Referencie
Dovoľte mi vyjadriť spokojnosť združenia „SEZO – SPIŠ, združenie obcí“ so spoluprácou s Vašou spoločnosťou. Vysoko hodnotíme profesionalitu, odbornosť a schopnosti Vašich pracovníkov ako aj prínos v aktivitách (konferencie, školenia), ktoré realizujete pre samosprávy, ktoré boli nápomocné pri aplikácii aktuálnych teoretických poznatkov priamo do praxe a pomohli zlepšiť vedomostnú úroveň zamestnancov samospráv. Vzájomná spolupráca nám priniesla nielen benefity vedomostného charakteru, ale tiež nemalé finančné prostriedky pre našu snahu za efektívny, trvalo udržateľný triedený zber. Ďakujeme a vo Vašej ďalšej práci Vám prajeme veľa úspechov.
SEZO – SPIŠ
Potvrdzujeme a vysoko hodnotíme spoluprácu mesta Detva so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s. v oblasti, ktorá sa týka nakladania s odpadmi. Na pripomienky a požiadavky reaguje spoločnosť bez zbytočných odkladov a na vysokej profesionálnej úrovni. Vysoko hodnotíme predovšetkým poradenskú činnosť.
Detva
Vďaka spolupráci medzi mestom Komárno a ENVI - PAK, a.s. sme našli nové možnosti nakladania so separovaným odpadom. Finančná podpora zo strany ENVI - PAK za vyzbierané papierové, plastové obaly a za obaly zo skla je príjemným bonusom za separáciu, takisto si ceníme odborné poradenstvo spoločnosti či formou prednášok alebo pri osobných kontaktoch, ktoré nám pomáhajú v riadení odpadového hospodárstva nášho mesta.
Komárno
Mesto Žiar nad Hronom okrem iných dôležitých oblastí vo svojej správe kladie veľký dôraz na oblasť odpadového hospodárstva, čoho dôkazom je aj realizácia rôznych projektov podporovaných z prostriedkov Európskej únie v oblasti životného prostredia. Okrem kardinálnych projektov sa mesto zameriava na každodenné pravidelné činnosti, aktivity, kroky, ktoré zabezpečujú a rozvíjajú systém nakladania s odpadmi v našom meste. Pri každej z týchto činností je dôležitá spolupráca a zainteresovanosť všetkých subjektov vstupujúcich do nakladania s odpadmi. Pre mesto Žiar nad Hronom je jednou z takýchto organizácií oprávnená spoločnosť ENVI - PAK, a.s., s ktorou mesto začalo spolupracovať v roku 2010. Okrem priamej podpory - pravidelného poskytovania finančných prostriedkov vo forme bonusových odmien za vyzbieraný triedený odpad z obalov, ktoré boli odovzdané na recykláciu, si vážime aj nepriamu podporu, a to možnosť zúčastňovať sa organizovaných bezplatných seminárov, každoročnej odbornej konferencie organizovanej týmto partnerom, informácií poskytovaných v rámci vydávaných publikácií a internetového portálu a v neposlednom rade ochotný a promptný prístup personálu pri riešení akýchkoľvek otázok. Podporou, motiváciou ako aj verejným záväzkom v snažení mesta v ďalšom rozvíjaní systému triedeného zberu je aj získanie dvoch ocenení od spoločnosti ENVI - PAK v období rokov 2010 až 2013. Za tieto ocenenia ďakujeme a veríme, že úspešná spoluprácu bude pokračovať aj naďalej.
