11. 01. 2022

Príklady uplatňovania RZV u nás a vo svete

ENVI - PAK sleduje problematiku odpadového hospodárstva nielen doma, ale aj v zahraničí. Najnovšie poznatky, ako sa RZV uplatňuje v niektorých krajinách, vám prináša ako člen medzinárodnej neziskovej aliancie EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), ktorej je zakladajúcim členom. EXPRA (vznik v roku 2013) zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV) sa v mnohých krajinách stala osvedčenou koncepciou a výrobcovia vo viac ako 30 krajinách sveta využívajú RZV ako overený nástroj na zabezpečovanie zberu a zhodnocovania/recyklácie odpadov z obalov. Na Slovensku sa uplatňuje od roku 2016.

Eunomia predstavila možné opatrenia na navrhnutie riešenia v oblasti RZV pri freeridingu v online predaji

Eunomia je nezávislá poradenská spoločnosť, ktorej cieľom je pomáhať svojim klientom dosahovať lepšie environmentálne a komerčné výsledky. V novembri 2021 spoločnosť Eunomia usporiadala webový seminár o dodržiavaní ustanovení RZV a riešení freeridingu (parazitovania, obchádzania plnenia povinností v rámci RZV) v online predaji.

Eunomia okrem iného zvažuje harmonizáciu požiadaviek na:

  • podávanie správ pre všetky kategórie RZV v členských štátoch;
  • harmonizáciu kritérií pre zásady ekomodulácie v členských štátoch;
  • harmonizáciu definícií právnych pojmov vr. výrobca, distribútor atď.; alebo
  • harmonizáciu zaobchádzania s predajcami na diaľku v rámci právnych predpisov RZV.

Na dosiahnutie tohto cieľa Eunomia posudzuje zavedenie jednotného národného registra výrobcov pre všetky kategórie RZV; využívanie splnomocnených zástupcov v rámci kategórií RZV; alebo harmonizáciu požiadaviek na podávanie správ pre všetky kategórie RZV v rámci členských štátov. V tejto súvislosti Eunomia identifikovala potrebu ďalšieho skúmania potenciálneho vplyvu takýchto opatrení na podniky a OZV.

Eunomia tiež zvažuje vytvorenie jednotnej webovej stránky EÚ o požiadavkách RZV pre spoločnosti (najmä pre MSP – malé a stredné podniky, aby sa znížilo ich zaťaženie); pričom bude požadovať od členských štátov, aby zaviedli proces, ktorým sa existujúce a aktualizované predpisy oznamujú MSP; alebo aby online trhoviská poskytovali predajcom informácie RZV a aktualizovali ich, keď nastanú zmeny.

Písomná spätná väzba od účastníkov, ktorá bola predložená od EXPRA, sa začlení do užšieho výberu opatrení v spolupráci s Komisiou pre 2. fázu. V decembri prebehla diskusia s kľúčovými zainteresovanými stranami.

Správa o pokroku The Global Commitment 2021

Globálny záväzok The Global Commitment 2021 pod vedením nadácie Ellen MacArthur Foundation (EMF) v spolupráci s Programom Spojených národov pre životné prostredie zjednotil viac ako 500 organizácií za spoločnú víziu obehového hospodárstva pre plasty. Spoločnosti, ktoré vyprodukujú 20 % všetkých plastových obalov na celom svete, vedené cieľom bojovať proti plastovému znečisteniu pri jeho zdroji, sa zaviazali splniť ambiciózne ciele do roku 2025, aby pomohli realizovať túto spoločnú víziu. Táto tretia výročná správa o pokroku sa zaoberá tým, ako sa signatárom darí plniť ich ciele.

Zdroj: EXPRA

Viac ako 150 organizácií, vrátane približne 100 popredných firiem, teraz výslovne a verejne uznalo, že politika RZV je jediným osvedčeným spôsobom, ako zabezpečiť dostatočné financovanie zberu, triedenia a recyklácie obalov, a že bez nej je recyklácia nepravdepodobná v akomkoľvek rozsahu. Vlády môžu stavať na tomto silnom a konštruktívnom signále priemyslu a urýchliť implementáciu politiky RZV pre obaly. Osem z deviatich národných vlád, ktoré sa hlásia ku globálnemu záväzku The Global Commitment 2021, už uviedlo, že stanovili alebo plánujú implementovať politiky RZV do roku 2025.

Zdroj: EXPRA

V Holandsku sa v roku 2020 napriek koronavírusu percento recyklácie obalov opäť zvýšilo

Holandsku priniesla epidémia koronavírusu v minulom roku nové výzvy. Spotrebitelia konzumovali najmä doma a oveľa viac objednávali online. Napriek týmto neočakávaným zmenám je holandská nadácia Packaging Waste Fund Foundation hrdá na to, že percento recyklácie obalov sa v roku 2020 opäť zvýšilo. S dosiahnutými 82 % Holandsko spĺňa zákonný cieľ 70 % a je tiež jedným z lídrov v Európe.

Zdroj: EXPRA

Kanada pokročí s programom pre obaly a papierové produkty

Provincia New Brunswick oznámila zmenu a doplnenie Nariadenia Clean Environment Act’s Designated Materials Regulation, ktoré umožňuje spoločnosti Recycle NB (nezávislá vládna agentúra) začať spolupracovať so stakeholdermi na implementácii programu RZV pre obaly a papierové výrobky (PPP).

Celoprovinčný program PPP by zahŕňal väčšinu plastov, obalov a papiera, ktoré ešte nie sú zahrnuté v inom recyklačnom programe (napr. nápojové obaly). Príklady materiálov zahŕňajú všetky druhy kartónu, papier, časopisy, plastové nádoby, plastové obaly, škatule od vajec, plechové dózy a sklenené nádoby.

„Naším prvým krokom bude identifikovať organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá bude dohliadať na implementáciu programu PPP,“ povedal Frank LeBlanc, generálny riaditeľ spoločnosti Recycle NB. "New Brunswick bude tak prvou atlantickou provinciou, ktorá zavedie program RZV pre obalové a papierové výrobky."

RZV na Slovensku naštartovala udržateľný rozvoj triedeného komunálneho zberu odpadu

Od roku 2016, kedy bola RZV na Slovensku zavedená, každoročne rastie množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier a lepenka, sklo, plasty, kovové obaly, drevo). V roku 2020 bolo celkovo na Slovensku vyzbieraných 327 747 ton vytriedeného komunálneho odpadu, čo oproti predchádzajúcemu roku, kedy bolo vyzbieraných  303 164 ton, predstavuje nárast o viac ako  8 %. Od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016 vzrástlo množstvo vytriedených zložiek už o viac ako 133 %. „V nastavení systému triedeného zberu, je vždy čo zlepšovať, ale je nespochybniteľné a preukazujú to i dáta, že je nastavený dobre, z roka na rok prináša lepšie výsledky,“ konštatuje Hana Nováková.