28. 02. 2019

Splnili sme povinnosti za všetkých zmluvných výrobcov

Splnili sme povinnosti za všetkých zmluvných výrobcov
OZV ENVI - PAK rovnako, ako každý rok, splnila zákonnú povinnosť a v súlade s platnou legislatívou podala na Ministerstvo životného prostredia SR ohlásenia za rok 2018.

Išlo o:

  • Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v Slovenskej republike a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
  • Ohlásenie o zbere odpadov z obalov.
  • Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v Slovenskej republike a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov.        

Všetky ohlásenia obsahujú informácie o množstvách obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike výrobcami zastúpenými OZV ENVI - PAK. Taktiež sú v ohláseniach v súlade so zákonom uvedené presné množstvá zozbieraných odpadov, ako aj odpadov z obalov zabezpečené OZV ENVI - PAK a tiež množstvá, ktoré boli prostredníctvom nášho systému zhodnotené a recyklované.

V súlade s platnou legislatívou sme údaje podali na Ministerstvo životného prostredia SR a postúpili aj koordinačnému centru KC – OBALY, družstvo.

Všetkým našim partnerom – klientom, samosprávam i zberovým spoločnostiam – ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom období.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na OZV ENVI - PAK, a.s.