Žiar nad Hronom
Obec Huncovce uzatvorila s vašou organizáciou ENVI - PAK zmluvu o spolupráci v roku 2010. Dnes môžem s radosťou konštatovať, že táto spolupráca nie je formálna, ale je živá a je pre našu obec veľkým prínosom. Dôkazom je aj minuloročné výrazné zviditeľnenie našej obce na štvrtom ročníku odbornej konferencie Samosprávy a separovaného zberu v Sliači. Tam sme získali významné ocenenie za mimoriadny počin v oblasti odpadového hospodárstva za zavedenie systému triedeného zberu so zapojením obyvateľov rómskej osady a za vybudovanie nového obecného kompostoviska s využitím opotrebovaných automobilových pneumatík na spevnenie svahov pri úprave a skultúrnení verejného priestranstva v osade. Pre našu obec toto ocenenie znamená veľmi veľa. Pre mňa osobne, ako aj pre ostatných spolupracovníkov je veľkým povzbudením do ďalšej práce v tejto dôležitej oblasti života samosprávy. Je príkladom, kedy sa napriek všetkým ťažkostiam, niekedy i celospoločenského rozsahu, oplatí v začatej práci pokračovať, veriť dobrým myšlienkam a za pomoci „správnych ľudí“ dosiahnuť prekvapivé výsledky. Dovoľte mi, aby som sa v mene obyvateľov našej obce i mene svojom srdečne poďakoval Vašej organizácií ENVI - PAK za doterajšiu spoluprácu na úseku odpadového hospodárstva. Aj vďaka nej my tu, kde žijeme a pôsobíme, spoločne prispievame k zlepšeniu životného prostredia pre našu budúcnosť, pre naše deti a mladú generáciu. Zároveň ďakujem organizácií za transparentnosť, profesionalitu, kvalitu poskytovaných služieb a za príkladné správanie sa voči zákazníkom.
Huncovce
Technické služby mesta Tvrdošín a Mesto Tvrdošín spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK od roku 2011. Táto spolupráca je na vysokej odbornej a ľudskej úrovni. Spoločnosť ENVI - PAK nám poskytuje odborné poradenstvo, školenie a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. Je pre nás spoľahlivý partner, vážime si jeho odbornosť, flexibilitu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Tvrdošín
Dovoľte, aby som sa Vám, oprávnenej organizácii ENVI - PAK, poďakoval za dobrú spoluprácu. Okrem finančných prostriedkov za odpady z obalov, poskytuje oprávnená organizácia ENVI - PAK poradenskú službu potrebnú pri riešení problémov, s ktorými sa obce a Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o., občas stretávajú. Kladne hodnotím aj prednášky o problematike odpadov, ktoré sa robia pri vyhodnotení výsledkov triedeného zberu v Sielnici, ako aj pre bežnú prax potrebné školenie pracovníkov k výkazom o odpadoch vo Svidníku.
Giraltovce
Dôležité je, aby sa mesto/obec pri výbere organizácie zodpovednosti výrobcov správne rozhodla už v prvom kroku. Preto by mala pri uzatváraní rokovať o tom, čo bude obsahovať reálna zmluva, aké náklady jej bude konkrétna OZV hradiť a v akej výške. Obce v združení „Čistý Liptov“ splnomocnili k rokovaniu s OZV výbor tohto združenia. Na základe rokovaní sme obciam v združení odporučili podpísať zmluvu so spoločnosťou ENVI - PAK. A to z dôvodu, že sme s ňou historicky spolupracovali a vieme, že majú dobré finančné zázemie a odborné skúsenosti.
Závažná Poruba
Pre združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG a aj pre našu obec bolo pri rozhodovaní dôležité, aby mala skúsenosti s fungovaním triedeného zberu na úrovni obcí. A to ENVI - PAK má. Má aj silný tím regionálnych zástupcov a tí sú výhodou v prípade, ak je nevyhnutné operatívne riešiť situáciu, ktorá v obci nastala. Čiže mať po „po ruke“ odborníka na problematiku odpadového hospodárstva. Napríklad konzultácie po schválení nového zákona o odpadoch, o pripravených zmluvách OZV – obec, o VZN o nakladaní s odpadmi.
Malatíny
Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou ENVI - PAK, ako budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov. Mesto Svidník so spoločnosťou ENVI - PAK spolupracuje už dlhodobo, najmä pri odbere vyseparovaných komodít a ENVI - PAK zabezpečoval pre mesto poradenstvo pri riešení odpadového hospodárstva v meste a v obciach, v ktorých odvoz komunálneho odpadu a aj vyseparovaných zložiek zabezpečovali Technické služby Svidník. Riešenie odpadového systému v roku 2016 bude v súvislosti s novým zákonom o odpadoch náročné. Máme však zavedený systém separácie odpadov, vybudovaný zberný dvor a tiež kompostáreň. Predpokladáme, že sa nám vrátia náklady na zberný dvor, ktoré budeme môcť použiť na zabezpečenie služieb pre obyvateľov mesta Svidník.
Svidník