VIAC O SLUŽBÁCH PRE FIRMY:
služby
Plníte si povinnosti stanovené zákonom o odpadoch?

Rozšírená zodpovednosť výrobcov ukladá výrobcom povinnosť postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu, teda aj vtedy, keď sa stanú odpadom. Túto povinnosť majú všetci výrobcovia obalov a neobalových výrobkov.

Výrobcovia majú viacero povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Zákon umožňuje každému výrobcovi plniť povinnosti prostredníctvom tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov, resp. OZV (kedysi oprávnená organizácia).

Pomôžeme vám plniť povinnosti pohodlným, transparentným a efektívnym spôsobom:

 • zber odpadov a ich zhodnocovanie a recyklácia  pre všetky druhy obalov a neobalov (výrobky vyrobené z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast),
 • výpočet trhového a zberového podielu,
 • registrácia výrobcov v registri výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a oznamovanie zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do registra,
 • vedenie evidencie a ohlasovanie sumarizovaných údajov,
 • informovanie o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov.
Naše služby výrobcom nad rámec zákona o odpadoch:
Praktické služby:

 

 • elektronické podávanie výkazov,
 • sledovanie legislatívnych zmien a hájenie záujmov klientov,
 • audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta,
 • bezplatné odborné semináre a školenia.


 

Odborné poradenstvo pri:
 • vedení prvotnej evidencie,
 • registrácii podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o odpadoch,
 • zasielaní potrebných hlásení podľa platných právnych úprav,
 • označovaní obalov,
 • zabezpečovaní legislatívnych povinností týkajúcich sa odpadov z obalov v iných štátoch EÚ pri exporte výrobkov.
Právne poradenstvo:
 • v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského ako aj medzinárodného práva,
 • zabezpečovanie zberu a zhodnocovania opotrebovaných batérií a akumulátorov,
 • zabezpečenie oddeleného zberu, spätného odberu a zhodnocovania elektroodpadu,
 • pri riešenie povinností vyplývajúcich zo Zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd – analýzu rizík a vypracovanie ponuky na finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody.
VÝROBCA OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
VÝROBCA OBALOV

Výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh,

c) dováža a uvádza na trh balené výrobky, d) distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (obaly, do ktorých si zákazník balí tovar),

e) ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom (obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha), f) poskytuje prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi.

VÝROBCA NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

Je to výrobca takého výrobku, ktorý:

• nie je obalom a ani nie je určený na balenie,

• odpad z tohto výrobku je komunálnym odpadom,

• môže byť vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast.

Register výrobcov
Povinnosť registrácie je podľa
Praktické pomôcky – tlačivá
Referencie
„V spoločnosti P&G sa usilujeme o to, aby sa 100 % našich obalov dalo do roku 2030 recyklovať alebo opakovane používať. Inovujeme, rozvíjame spoluprácu a robíme všetko pre to, aby sme cirkulárnu ekonomiku uviedli do portfólií našich značiek. Služby poskytované spoločnosťou ENVI – PAK sú dôležitou súčasťou tohto procesu, pretože sprostredkovávajú recyklovanie obalov našich výrobkov na Slovensku s cieľom chrániť našu planétu, náš domov.„
Procter & Gamble
.
Našou inšpiráciou vo Vermonte je móda a naším cieľom je inšpirovať, dodať nevyhnutnú energiu a taktiež sebavedomie. Zastupujeme prémiové módne značky na českom, slovenskom a maďarskom trhu. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Keďže nás k tejto myšlienke viažu aj legislatívne predpisy v oblasti recyklačnej politiky, rozhodli sme sa spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK, ktorej odbornosť nám napomáha pri plnení našich záväzkov
VERMONT Services Slovakia s. r. o.
.
So spoločnosťou ENVI - PAK spolupracujeme už niekoľko rokov. Ceníme si profesionálny prístup tejto spoločnosti, v prípade akýchkoľvek otázok sú vždy zamestnanci k dispozícii a ochotní poradiť, pomôcť. Spoločnosť ENVI - PAK nám svojou spoluprácou umožňuje správať sa k životnému prostrediu environmentálne a rovnako aj u nás vo firme sa snažíme chrániť životné prostredie správnym triedením odpadu. Našim cieľom je nielen ponúknuť zákazníkovi kvalitný produkt, ale aj zaistiť, aby sa likvidácia odpadu robila v zmysle legislatívy environmentálnej politiky na Slovensku a to je vďaka spoločnosti ENVI - PAK zabezpečené. So spoločnosťou ENVI - PAK máme veľmi dobré skúsenosti a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať.
STOCK Slovensko, s.r.o.
.
Doterajšiu spoluprácu s OZV ENVI - PAK hodnotím pozitívne. Podpora a komunikácia, najmä v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva, poskytovaná zo strany OZV prostredníctvom vzťahového manažéra je na vysokej úrovni. Zasielanie výkazov prostredníctvom webového portálu www.envipak.sk je jednoduché a celkovo je užívateľské prostredie prehľadné a príjemné. Pozitívne hodnotím osvetu v oblasti odpadov a nakladania s nimi, no a v neposlednom rade je to plnenie zákonných povinností, ktoré za našu spoločnosť rieši OZV ENVI - PAK.
Bidfood Slovakia s.r.o.
.
Často kladené otázky
Je ENVI - PAK organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) podľa zákona o odpadoch?
Od roku 2004 sme boli prvá oprávnená organizáciá v SR. Dňa 20. apríla 2016 nám bolo vydané rozhodnutie o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, na základe ktorého od 1. júla 2016 vykonávame svoju činnosť ako organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).
Kto je výrobcom vyhradeného výrobku v zmysle zákona o odpadoch?
Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie:

