13. Ako budú fungovať zberné dvory podľa nového zákona o odpadoch?
Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch zavádza definíciu "zberný dvor", upravuje prevádzkovanie zberných dvorov a ich postavenie v systéme odpadového hospodárstva.

Systém odpadového hospodárstva: Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch zavádza definíciu zberného dvora, upravuje prevádzkovanie zberných dvorov a ich postavenie v systéme.

Zberný dvor je definovaný ako zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.

Zberný dvor a podrobnosti o jeho prevádzkovaní musí obec popísať a upraviť vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Obec vo VZN okrem iného pre zberné dvory upraví rozsah a druh odpadov, ktoré sa zbierajú a ich prevádzkovú dobu.

Zákon č. 79/2015 o odpadoch určuje, na zber akého odpadu je určený zberný dvor. Ide o drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, ako napr. staré elektrospotrebiče, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad, textil a pod.

Dôležitou zmenou pre zberné dvory bude zavedenie množstvového zberu drobných stavebných odpadov, ako i to že staré pneumatiky nebudú súčasťou komunálnych odpadov a nebudú zbierané prostredníctvom zberného dvora, ale bezplatne prostredníctvom pneuservisov. V prípade drobných stavebných odpadov to bude znamenať, že obec bude musieť určiť výšku poplatku za zber drobného stavebného odpadu pre občanov.

Na prevádzkovateľov zberných dvorov sa budú vzťahovať povinnosti držiteľa odpadu. Prevádzkovateľ bude musieť viesť evidenciu odpadov celkovo odovzdaných na zbernom dvore, ako i zvlášť o množstve a druhoch odpadov, ktoré na zbernom dvore odovzdali obyvatelia príslušnej obce. Ak zberný dvor patrí združeniu obcí, prevádzkovateľ bude musieť viesť evidenciu zvlášť pre obyvateľov každej obce združenia. Pre komunálne odpady vhodné na opätovné použitie bude povinný prevádzkovateľ zberného dvora vyčleniť priestor.

Technické požiadavky na žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora stanovuje v § 7 navrhovaná vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Túto vyhlášku je možné pripomienkovať v rámci medzirezortného pripomienkového konania do 20. 5. 2015.

Obec je podľa nového zákona o odpadoch povinná zabezpečiť najmenej dvakrát ročne zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Novinkou je, že táto povinnosť sa nebude vzťahovať na obec, ktorá má menej ako 5000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

 

Odborníci z OZV ENVI - PAK Vám radi pomôžu s aplikáciou pravidiel vyplývajúcich z novej legislatívy.

Vaše otázky na tému systém odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk