Referencie
Spoločnosť CANON SLOVAKIA s.r.o. sa dlhodobo riadi zásadami pozitívneho environmentálneho prístupu voči svojmu okoliu. V našom portfóliu ponúkame úsporné produkty s certifikáciou ENERGY STAR, Blue Angel a pod. Korporátne máme zavedené a v interných smerniciach zakotvené pravidlá zodpovedného správania sa zamestnancov a zodpovedného nákupu elektro spotrebičov. Pre všetkých sú k dispozícii kontajnery na triedenie odpadov pre komodity plasty, sklo, papier, kovy, elektro odpad a batérie. Pravidelne tiež organizujeme dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť všetci naši zamestnanci. O našom pozitívnom environmentálnom prístupe svedčí i získanie certifikátu rozšírenej úrovne programu Zodpovedná spoločnosť, ktorý nám v roku 2014 udelila spoločnosť ENVI - PAK. V roku 2017 sme úspešne prešli opätovnou certifikáciou programu Zodpovedná spoločnosť a spolu s certifikátom rozšírenej úrovne sme získali aj nové nerezové nádoby na triedený zber odpadov. Vďaka ENVI - PAK si dlhodobo plníme zákonné povinnosti zhodnocovania a recyklácie odpadov. Tu si ceníme profesionálne poradenstvo a pomoc pri riešení vzniknutých problémov.
CANON SLOVAKIA s.r.o.
So spoločnosťou ENVI - PAK sme v Poprade našli nové možnosti nakladania s komunálnym odpadom a začali triediť efektívnejšie ako doteraz. V tomto nám výrazne pomohli analýzy, ktoré pre nás ENVI - PAK vypracoval na mieru. Na naše pripomienky a požiadavky reaguje bez zbytočných odkladov a na profesionálnej úrovni. Okrem priamej podpory spočívajúcej v pravidelnom financovaní triedeného zberu si vážime aj nepriamu podporu v oblasti odborného vzdelávania žiakov materských a základných škôl, ako aj širokej verejnosti, ktorá si čoraz viac uvedomuje svoju zodpovednosť pri ochrane životného prostredia. Finančná disciplína a edukačná nadstavba patrili medzi rozhodujúce faktory, prečo sme si ako partnera po zmene zákona o odpadoch v roku 2016 vybrali ENVI - PAK. Veríme, že spoločné úsilie prinesie svoje ovocie aj v nasledujúcom období.
Poprad
V našich aktivitách sa snažíme ísť dobrým príkladom a pomocou krokov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnych projektov podporiť dobré meno IKEA, ako aj minimalizovať negatívny dopad našej činnosti. Jedným z príkladov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu spoločnosti IKEA je zapojenie sa do celoeurópskeho systému ZELENÝ BOD. Tento systém je reprezentovaný používaním registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD na obaloch všetkých výrobkov spoločnosti IKEA. Vďaka systému ZELENÝ BOD má naša spoločnosť záruku zabezpečenia separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a recykláciu, a v nemalej miere aj vzdelávanie obyvateľstva a podporu separovaného zberu v obciach. Spolupráca so spoločnosťou ENVI-PAK ako prevádzkovateľom systému ZELENÝ BOD na Slovensku, je zárukou naplnenia týchto našich cieľov.
IKEA
Spoločnosť Orange Slovensko spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2004. Toto partnerstvo nám už niekoľko rokov pomáha nielen plniť legislatívne požiadavky, ale zároveň nám pomáha prispievať k ochrane životného prostredia, ktorá je jedným z dôležitých atribútov nášho zodpovedného podnikania. Ako spoločensky zodpovedná firma oceňujeme odborné služby a poradenstvo, ktoré nám ENVI - PAK poskytuje, lebo vzájomná spolupráca nám pomáha napĺňať ciele v oblasti recyklácie a umožňuje tak dať ďalšiu šancu obalom našich tovarov, darčekových predmetov či zákazníckeho časopisu.
Orange Slovensko
V spoločnosti Nestlé robíme všetko preto, aby bola naša činnosť priateľská k životnému prostrediu, čoho súčasťou je i zodpovednosť za obaly našich výrobkov po skončení ich životného cyklu. Na Slovensku sa o zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z našich obalov stará oprávnená organizácia ENVI-PAK. Táto spoločnosť vytvára moderný európsky systém využívania odpadov z obalov. Základom je zdieľaná zodpovednosť subjektov celého odpadového reťazca – od producentov obalov cez obchodníkov, zákazníkov, zberné spoločnosti až po recyklátorov. Uvedomujeme si i to, že združovanie povinných osôb v oprávnených organizáciách je zárukou, že povinné osoby si budú plniť svoje povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, a tým zabránia zavádzaniu ekologických daní a iných ekologických poplatkov. Existencia oprávnených organizácii plní i preventívnu funkciu a nabáda povinné osoby k tomu, aby ich podnikanie bolo spoločensky zodpovedné.
Nestlé Slovensko s.r.o.
