OZV ENVI - PAK MÁ NAJVÄČŠÍ PODIEL NA TRHU OBALOV A NEOBALOV V SR
Spoločnosť ENVI - PAK tým, že sa postarala o 220-tisíc ton vyhradených výrobkov (43%), zabezpečila splnenie zberového podielu a limitov pre výrobcov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Tým potvrdila pozíciu najvýznamnejšieho hráča na slovenskom trhu.


ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov na Slovensku.
ENVI - PAK je silná a stabilná spoločnosť, ktorá sa nepohybuje v červených číslach.

Sme najskúsenejšou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku a ponúkame svojimi službami pridanú hodnotu. Radi využijeme svoje skúsenosti vo Váš prospech. 

Pokiaľ Vás tieto informácie zaujali, ponúkame Vám osobné stretnutie, alebo odpovieme na Vaše otázky telefonicky (tel.: 02 333 227 22) či e-mailom (customer@envipak.sk). VIAC O SLUŽBÁCH PRE FIRMY:
služby
Plníte si povinnosti stanovené zákonom o odpadoch?

Rozšírená zodpovednosť výrobcov ukladá výrobcom povinnosť postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu, teda aj vtedy, keď sa stanú odpadom. Túto povinnosť majú všetci výrobcovia obalov a neobalových výrobkov.

Výrobcovia majú viacero povinností, ktoré musia plniť podľa zákona o odpadoch. Zákon umožňuje každému výrobcovi plniť povinnosti prostredníctvom tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov, resp. OZV (kedysi oprávnená organizácia).

Pomôžeme vám plniť povinnosti pohodlným, transparentným a efektívnym spôsobom:

 • zber odpadov a ich zhodnocovanie a recyklácia  pre všetky druhy obalov a neobalov (výrobky vyrobené z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast),
 • výpočet trhového a zberového podielu,
 • registrácia výrobcov v registri výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a oznamovanie zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do registra,
 • vedenie evidencie a ohlasovanie sumarizovaných údajov,
 • informovanie o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov.
Naše služby výrobcom nad rámec zákona o odpadoch:
 • poskytovanie práva na používanie registrovanej ochrannej známky Zelený bod na obaloch na území SR,
 • výpočet úspory emisií a CO2 (Certifikát CO2)
 • spoločenská zodpovednosť (projekt Zodpovedná spoločnosť),
 • spoluprácu a aktívnu pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z prevádzok.
Praktické služby:

 

 • elektronické podávanie výkazov,
 • sledovanie legislatívnych zmien a hájenie záujmov klientov,
 • audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta,
 • bezplatné odborné semináre a školenia.


 

Odborné poradenstvo pri:
 • vedení prvotnej evidencie,
 • registrácii podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o odpadoch,
 • zasielaní potrebných hlásení podľa platných právnych úprav,
 • označovaní obalov,
 • zabezpečovaní legislatívnych povinností týkajúcich sa odpadov z obalov v iných štátoch EÚ pri exporte výrobkov.
Právne poradenstvo:
 • v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského ako aj medzinárodného práva,
 • zabezpečovanie zberu a zhodnocovania opotrebovaných batérií a akumulátorov,
 • zabezpečenie oddeleného zberu, spätného odberu a zhodnocovania elektroodpadu,
 • pri riešenie povinností vyplývajúcich zo Zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd – analýzu rizík a vypracovanie ponuky na finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody.
VÝROBCA OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV
KTO JE VÝROBCOM OBALOV?

Výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh,

c) dováža a uvádza na trh balené výrobky, d) distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (obaly, do ktorých si zákazník balí tovar),

e) ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom (obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha), f) poskytuje prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi.

KTO JE VÝROBCOM NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?

Je to výrobca takého výrobku, ktorý:

• nie je obalom a ani nie je určený na balenie,

• odpad z tohto výrobku je komunálnym odpadom,

• môže byť vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast.

