OZV ENVI - PAK V ŠTVRTOM ŠTVRŤROKU 2018
ENVI - PAK zabezpečuje systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov, financuje triedený zber v obciach a mestách v Slovenskej republike v zmysle zákona. Prioritou OZV ENVI - PAK je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie za účelom zvyšovania množstiev recyklovaných odpadov a optimalizovať jeho nákladovosť.

I počas štvrtého štvrťroka 2018 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, v zazmluvnených obciach:

  • Zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.
  • Hradili náklady na triedený zber – výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností.
  • Šetrili náklady občanov aj obcí – triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
  • Vzdelávali občanov v triedení odpadu – organizovali sme vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov, vrátane bezplatných odborných seminárov a školení. Učili sme deti triediť odpad a pomáhali vzdelávať občanov obcí.

OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v dokumente Správa o činnosti. Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách vo štvrtom štvrťroku 2018, prečítajte si originálny dokument: správa o činnosti Q4 -2018.