• výrobca elektrozariadení,
• výrobca batérií a akumulátorov,
• výrobca obalov,
• výrobca vozidiel,
• výrobca pneumatík,
• výrobca neobalového výrobku.
Kto je výrobca obalov v zmysle zákona o odpadoch?
Výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh,
c) dováža a uvádza na trh balené výrobky,
d) distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (obaly, do ktorých si zákazník balí tovar),
e) ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom (obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha),
f) poskytuje prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi.
Čo znamená, ak je niekto výrobcom obalov v zmysle tohto zákona? Aké povinnosti si musí plniť?
V zmysle § 27 ods. 4 Zákona o odpadoch výrobca obalov musí plniť povinnosti v oblastiach:

• zhodnotenie a recyklácia odpadov z obalov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie,
• informačná povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu,
• registrácia výrobcov v Registri výrobcov vyhradeného výrobku,
• oznamovanie zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku,
• zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
• vedenie a uchovávanie evidencie,
• ohlasovanie a uchovávanie sumarizovaných údajov,
výpočet zberového a trhového podielu,
• zabezpečenie odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu.
Ako môže výrobca splniť limity?
Zákon umožňuje výrobcovi obalov plniť záväzné limity ustanovené pre zhodnocovanie a recykláciu dvoma spôsobmi:

1. INDIVIDUÁLNE: výrobca môže tieto záväzné limity plniť sám vlastnými silami bez zmluvného vzťahu s inými osobami (napr. ak ide o odpady z obalov z výrobkov, ktoré sa použili len v rámci prevádzok výrobcu).
2. PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV): výrobca uzatvorí zmluvu s organizáciu zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu.
Kto je organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)?
Organizáciu zodpovednosti výrobcov môžu založiť iba výrobcovia vyhradených výrobkov. OZV na svoju činnosť potrebuje mať udelenú platnú autorizáciu od MŽP SR. Bez nej nemôže vykonávať svoju činnosť. Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov má právo plniť povinnosti za výrobcov zapojených do svojho systému.
Ako je financovaný systém ENVI - PAK?
Výška príspevkov do systému ENVI - PAK je odvodená od množstva obalov, ktoré naši klienti uvádzajú na trh. Z týchto prostriedkov následne v zmysle zákona hradíme triedený zber v obciach na základe zmlúv uzatvorených s obcami a zberovými spoločnosťami.
ENVI - PAK funguje na neziskovom princípe – všetky peniaze pochádzajúce od klientov sú investované späť do systému na jeho zefektívnenie.
Akým spôsobom zabezpečuje ENVI – PAK plnenie povinností klientov?
Plnenie povinností zabezpečujeme prostredníctvom zmlúv uzatvorených s obcami a zberovými spoločnosťami. Dlhodobo sa venujeme podpore a financovaniu triedeného zberu odpadov v obciach a mestách.
Aké sú podmienky spolupráce s OZV ENVI - PAK?
Spoločnosť ENVI - PAK ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly zverejňuje vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností spolu s cenníkom na plnenie vyhradených povinností v zmysle § 28 ods. 4 písm. ac) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:
– Rámcová zmluva
– Zmluva - Modul OBALY
– Zmluva - Modul NEOBALY
– Cenník OBALY
– Cenník NEOBALY
Čo vyplýva z rozhodnutia výrobcu vyhradeného výrobku zabezpečovať si plnenie záväzných limitov individuálne?
Ak sa výrobca rozhodne plniť si povinnosti individuálne, musí okrem všetkých povinností uvedených v § 27 ods. 4 zákona plniť aj nasledujúce povinnosti:

• vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,
• dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
• uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce,
• vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
• predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov a informácií,
• bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jeho činnosti,
• doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok Správu o funkčnosti systému individuálneho nakladania,
• zverejniť v ustanovenom rozsahu údaje zo správy podľa písmena g) na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
• uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa písmena g), najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,
• oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu preukázať,
• plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu množstvu a z jeho určenia za osobu zodpovednú za zabezpečenie náhradného odvozu ,
• oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena c) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech ostatných klientov koordinačného centra.
Všetky tieto povinnosti môže povinná osoba preniesť na organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá jej splní všetky povinnosti, ktoré v zmysle zákona o odpadoch výrobca má.
Je licencia na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD časovo limitovaná?
Sme exkluzívnym partnerom spoločnosti PRO EUROPE na Slovensku a sme jediní, kto môže poskytnúť oprávnenie na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD tretím stranám. Zmluva medzi PRO EUROPE a OZV ENVI - PAK je uzatvorená na dobu neurčitú.
Musia byť obaly označované?
Označovanie obalov nie je podľa zákona povinné. Pokiaľ výrobca označuje obaly, musí byť materiálové zloženie obalu označené v súlade s osobitným predpisom (Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov č. 373/2015 Z. z.).
Obal môže byť označený aj údajom o spôsobe nakladania s ním. Označenie musí byť viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu.
Kto v prípade nejasností rozhodne, či je výrobok obalom?
Ak nie je jasné, či konkrétny výrobok je alebo nie je obalom, treba o rozhodnutie požiadať Ministerstvo životného prostredia SR.