Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad zo školských jedální
Dňa 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorá priniesla viacero významných zmien i pre samosprávu

Dňa 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorá priniesla viacero významných zmien i pre samosprávu. Jednou z noviniek, ktoré novela priniesla pre obce a mestá, ktoré sú zriaďovateľom a prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania (napr. školské jedálne), je zadefinovanie povinností vzťahujúcich sa na nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne (§ 39 ods. 17).

Sumár povinností, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov kuchýň

Prevádzkovateľom kuchyne je osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Takýmto zariadením sú napr. školské jedálne, škôlky, reštaurácie, závodné kuchyne, jedálne, penzióny a hotely, ktoré majú reštaurácie a bufety.

Najdôležitejšou novinkou je, že prevádzkovatelia kuchýň sa stali zodpovednými za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. To znamená, že ho musia zabezpečiť na vlastné náklady formou triedeného zberu (oddelene od iného odpadu). V praxi to znamená, že musia mať uzavretú zmluvu so subjektom, ktorý zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý v kuchyni vzniká.

Upozornenie: Tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady.

Tento subjekt by mal byť oprávnený na nakladanie s týmto odpadom podľa zákona o odpadoch, pričom sa tiež vyžaduje, aby spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mal schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou; bližšie informácie na https://www.svssr.sk/zvp/VZP_info.asp Zákon o odpadoch tiež nevylučuje, že by prevádzkovateľ kuchyne zabezpečoval zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu prostredníctvom registrovaného obchodníka či sprostredkovateľa.

 

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne materských, základných a stredných škôl v nadväznosti na povinnosť triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu:

1.    Uskladňovať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad do oddelených nádob, ktoré budú ľahko čistiteľné, podľa potreby dezinfikovateľné (resp. používajú výmenné nádoby) a budú udržiavané v náležitom stave.

2.    Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne (školy a škôlky).

3.    Frekvencia zberu musí byť zabezpečená minimálne jedenkrát týždenne (závisí od teploty prostredia v lete a v zime).

4.    Skladovanie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musí byť zabezpečené do doby odovzdania odpadu na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu v zbernej nádobe nedostali hlodavce, iné živočíchy ani verejnosť.

5.    Za nakladanie s týmto odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne, ktorý hradí náklady spojené so zberom, prepravou, spracovaním tohto odpadu, náklady na zberné nádoby a iné obaly.

6.    Oznámiť mestu/obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.

Je zakázané:

1.    Ukladať biologicky rozložiteľný a reštauračný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad.

2.    Kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

Pokiaľ obec nie je súčasne aj prevádzkovateľom kuchyne (napr. je len zriaďovateľom školy či materskej školy), tak sa jej povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (katalógové číslo 20 01 08) netýka.

Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Budeme radi, ak sa na nás v tejto súvislosti obrátite na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk