21. 04. 2010
Článok

Vyjadrenie Európskej komisie k ochrannej známke „ZELENÝ BOD“

Vyjadrenie Európskej komisie k ochrannej známke „ZELENÝ BOD“

Spoločnosť ENVI - PAK, a.s. ako držiteľ exkluzívnej licencie na používanie registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ pre Slovenskú republiku, víta postoj európskych inštitúcií, ktoré potvrdili, že ENVI - PAK koná v súvislosti s ochrannou práv k registrovanej známke „ZELENÝ BOD“ v súlade s pravidlami voľného trhu EÚ

Európska komisia vo svojej oficiálnej odpovedi, ktorú poskytol pán Marciej Gorka v mene pani Laury STOCKUTE z DG Podnikanie a priemysel, deklarovala združeniu EuroCommerce názor, ktorý potvrdil, že postup spoločnosti ENVI - PAK vo vzťahu k dovozcom a distribútorom výrobkov v obaloch, na ktorých sa nachádza ochranná známka „ZELENÝ BOD“, neodporuje pravidlám Európskej únie o voľnom pohybe tovaru v rámci voľného trhu.


EuroCommerce, na základe požiadavky Združenia obchodu a cestovného ruchu SR (ďalej ZOCR), adresoval európskym inštitúciám otázku, ktorej predmetom bolo posúdenie postupu spoločnosti ENVI - PAK, a.s. voči dovozcom a distribútorom výrobkov v obaloch, na ktorých sa nachádza registrovaná ochranná známka „ZELENÝ BOD“.


EuroCommerce v zastúpení Patrice Pellegrino (senior poradca v oblasti právnych, spotrebiteľských a fiškálnych záležitostí) sa domnieval, že postup spoločnosti ENVI - PAK, a.s. je v rozpore s pravidlami o voľnom pohybe tovaru na spoločnom trhu Európskej únie nakoľko ochranná známka „ZELENÝ BOD“ bola na obal výrobku zákonne umiestnená v zahraničí.


Vyjadrenie Európskej komisie jednoznačne potvrdzuje správnosť konania spoločnosti ENVI - PAK, a.s.:
„Situácia popísaná združením EuroCommerce nejaví znaky opatrení obmedzujúcich dovoz. Systém „ZELENÉHO BODU“ medzi organizáciami v jednotlivých členských krajinách je nastavený tak, že výrobca, ktorý zaplatil poplatok organizácii v jednom členskom štáte za výrobky v obaloch s označením „ZELENÉHO BODU“ a následne tieto výrobky exportoval, má vždy možnosť znížiť si poplatok v členskej krajine výroby o exportované množstvo, prípadne nárokovať si vrátenie poplatku v členskej krajine výroby. Naviac, výrobca výrobkov v inom členskom štáte môže vždy uzavrieť zmluvu s organizáciou pôsobiacou na trhu, kam budú výrobky resp. obaly uvedené na trh a to bez povinnosti zaplatenia poplatku za exportované výrobky resp. obaly v krajine pôvodu. Na základe vyššie uvedeného nie je možné považovať túto situáciu za prípad obmedzujúci vývoz“.


OZV ENVI - PAK vždy rešpektoval záväzné právne normy platné v Slovenskej republike ako aj v Európskej Únii, pričom jeho povinnosťou je okrem iného chrániť práva majiteľa ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ a brániť jej zneužívaniu.


Analýza a vysvetlenie rozhodnutí Európskej komisie a rozsudku Súdu prvého stupňa Európsky spoločenstiev dotýkajúcich sa zahraničných systémov „ZELENÉHO BODU“ ako i samotnej ochrannej známky, ktoré sú spomínané v materiály zaslanom členom ZOCR sú k dispozícii i na internetových stránkach Zelený bod. Na týchto internetových stránkach získate taktiež komplexné odborné informácie o problematike súvisiacej s odpadmi z obalov a obalovej legislatíve.