17. 04. 2015

<h1>5. Aké povinnosti vyplývajú držiteľovi/distribútorovi z nového zákona o odpadoch?</h1>

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch sa pod pojmom držiteľ odpadu rozumie pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Povinnosti držiteľa odpadu

Podľa § 14 ods. 1 návrhu nového zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný:

a)    správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,

b)    zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

c)    zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,

d)    zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

1.    prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

2.    recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

3.    zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

4.    zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

e)    odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa návrhu zákona o odpadoch, ak nie je v inej časti zákona o odpadoch ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

f)    viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

g)    ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

h)    predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,

i)    skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,

j)    zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos),

k)    umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,

l)    vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,

m)    zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, alebo ich vývoz,

n)    na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

Povinnosti distribútora

Návrh zákona o odpadoch definuje v § 52 ods. 14 distribútora obalov ako subjekt, ktorý v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu.

Návrh zákona definuje v § 52 ods. 13 aj pojem distribúcia obalov ako odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Návrh nového zákona o odpadoch ukladá v § 56 nasledujúce povinnosti pre distribútora obalov:

1.    Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu.

2.    Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške; to platí aj vtedy, ak prestane používať doteraz zálohovaný obal, a to po dobu najmenej šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu. Pri plnení povinnosti podľa prvej vety je distribútor povinný postupovať tak, aby zabezpečil dostatočné množstvo miest odberu a ich dostupnosť, ktoré musí zodpovedať množstvu miest predaja tovarov v obaloch.

3.    Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni, je povinný zabezpečiť odber obalov podľa odseku 2 v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov. Vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje a spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu.

4.    Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, je povinný informovať iných distribútorov obalov, ktorí distribuujú tovary v takýchto obaloch, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny.

5.    Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni. Oznam musí byť zverejnený počas celej doby odberu týchto obalov.

6.    Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný zabezpečiť odovzdanie odobratých opakovane použiteľných obalov tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov, ktorý mu účtoval záloh.

7.    Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa takéto nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 200 m2.

8.    Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov podľa tohto zákona.

9.    Na účely plnenia povinností podľa odseku 8 je výrobca obalov povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť distribútorovi obalov, ktorý za neho zabezpečuje plnenie povinností podľa odseku 8, údaje potrebné pre plnenie povinnosti vedenia evidencie a ohlasovania údajov z nej ministerstvu.

10.    Distribútor obalov, ktorý zabezpečil vývoz opakovane použiteľného obalu mimo územia Slovenskej republiky alebo jeho vyradenie z opakovaného používania, je povinný o tom bezodkladne informovať výrobcu obalov, ktorý tento obal uviedol na trh alebo do distribúcie, za predpokladu, že identifikačné údaje o výrobcovi obalov je možné zistiť z tohto obalu.

Distribútor neobalových výrobkov je podľa § 73 ods. 9 návrhu zákona o odpadoch fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi neobalové výrobky pochádzajúce od výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú podľa § 73 ods. 10 návrhu zákona vo vzťahu k týmto neobalovým výrobkom a odpadom z nich pochádzajúcim povinnosti výrobcu neobalových výrobkov.

Podľa § 73 ods. 11 návrhu zákona na účely plnenia povinností podľa predchádzajúceho odseku, je výrobca neobalových výrobkov povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť distribútorovi neobalových výrobkov, ktorý za neho zabezpečuje plnenie povinností podľa predchádzajúceho odseku, údaje o plnení povinnosti evidencie a ohlasovania údajov z nej ministerstvu.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.