Referencie
Podľa platnej legislatívy je spoločnosť Procter & Gamble zodpovedná za to, čo sa stane s obalmi po skončení životnosti našich produktov. Spoločnosť Procter & Gamble si uvedomuje, že iba zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia vedie k udržateľnosti prírodných zdrojov. Preto podporujeme využívanie druhotných surovín a snažíme sa k tomu viesť aj našich spotrebiteľov. Sme radi, že môžeme plne dôverovať oprávnenej organizácii ENVI-PAK, ktorá pre nás zabezpečuje spätný odber odpadov z obalov. Z dôvodu vysokej odbornej úrovne a poskytovania nadštandardného servisu je pre nás ENVI-PAK dlhodobým a serióznym partnerom.
Procter & Gamble
Spoločnosť Pepsi vyrába nápoje v rôznych obaloch, ktoré sú navrhnuté tak, aby chránili chutný obsah a zároveň aby boli čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Aby sme minimalizovali dopad obalov na životné prostredie, riadime sa zásadou redukcie a recyklácie. Na výrobu obalu používame menej materiálu a zároveň dbáme na to, aby boli všetky naše obaly plne recyklovateľné. O spätný zber odpadov z našich obalov a ich recykláciu na Slovensku sa stará oprávnená organizácia ENVI-PAK. Vďaka ich medzinárodnému zázemiu, stabilite i profesionalite máme garanciu, že si naše povinnosti plníme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Väčšina našich výrobkov končí v rukách konečných spotrebiteľov a obaly končia v odpade, o ktorý sa musia postarať obce. Keďže sa v roku 2009 obce stretávali s problémami pri udržaní separovaného zberu, vážime si, že to bol práve ENVI-PAK, ktorý poskytol miestnym samosprávam pomoc tým, že za všetky vyseparované obaly im ponúkol finančnú podporu. Tiež si vážime, že spoločnosť ENVI-PAK na seba prebrala zodpovednosť za osvetu, vzdelávanie a propagáciu separovania odpadu medzi širokou verejnosťou.
PEPSI COLA SR, s.r.o.
Spoločnosť Kofola pristupuje ku svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov nápojov. Preto sme už niekoľko rokov klientom oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá komplexne rieši nielen naše povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, ale efektívne rozvíja aj separovaný zber odpadov z obalov na Slovensku. Sme radi, že máme po boku takého silného partnera.
Kofola, a. s., Rajecká Lesná
Spoločnosť Tetra Pak si zvolila systém ENVI-PAK, pretože ho považuje za najlepší na Slovensku. Systém zberu, zhodnocovania a recyklácie ZELENÝ BOD na Slovensku prevádzkovaný oprávnenou organizáciou ENVI-PAK je pre nás garanciou správneho plnenia legislatívnych povinností, o čom svedčia úspešné výsledky kontrol Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Jedným z dôvodov je i to, že ENVI-PAK vedú firmy, ktoré majú skúsenosti s podobnými systémami zo zahraničia. Zapojenie oprávnenej organizácie ENVI-PAK do celoeurópskej organizácie PRO EUROPE zaručuje využívanie medzinárodného know-how a odporúčaní stabilných zahraničných systémov.
Tetra Pak, a.s.
So spoločnosťou ENVI-PAK spolupracujeme na slovenskom trhu už niekoľko rokov a aj prostredníctvom týchto riadkov by sme sa chceli ENVI-PAKU poďakovať za mimoriadne profesionálny prístup, ktorý nám pomáha napĺňať jeden z našich najdôležitejších cieľov - správať sa environmentálne k nášmu životnému prostrediu. Naša spoločnosť prevádzkuje vendingové automaty v 24 krajinách Európy, a v každej z týchto krajín mimoriadne dbáme na spokojnosť zákazníka. Naším krédom nie je “iba” ponúkať veľmi kvalitný produkt a službu, ale tiež zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý vznikne, bezpečne zlikvidoval a nezaťažoval životné prostredie. Na Slovensku sa nám to darí zabezpečiť práve vďaka ENVI-PAKU.
AS Selecta, s. r. o.
Spoločnosť Bramac - strešné systémy šetrí životné prostredie nielen svojimi environmentálne vhodnými produktmi a produktmi na využitie slnečnej energie, ale aj aktívne pristupuje k separácii, zberu odpadov a ich zhodnoteniu. Donedávna sme si zber realizovali sami a vieme, aká náročná a mravčia práca to je. Už rok spolupracujeme s firmou ENVI-PAK a ceníme si jej nasadenie, profesionalitu a ústretovosť vo vzťahu k zákazníkovi i k životnému prostrediu. So spoločnosťou ENVI-PAK máme zatiaľ len pozitívne skúsenosti, či už z právneho poradenstva ohľadne platnej legislatívy, osobného prístupu k zákazníkovi a v neposlednom rade aj dodržiavania vopred dohodnutých podmienok spolupráce. Dúfam, že naša spolupráca bude takto pokračovať i naďalej.
