Referencie
Problematika odpadového hospodárstva pre samosprávy predstavuje obsiahly balík povinností, ktoré je potrebné, v zmysle zákona, vykonávať a nastavovať tak, aby občania boli motivovaní a nastavení na spoluprácu. V meste Vráble výraznou mierou s informačnou kampaňou v oblasti separovaných odpadov pomáha práve „naša“ organizácia zodpovednosti výrobcov, spoločnosť ENVI - PAK, a.s.. Profesionálne spracované informácie, napísané vecne a zrozumiteľne informujú verejnosť ako postupovať pri separovaní odpadov, ako aj, čo je hlavné, ako predchádzať vzniku odpadov. Spolupracujeme a pomáhame si navzájom.
Vráble
Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna - primátor mesta - chce týmto vyjadriť vďaku a podať odporúčania o spoločnosti ENVI - PAK, a.s. ako o spoľahlivom zmluvnom partnerovi mesta. Triedený zber v Spišskej Belej od roku 2016 financuje OZV ENVI - PAK, a.s., ktorá je pre naše mesto spoľahlivý partner. Vážime si odbornosť a pravidelné dodávanie rôznych vzdelávacích materiálov pre občanov, ale aj pre pedagógov. Zároveň vysoko oceňujeme promptný prístup pri riešení akýchkoľvek otázok a profesionálnu komunikáciu regionálneho zástupcu spoločnosti. Tešíme sa, že vďaka vzájomnej spolupráci sa zvyšuje podiel vytriedeného odpadu v našom meste.
Spišská Belá
Mesto Dobšiná hodnotí spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. veľmi pozitívne. Vysoko hodnotí profesionálny a ústretový prístup, ako aj promptné riešenie vznikajúcich skutočností. Ďalej si veľmi vážime a zároveň oceňujeme nápomocnosť, poradenstvo a profesionalitu regionálneho zástupcu a aj preto vnímame spoločnosť ENVI-PAK a.s. ako veľmi kvalitného a spoľahlivého partnera.
Dobšiná
Obec Heľpa má dlhodobo zavedený systém zberu komunálneho odpadu, ktorý veríme, že prispieva k dosiahnutiu vysokej miere triedenia komunálneho odpadu, čo je v záujme celej spoločnosti. Pri výbere organizácii zodpovednosti výrobcov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sme v roku 2016 pristúpili k podpísaniu zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK a.s., ktorá je na Slovensku považovaná za fundovanú, odbornú, kvalitnú a ekonomický veľmi stabilnú. Spoluprácu so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. si vysoko ceníme. Na naše požiadavky sa snaží nájsť najvhodnejšie riešenie a pravidelne nás podporuje pri vzdelávaní občanov propagačnou činnosťou prostredníctvom letákov a článkov. Pri výbere OZV, by sme sa aj dnes znovu rozhodli pre spoločnosť ENVI-PAK, a.s. a túto spoločnosť odporúčame všetkým samosprávam, ktoré pristupujú v obci alebo v meste ku efektívnemu systému odpadového hospodárstva. Veríme, že naša spolupráca v ďalších rokoch prispeje ku skvalitneniu životného prostredia v obci Heľpa.
Heľpa
Obec Slovenská Ľupča so spoločnosťou ENVI-PAK a.s. v súlade so zákonom o odpadoch uzatvorila v roku 2016 zmluvu, ktorej cieľom je spolupráca a financovanie triedeného zberu na území obce Slovenská Ľupča. Pravidelné zbery separovaných zložiek odpadov prostredníctvom zberovej spoločnosti sú samozrejmosťou a za roky od začiatku spolupráce obec nemala žiadny problém. Spoločnosť poskytuje obci množstvo propagačného materiálu , aby sa odpad správne triedil. Spoluprácu so spoločnosťou ENVI-PAK a.s. hodnotíme pozitívne. Oceňujeme aj vzájomnú spoluprácu s regionálnym obchodným zástupcom spoločnosti ENVI-PAK a.s..
Slovenská Ľupča
Obec Kráľova Lehota spoluprácu s OZV ENVI-PAK hodnotí veľmi dobre, je dobrá komunikácia s regionálnym zástupcom, ústretovosť pri riešení problémov a požiadaviek zo strany obce pri vývoze separovaného odpadu, ako aj prípadné navýšenie kontajnerov na separovaný zber. Zasielajú nám dostatočné množstvo letákov, informačných materiálov pre občanov a nálepky na zberové nádoby s informáciami ako správne separovať odpad. Tešíme sa na dobrú spoluprácu v nasledujúcich rokoch.
Kráľová Lehota
Spoluprácu so spoločnosťou ENVI-PAK hodnotíme veľmi pozitívne. Oceňujeme najmä konštruktívny prístup k riešeniu našich požiadaviek, ktoré sa riešia vecnou a odbornou diskusiou a hľadaním riešenia vhodného pre všetky strany. Zároveň ďakujeme aj za osvetovú printovú a elektronickú podporu triedenia odpadu v obci.
Stankovany
Naša niekoľkoročná pracovná skúsenosť so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Bratislava nám umožňuje služby tejto spoločnosti hodnotiť ako flexibilné, poskytované na profesionálnej úrovni. Sú poskytované rôzne propagačné materiály, informácie o zmenách v legislatíve atď. . Ďalej je potrebné dodať, že technické zabezpečenie zberných nádob na triedený odpad prostredníctvom spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica, ktorá nám zabezpečuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve, sú bezproblémové.
Skalica
Mesto Modra s ENVI-PAK-om spolupracuje od roku 2019, ako s organizáciou zodpovednosti výrobkov cez ktorú je v meste Modra financovaný zber triedeného odpadu, ktorý je realizovaný cez zberovú spoločnosť FCC Trnava. Spoluprácu s OZV hodnotíme ako spoľahlivú a korektnú. Sme radi za pravidelné zasielanie informačných letákov, plagátov a ostatných materiálov zameraných na osvetu medzi obyvateľmi vo veci triedenia odpadu a vzdelávaniu detí a mládeže, ktoré distribuujeme k našim obyvateľom pomocou mestských vývesiek, sociálnych sietí, mesačníka a stránky mesta. Veríme, že spolupráca s OZV ENVI-PAK bude pokračovať aj naďalej.
Modra
Spolupráca medzi OZV ENVI-PAK, a.s. a mestom Levice bola od počiatočnej tvorby zmluvných vzťahov na vysokej profesionálnej úrovni. Do dnešného dňa nebola z oboch strán namietaná zmluva ani v jednom bode. Taktiež určenie minimálnych potrieb triedeného zberu jednotlivých zložiek odpadu bolo v súlade s názorom oboch strán, či už po stránke materiálnej (nádoby, vrecia a pod.) , ako aj po stránke zabezpečenia propagácie. Taktiež aj zo strany nášho zmluvného partnera zabezpečujúceho samotný zber odpadov nebola voči OZV vznesená žiadna vážnejšia pripomienka. Máme za to, že k dobrým vzťahom prospela aj skutočnosť, že mesto vlastní nádoby na triedený zber odpadu v plnej požadovanej kapacite, ako aj možnosť dotriedenia odpadu na linke čiastočne vo vlastníctve mesta Levice. Očakávame aj do budúcna rovnaký prístup zo strany OZV (samozrejme v medziach zákona), ako aj očakávame zvýšený podiel zainteresovanosti v dotrieďovaní odpadov po predpokladanej zmene zmluvných vzťahov so spoluvlastníkom triediacej linky.
Levice