Naša spoločnosť plní svoje nápoje do rôznych druhov obalov podľa preferencií našich spotrebiteľov – od sklenených fliaš a alumíniových plechoviek až po kombinované či plastové obaly. Za dôležitý prvok ochrany životného prostredia považujeme triedenie a recykláciu týchto obalov, a preto sú všetky obaly našich výrobkov bez výnimky recyklovateľné. Odpad z obalov tvorí v komunálnom odpade približne 30 %. Naším cieľom je naplnenie európskej smernice 94/62 EC o obaloch a obalových odpadoch, ktorá ukladá členským štátom EÚ limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov. Povinnosti v tejto oblasti si plníme v spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, na vzniku ktorej sme sa podieľali. ENVI-PAK plní v mene našej spoločnosti záväzné limity recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov s veľkou rezervou. Vieme, že bez toho, aby sa v obciach svedomito triedil odpad, plnenie limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov nie je možné. Preto sme radi, že ENVIPAK v uplynulom roku predstavil systém podpory separovania odpadov z obalov a bude ho spolufinancovať s miestnymi samosprávami. Veríme, že tento systém dovedie Slovensko v priebehu niekoľkých rokov medzi krajiny s najvyššou mierou recyklácie v Európskej únii.
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Spoločnosť Xella Slovensko patrí k popredným výrobcom stavebného materiálu. Na svojom konte má nielen úspechy obchodného charakteru, podporené pozitívnymi ohlasmi a záujmom verejnosti, ale aj realizáciu nekomerčných projektov, ktorými vyjadruje svoju spoločenskú zodpovednosť. K takým projektom určite patrí aj zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD, v centre ktorého dominuje ochrana životného prostredia. Od začiatku svojej činnosti spoločnosť Xella Slovensko deklaruje, že jej produkty sú nielen technologickou špičkou, ale zároveň vyzdvihuje aj ich ohľaduplnosť voči životnému prostrediu. Od júna 2007 dostalo toto jej dlhoročné úsilie aj svoju konkrétnu podobu. A tou je tzv. systém ZELENÝ BOD. Xella Slovensko sa prostredníctvom oprávnenej organizácie ENVI-PAK zapojila do presne stanoveného systému spätného odberu a využitia obalov a obalových materiálov, a to plne v súlade s Európskou smernicou 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov. Osvedčenie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD pridelila Xelle Slovensko spoločnosť ENVI-PAK, ktorá je ako jediná na Slovensku oprávnená poskytovať túto registrovanú ochrannú známku ďalším subjektom.
Xella Slovensko, spol. s r. o.
Henkel – A Brand like a Friend (Henkel – značka ako priateľ) – Tento slogan podčiarkuje náš záväzok prostredníctvom značiek a technológií Henkel uľahčovať, zlepšovať a skrášľovať život ľudí. Zároveň je však Henkel značkou, ktorá je priateľská i k životnému prostrediu a chápe trvalo udržateľný rozvoj ako pozitívny vplyv dnešných rozhodnutí na život v budúcnosti. Oceňujeme, že v oblasti plnenia si povinností spätného zberu odpadov z obalov máme rovnako silného a zodpovedného partnera – oprávnenú organizáciu ENVI-PAK. Vďaka jej medzinárodnému zázemiu máme záruku poskytovania kvalitného a pružného odborného servisu. Osobitne si vážime osvetové aktivity, ktorými ENVI-PAK vzdeláva verejnosť v oblasti separovania odpadu.
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Spolupráca spoločnosti ENVI-PAK a Nadácie Petit Academy je veľmi prospešná, nakoľko sa nám vzájomne darí prepájať edukačné a ekologické ciele a to prostredníctvom vzdelávacieho projektu SME V ŠKOLE. Každý rok vďaka firme ENVI-PAK poskytujeme tisíckam žiakov pracovné zošity s ekologickou tematikou. Žiaci majú možnosť naučiť sa ekologicky myslieť, uvedomovať si význam ochrany životného prostredia a vnímať viac svoje okolie. Projekt v žiakoch podnecuje aj priame ekologické aktivity (zber papiera, recyklácia, workshopy s ekologickou tematikou a pod.) Aj touto formou ďakujeme spoločnosti ENVI-PAK za spoluprácu.
Nadácia Petit Academy
Jednou z priorít spoločnosti Úsmev ako dar je rozvíjať osobnosť detí z náhradnej starostlivosti a ohrozených rodín. Tento zámer realizujeme aj prostredníctvom tematicky ladených rozvojových pobytov. Spoločnosť ENVI-PAK nám už niekoľko rokov pomáha vytvárať programovú náplň environmentálneho letného tábora. Prostredníctvom hravých aktivít rozvíja u detí ekologické povedomie a ponúka im priamu skúsenosť, na základe ktorej si deti môžu osvojiť životný štýl ohľaduplný k prostrediu, v ktorom žijú. Deti sa tak učia vážiť si svoje okolie, prírodu a krajinu. Učia sa rešpektu voči vonkajšiemu svetu, i voči sebe samým. Zároveň sa ENVI-PAK každoročne zapája do nášho projektu Vianočný pozdrav, ktorý pomáha. Ide o jedinečný spôsob obdarovania dieťaťa z detského domova, ktoré je autorom obrázku s vianočným motívom pre vianočnú pohľadnicu či PF-ku.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar