2. Čo znamená pojem „rozšírená zodpovednosť výrobcov“ (RZV)?

Čo skratka RZV presne znamená? Na koho a čo sa vzťahuje? Čo je jej cieľom? Akým spôsobom je možné plniť povinnosti vyplývajúce z novej legislatívy?

Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV)

Rozšírená zodpovednosť výrobcov, skrátene aj RZV znamená povinnosť pre výrobcov a dovozcov prihliadať na to, čo spôsobujú ich výrobky a obaly, v ktorých sú zabalené aj po tom, keď boli predané spotrebiteľovi a následne, keď sa z nich stali odpady. Rozšírená zodpovednosť výrobcov predstavuje teda starostlivosť výrobcu o obal, resp. výrobok počas celého životného cyklu od štádia vývoja až po štádium konca jeho životnosti. Ide o dôležitý ekonomický nástroj odpadového hospodárstva v Európe.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa bude vzťahovať na „vyhradený výrobok“, ktorým je výrobok patriaci do jednej z nasledujúcich skupín výrobkov: elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky.

Spravodlivosť a efektivita

Cieľom je zaviesť spravodlivý a efektívny systém na financovanie nakladania s výrobkami a obalmi, z ktorých sa stali odpady.

Spravodlivý systém znamená, že každý výrobca a dovozca má zabezpečiť vyzbieranie svojej časti obalov – „svoje množstvo“ z materiálu, z ktorého boli obaly ním uvedené na trh - „zo svojho materiálu“. Tak, aby boli výrobcovia motivovaní a zároveň odmenení za to, že vyvíjajú obaly z ľahšie recyklovateľných materiálov, obaly s nižšou hmotnosťou a podobne.

Efektívny systém znamená, že výrobcovia a dovozcovia majú možnosť kontrolovať, ako je s finančnými prostriedkami, ktoré platia do systému zberu a zhodnocovania, nakladané a zároveň, že sú relevantnými partnermi pre ostatné subjekty pôsobiace v odpadovom hospodárstve (zberové spoločnosti, spracovateľov, samosprávu).

Na koho sa obrátiť?

Zákon umožňuje každému výrobcovi plniť povinnosti vyplývajúce zo RZV prostredníctvom tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). ENVI - PAK je najväčšia OZV na slovenskom trhu, ktorá Vám pomôže plniť povinnosti pohodlným, transparentným a efektívnym spôsobom.

 

Súvisiace články

6. PREČO JE MODEL „ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV“ PRE VÝROBCOV VÝHODNÝ?

7. PREČO NOVÝ ZÁKON IMPLEMENTUJE ROZŠÍRENÚ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV A NIE INÚ FORMU PLNENIA LIMITOV?

11. AKO BUDE PREBIEHAŤ FINANCOVANIE SYSTÉMU ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH?

 

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.