§ 58 zákona o odpadoch zrušený
Povinnosti pôvodcu odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu, definované v § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sú zrušené. Rozhodla o tom NR SR, keď schválila novelu zákona, ktorá prináša viacero zmien do odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Novelou sa zrušil celý § 58 s účinnosťou od 1. januára 2017. To znamená, že povinnosti podľa § 58 zákona si pôvodcovia obalov (výrobcovia, dovozcovia, baliči a plniči obalov) musia plniť ešte do 31.12.2016.

Aké povinnosti vyplývajú firmám z § 58 zákona?

  •  „pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.“
  • „pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov.“

Čo prinesie firmám zrušenie § 58 zákona?

  • firmy, na ktoré sa vzťahovala povinnosť podľa § 58 zákona, už nebudú od 1. januára 2017 povinné ohlasovať údaje o materiálovom toku odpadov z obalov koordinačnému centru. Až do jeho vzniku zabezpečuje túto funkciu Ministerstvo životného prostredia SR,
  • odbúranie administratívnej záťaže spojenej so zasielaním ohlásení podľa § 58 zákona,
  • eliminovanie rizika možných pokút za porušenie povinností vyplývajúcich z § 58 zákona.

Zákon o odpadoch bude po zmenách tejto novely zákona v súlade s rámcovou smernicou EÚ o odpade v týchto oblastiach:

Stav konca odpadu – obsahuje osobitné kritériá, ktoré je potrebné splniť v záujme dosiahnutia stavu konca odpadu (látka alebo vec sa bežne používa na špecifické účely, pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt a i.).

Súhlasy podľa § 97 ods. 1 písm. a) až d), f), h), i), q) a s) zákona – tieto súhlasy, ktoré udelia orgány štátnej správy budú obsahovať okrem iného aj ďalšie náležitosti ako technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.

Súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie – dopĺňajú sa nové náležitosti, ktoré tento súhlas musí obsahovať (technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie a bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie).

 

Znenie novely a legislatívny proces je k dispozícii TU.

Pre viac informácií o praktických aplikáciách zmien v zákone možete osloviť OZV ENVI-PAK, a.s.