17. 04. 2015

<h1>Financovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) podľa zákona o odpadoch</h1>

Finančné náklady výrobcu obalov budú vychádzať z koncepcie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), ktorú zavedie nový zákon o odpadoch do odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Finančné náklady výrobcu obalov budú vychádzať z koncepcie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), ktorú zavedie nový zákon o odpadoch do odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Princíp RZV zavádza povinnosť výrobcov postarať sa o výrobok ktorý uvádzajú na trh počas jeho celého životného cyklu, teda od štádia výroby až po až po štádium konca jeho životnosti. To znamená, že výrobcovia budú aj finančne zodpovední za odpad zo svojich výrobkov. Finančné náklady výrobcov obalov budú spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, recykláciou, zhodnotením, spracovaním, resp. so zneškodnením odpadu z ich výrobkov.

Výrobca môže zabezpečovať plnenie svojich povinností buď individuálne, alebo prostredníctvom jednej organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV) t. j. kolektívne.

Výrobca obalov bude môcť plniť svoje povinnosti individuálne len v prípade ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.

Ak odpad z obalov bude súčasťou komunálneho odpadu, výrobca obalov si bude môcť plniť svoje povinnosti len kolektívne.

V prípade kolektívneho plnenia zákonných povinností uzatvorí výrobca vyhradeného výrobku s OZV zmluvu o plnení vyhradených povinností, na základe čoho OZV zapojí výrobcu do funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ktorý OZV vytvorí, bude financovať, prevádzkovať a udržiavať počas celej doby jej oprávneného pôsobenia. Nevyhnutnou súčasťou tohto systému bude zmluvná spolupráca OZV s obcami vo veci zabezpečenia združeného nakladania s oddelene vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu. OZV bude povinná zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zmluvne zodpovedá za vyhradený prúd odpadu,

Náklady na zabezpečenie triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore a náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, budú v súlade s týmto princípom prenesené na výrobcu vyhradeného výrobku. Výrobca vyhradeného výrobku teda uhradí OZV skutočné náklady, vzniknuté pri zabezpečení zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu z výrobkov tohto výrobcu, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

 

OZV bude povinná preukazovať splnenie zákonných povinností v zákonom stanovenej lehote ministerstvu.

OZV bude v rámci tohto systému zároveň financovať aj propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským pôsobením, zamerané na triedený zber komunálnych odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, zamerané na konečného používateľa.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.