Bramac
Keďže portfólio výrobkov našej spoločnosti tvoria nealkoholické nápoje balené prevažne do plastových a tetrapakových obalov, nesieme o niečo vyššiu zodpovednosť za znečisťovanie životného prostredia. Vďaka spolupráci s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK je nám ale umožnené plniť si bezproblémovo naše záväzky v zmysle legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa environmentálnej politiky na Slovensku a v rámci EU. Spolupráca s firmou ENVI-PAK taktiež napomáha k zvyšovaniu ekologického povedomia našich zamestnancov.
RAUCH Slovensko, s. r. o.
Dubnica nad Váhom spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2009 a za toto obdobie sme spolu prešli viacerými úspešnými projektami. Zástupcovia spoločnosti nám operatívne s profesionálnym prístupom pomáhajú pri riešení špecifických problémov v oblasti odpadového hospodárstva. ENVI - PAK podporoval budovanie triedeného zberu v Dubnici nad Váhom, v roku 2010 vykonal analýzu vytriedených surovín a za výnimočné úspechy v odpadovom hospodárstve získalo mesto Dubnica nad Váhom viaceré ocenenia na konferencii Samospráva a triedený zber. Aj preto sa po prijatí nového zákona o odpadoch v roku 2016 rozhodla Dubnica nad Váhom podpísať zmluvu s ENVI - PAK, tentokrát už ako s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Aj ako OZV ENVI - PAK uhrádza včasne náklady triedeného zberu, školí detí a mládež, pravidelne pomáha vzdelávať obyvateľstvo na Dubnickej envirojari. Veľmi oceňujeme poskytovanie edukačných pomôcok do škôl, škôlok a letáky všetkým domácnostiam. Po dlhých rokoch spoločného snaženia a neformálnej spolupráci dosahuje Dubnica nad Váhom aj vďaka týmto aktivitám dobré výsledky v separovanom zbere.
Dubnica nad Váhom
Mestu Skalica ENVI - PAK poskytol informačný systém, určený na vzdelávanie obyvateľov v oblasti separovania odpadu. Na miestach zberných hniezd boli umiestnené špeciálne veľkoplošné tabule, ktoré podrobne upozorňovali na to, ako v Skalici správne separovať – ktorý druh odpadu patrí do ktorej nádoby a naopak, ktorý odpad do nádob separovaného zberu nepatrí. Na školách a školských zariadeniach v katastri Skalice ENVI - PAK zaviedol separovaný zber – dodal školám nádoby na triedený odpad a zabezpečil i vzdelávanie – prehľadné plagáty a nálepky na nádobách dali jednoznačnú odpoveď na otázku – čo kam patrí. „Hlavnou myšlienkou projektu bolo efektívne fungovanie separovaného zberu. Projektom sme chceli osloviť najmä žiakov a študentov škôl, ale aj občanov mesta Skalica. Cieľom bolo, aby pochopili význam a správny spôsob separovaného zberu a zvýšili si tak vedomostnú úroveň o separovanom zbere odpadov a jeho ďalšom využití. Môžeme konštatovať, že ohlas na projekt zo strany škôl bol pozitívny. Všetky sa do projektu zapojili a vďaka tomu sa podarilo vyzbierať na školách cca 8 ton papiera a 3 tony plastov. V meste sa zaviedol informačný systém na stojiskách kontajnerov. Dosiahla sa tak väčšia čistota jednotlivých vytriedených komodít. Tieto informačné tabule boli kladne hodnotené zo strany občanov i mesta.“
Skalica
„Touto formou Vám chcem poďakovať v mene všetkých občanov obce Zlatá Baňa za udelenie ocenenia „ Najlepšie separujúca obec na Slovensku v roku 2010 zapojená v systéme priamej podpory separovaného zberu v mestách a obciach v kategórií Najlepšie mesto/obec v separovaní plastu“. Som rád, že naše úsilie v separovaní odpadov bolo ocenené. Na strane druhej musím podotknúť, že zásluhu na úspechu majú aj poslanci OcÚ, ktorí podporili môj návrh zakúpiť lisovacie zariadenia na plastové fľaše. (finančný náklad bol viac ako 500,-€) Nebolo to ľahké rozhodnutie, bolo zamietané z obavy, že nakúpené zariadenia sú pre našu obec dosť finančné nákladné a ak budú umiestnené na verejnom priestranstve ľahko a rýchlo dôjde k ich poškodeniu, prípadne odcudzeniu. Prejavená dôvera občanom nám zabezpečila situáciu, že ani jedna plastová fľaša z našej obce neodchádzala v pôvodnom tvare. Lisovacie zariadenia boli a sú permanentne využívané a hlavne deti sa tešia nevídanej možnosti lisovať plastové fľaše. Dovoľte mi ešte raz v mene všetkých občanov obce Zlatá Baňa sa poďakovať za udelené ocenenie a verím, že získaná cena nám napomôže ešte viac a kvalitnejšie propagovať separovaný zber v našej obce..“
Zlatá Baňa