nielen svojimi environmentálne vhodnými produktmi a produktmi na využitie slnečnej energie, ale aj aktívne pristupuje k separácii, zberu odpadov a ich zhodnoteniu. Donedávna sme si zber realizovali sami a vieme, aká náročná a mravčia práca to je. Už rok spolupracujeme s firmou ENVI-PAK a ceníme si jej nasadenie, profesionalitu a ústretovosť vo vzťahu k zákazníkovi i k životnému prostrediu. So spoločnosťou ENVI-PAK máme zatiaľ len pozitívne skúsenosti, či už z právneho poradenstva ohľadne platnej legislatívy, osobného prístupu k zákazníkovi a v neposlednom rade aj dodržiavania vopred dohodnutých podmienok spolupráce. Dúfam, že naša spolupráca bude takto pokračovať i naďalej.
Bramac