26. 04. 2017

Novela zákona o odpadoch - zmeny týkajúce sa výrobcov

Novela zákona o odpadoch  - zmeny týkajúce sa výrobcov
V Zbierke zákonov bola v týchto dňoch publikovaná novela č. 90/2017 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ktorá prináša do odpadového hospodárstva Slovenskej republiky viaceré zmeny.

1. ĽAHKÉ PLASTOVÉ TAŠKY

Výrobca obalov bude od 1.1.2018 povinný:

  • spoplatniť ľahké plastové tašky (hrúbka steny menšia ako 50 mikrometrov), ktoré poskytuje k nákupu tovaru alebo výrobkov, táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek (hrúbka steny menšia ako 15 mikrometrov),
  • poskytovať k nákupu tovaru alebo výrobkov aj iné druhy tašiek.

Novela zákona nedefinuje minimálnu výšku poplatku za poskytovanú ľahké plastové tašky, výrobca obalov teda rozhodne, ako výšku poplatku určí. Súčasťou novely zákona sú taktiež nové definície ako plast, plastová taška, ľahká plastová taška, veľmi ľahká plastová taška.

2. ZMLUVNÉ VZŤAHY MEDZI VÝROBCOM A OZV

Zmeny v dojednaní zmluvných podmienok medzi výrobcom a OZV od 1.5.2017:

  • výrobca obalov bude oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak ministerstvo právoplatne zruší autorizáciu OZV,
  • vylučujú sa iné dojednania výpovede zmluvy, ako sú uvedené v zákone,  
  • nové zmluvné vzťahy s výrobcami budú uzatvárané na dobu určitú. 

3. ZMENA DEFINÍCIE ZBEROVÉHO PODIELU VÝROBCU OBALOV

Podľa § 52 ods. 25 zákona o odpadoch: 

  • zberový podiel výrobcu obalov sa bude počítať ako súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v SR v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu obalov za príslušný kalendárny rok (pôvodne bolo predchádzajúci kalendárny rok).

4. OHLÁSENIE o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu

Novela zákona prináša zrušenie povinnosti výrobcu podľa § 125 ods. 6 zákona o odpadoch:

  • viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo SR a vývozu, ako aj
  • ohlasovať uvedené údaje MŽP SR.

Na výrobcu sa už teda nebudú vzťahovať vyššie uvedené povinnosti podľa prílohy č. 13 evidenčnej vyhlášky č. 366/2015 Z. z.. 
Novela zákona o odpadoch nadobúda účinnosť 1. mája 2017, okrem povinného spoplatnenia ľahkých plastových tašiek, ktoré nadobúda účinnosť až 1. januára 2018.


Schválené znenie zákona je k dispozícii v sekcii legislatíva.

Pre viac informácií sa môžete obrátiť na odborníkov z OZV ENVI-PAK.