Register výrobcov
Povinnosť registrácie je podľa zákona o odpadoch jednou zo základných povinností výrobcov. Pre každý vyhradený výrobok vznikol osobitný Register výrobcov vyhradeného výrobku.
 • Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo písomnú žiadosť o zápis do príslušného registra výrobcov pred uvedením vyhradeného výrobku na trh.
 • Pokiaľ výrobca nie je zapísaný v registri, nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v SR.
 • Pokiaľ nie ste registrovaní v registri výrobcov obalov alebo registri výrobcov neobalových výrobkov, obráťte sa na nás: customer@envipak.sk a my vám zabezpečíme registráciu i plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.
 • Pokiaľ chcete zistiť, či ste zapísaní v registri výrobcov obalov alebo registri výrobcov neobalových výrobkov, resp. skontrolovať, či sú všetky vaše údaje správne, môžete tak urobiť na internetových stránkach:
Praktické pomôcky
Tlačivá na vyplnenie
Register výrobcov
 • Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo písomnú žiadosť o zápis do príslušného registra výrobcov pred uvedením vyhradeného výrobku na trh.
 • Pokiaľ výrobca nie je zapísaný v registri, nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v SR.
 • Pokiaľ nie ste registrovaní v registri výrobcov obalov alebo registri výrobcov neobalových výrobkov, obráťte sa na nás: customer@envipak.sk a my vám zabezpečíme registráciu i plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.
 • Pokiaľ chcete zistiť, či ste zapísaní v registri výrobcov obalov alebo registri výrobcov neobalových výrobkov, resp. skontrolovať, či sú všetky vaše údaje správne, môžete tak urobiť na internetových stránkach:
OZV ENVI - PAK MÁ NAJVÄČŠÍ PODIEL NA Slovenskom trhu

 

Spoločnosť ENVI - PAK tým, že sa postarala o 220-tisíc ton vyhradených výrobkov (43%), zabezpečila splnenie zberového podielu a limitov pre výrobcov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. Tým potvrdila pozíciu najvýznamnejšieho hráča na slovenskom trhu.

 

OZV ENVI - PAK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov na Slovensku.
OZV ENVI - PAK je silná a stabilná spoločnosť, ktorá sa nepohybuje v červených číslach.

Sme najskúsenejšou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku a ponúkame svojimi službami pridanú hodnotu. Radi využijeme svoje skúsenosti vo Váš prospech. 

Pokiaľ Vás tieto informácie zaujali, ponúkame Vám osobné stretnutie, alebo odpovieme na Vaše otázky telefonicky (tel.: 02 333 227 22) či e-mailom (customer@envipak.sk). 

Referencie
V našich aktivitách sa snažíme ísť dobrým príkladom a pomocou krokov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnych projektov podporiť dobré meno IKEA, ako aj minimalizovať negatívny dopad našej činnosti. Jedným z príkladov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu spoločnosti IKEA je zapojenie sa do celoeurópskeho systému ZELENÝ BOD. Tento systém je reprezentov...
IKEA
Milan Osuský - SK Trade manager
Spoločnosť Orange Slovensko spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2004. Toto partnerstvo nám už niekoľko rokov pomáha nielen plniť legislatívne požiadavky, ale zároveň nám pomáha prispievať k ochrane životného prostredia, ktorá je jedným z dôležitých atribútov nášho zodpovedného podnikania. Ako spoločensky zodpovedná firma oceňujeme odborné služby a ...
Orange Slovensko
Mgr. Richard Fides, Manager Media Relations
V spoločnosti Nestlé robíme všetko preto, aby bola naša činnosť priateľská k životnému prostrediu, čoho súčasťou je i zodpovednosť za obaly našich výrobkov po skončení ich životného cyklu. Na Slovensku sa o zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z našich obalov stará oprávnená organizácia ENVI-PAK. Táto spoločnosť vytvára moderný európsky systém využívania od...
Nestlé Slovensko s.r.o.
Ing. Jaroslav Kollár, konateľ spoločnosti
Spoločnosť Xella Slovensko patrí k popredným výrobcom stavebného materiálu. Na svojom konte má nielen úspechy obchodného charakteru, podporené pozitívnymi ohlasmi a záujmom verejnosti, ale aj realizáciu nekomerčných projektov, ktorými vyjadruje svoju spoločenskú zodpovednosť. K takým projektom určite patrí aj zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD, v centre ktorého dominuje o...
Xella Slovensko, spol. s r. o.
Silvia Frimmelová Oddelenie marketingu
Často kladené otázky
Je ENVI - PAK organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) podľa zákona o odpadoch?
Od roku 2004 sme boli prvá oprávnená organizáciá v SR. Dňa 20. apríla 2016 nám bolo vydané rozhodnutie o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, na základe ktorého od 1. júla 2016 vykonávame svoju činnosť ako organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).
Kto je výrobcom vyhradeného výrobku v zmysle zákona o odpadoch?
Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie:

• výrobca elektrozariadení,
• výrobca batérií a akumulátorov,
• výrobca obalov,
• výrobca vozidiel,
• výrobca pneumatík,
• výrobca neobalového výrobku.
Kto je výrobca obalov v zmysle zákona o odpadoch?
Výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh,
c) dováža a uvádza na trh balené výrobky,
d) distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (obaly, do ktorých si zákazník balí tovar),
e) ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom (obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha),
f) poskytuje prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi.
Čo znamená, ak je niekto výrobcom obalov v zmysle tohto zákona? Aké povinnosti si musí plniť?
V zmysle § 27 ods. 4 Zákona o odpadoch výrobca obalov musí plniť povinnosti v oblastiach:

• zhodnotenie a recyklácia odpadov z obalov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie,
• informačná povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu,
• registrácia výrobcov v Registri výrobcov vyhradeného výrobku,
• oznamovanie zmeny údajov, ktoré sú uvedené v žiadosti o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku,
• zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu,
• vedenie a uchovávanie evidencie,
• ohlasovanie a uchovávanie sumarizovaných údajov,
výpočet zberového a trhového podielu,
• zabezpečenie odobratia celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu.
Ako môže výrobca splniť limity?
Zákon umožňuje výrobcovi obalov plniť záväzné limity ustanovené pre zhodnocovanie a recykláciu dvoma spôsobmi:

1. INDIVIDUÁLNE: výrobca môže tieto záväzné limity plniť sám vlastnými silami bez zmluvného vzťahu s inými osobami (napr. ak ide o odpady z obalov z výrobkov, ktoré sa použili len v rámci prevádzok výrobcu).
2. PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV): výrobca uzatvorí zmluvu s organizáciu zodpovednosti výrobcov pre vyhradený prúd odpadu.
Kto je organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV)?
Organizáciu zodpovednosti výrobcov môžu založiť iba výrobcovia vyhradených výrobkov. OZV na svoju činnosť potrebuje mať udelenú platnú autorizáciu od MŽP SR. Bez nej nemôže vykonávať svoju činnosť. Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov má právo plniť povinnosti za výrobcov zapojených do svojho systému.
Ako je financovaný systém ENVI - PAK?
Výška príspevkov do systému ENVI - PAK je odvodená od množstva obalov, ktoré naši klienti uvádzajú na trh. Z týchto prostriedkov následne v zmysle zákona hradíme triedený zber v obciach na základe zmlúv uzatvorených s obcami a zberovými spoločnosťami.
ENVI - PAK funguje na neziskovom princípe – všetky peniaze pochádzajúce od klientov sú investované späť do systému na jeho zefektívnenie.
Akým spôsobom zabezpečuje ENVI – PAK plnenie povinností klientov?
Plnenie povinností zabezpečujeme prostredníctvom zmlúv uzatvorených s obcami a zberovými spoločnosťami. Dlhodobo sa venujeme podpore a financovaniu triedeného zberu odpadov v obciach a mestách.
Čo vyplýva z rozhodnutia výrobcu vyhradeného výrobku zabezpečovať si plnenie záväzných limitov individuálne?
Ak sa výrobca rozhodne plniť si povinnosti individuálne, musí okrem všetkých povinností uvedených v § 27 ods. 4 zákona plniť aj nasledujúce povinnosti:

• vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,
• dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
• uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce,
• vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
• predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov a informácií,
• bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jeho činnosti,
• doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok Správu o funkčnosti systému individuálneho nakladania,
• zverejniť v ustanovenom rozsahu údaje zo správy podľa písmena g) na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci rok,
• uchovávať údaje, ktoré boli podkladom na vypracovanie správy podľa písmena g), najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,
• oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu preukázať,
• plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu množstvu a z jeho určenia za osobu zodpovednú za zabezpečenie náhradného odvozu ,
• oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena c) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech ostatných klientov koordinačného centra.
Všetky tieto povinnosti môže povinná osoba preniesť na organizáciu zodpovednosti výrobcov, ktorá jej splní všetky povinnosti, ktoré v zmysle zákona o odpadoch výrobca má.
Je licencia na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD časovo limitovaná?
Sme exkluzívnym partnerom spoločnosti PRO EUROPE na Slovensku a sme jediní, kto môže poskytnúť oprávnenie na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD tretím stranám. Zmluva medzi PRO EUROPE a OZV ENVI - PAK je uzatvorená na dobu neurčitú.
Musia byť obaly označované?
Označovanie obalov nie je podľa zákona povinné. Pokiaľ výrobca označuje obaly, musí byť materiálové zloženie obalu označené v súlade s osobitným predpisom (Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov č. 373/2015 Z. z.).
Obal môže byť označený aj údajom o spôsobe nakladania s ním. Označenie musí byť viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane trvalé a stále aj po otvorení obalu.
Kto v prípade nejasností rozhodne, či je výrobok obalom?
Ak nie je jasné, či konkrétny výrobok je alebo nie je obalom, treba o rozhodnutie požiadať Ministerstvo životného prostredia SR.