21. 12. 2022
Správa o činnosti

Správa o činnosti za 3. štvrťrok 2022

Správa o činnosti za 3. štvrťrok 2022

Aj tretí štvrťrok bol napriek dovolenkovým letným mesiacom pre nás bohatý na aktivity. Za zmienku určite stojí festival Pohoda, na ktorom sme vzdelávali o triedení odpadu desaťtisíce návštevníkov či mnohé ďalšie vzdelávacie podujatia v samosprávach.

Za výnimočné úspechy v stratégiách riadenia kvality a zavedené postupy orientované na kvalitu služieb sme si prevzali prestížne medzinárodné ocenenie Quality Choice Prize 2022 od Európskej spoločnosti pre výskum kvality so sídlom v Lausanne. Zorganizovali sme aj workshop pre samosprávy, na ktorom sme spoločne plánovali, ako v regiónoch bojovať s voľne pohodeným odpadom s pomocou behaviorálnych techník.

Aj v 3. štvrťroku 2022 sme v zazmluvnených obciach zabezpečovali a zlepšovali triedený zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov. Výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov. Tým sa šetrili náklady občanov aj obcí, keďže tento triedený zber v obciach nehradia občania, ale výrobcovia.


OZV pre obaly je povinná na základe zákona o odpadoch vypracovať správu v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Vykonávací predpis, ktorým je vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ustanovuje v zmysle jeho § 3 ods.3 povinnosť zverejnenia údajov na webovom sídle v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8. V zmysle vyššie uvedených povinností a v súlade s nimi zverejňujeme požadované údaje na základe dostupných a spracovateľných údajov za sledované obdobie.