13. Aké povinnosti pre výrobcu/dovozcu vyplývajú z návrhu nového zákona o odpadoch?
Podľa návrhu nového zákona o odpadoch, sa pod pojmom výrobca rozumie aj dovozca daného vyhradeného výrobku

Podľa návrhu nového zákona o odpadoch, sa pod pojmom výrobca rozumie aj dovozca daného vyhradeného výrobku.

Podľa tohto návrhu sa bude uplatňovať rozšírená zodpovednosť výrobcu (RZV), ktorá predstavuje súhrn povinností výrobcu vybraného výrobku (výrobca elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík, neobalového výrobku) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu.

Výrobca vybraného výrobku bude podľa návrhu nového zákona o odpadoch povinný:

a)    doručiť na ministerstvo písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku pred uvedením vyhradeného výrobku na trh SR a oznamovať zmeny registrovaných údajov v zákonom stanovenej lehote,

b)    ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoviť splnomocneného zástupcu,

c)    zabezpečiť materiálové zloženie vybraného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade s osobitným oddielom zákona,

d)    plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vybraného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom časti zákona,

e)    zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených novým zákonom (príloha zákona) v oblasti nakladania s odpadmi z obalov,

f)    zabezpečiť nakladanie s vybraným prúdom odpadu v súlade s platnou legislatívou,

g)    zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vybraného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie pre vybraný prúd odpadu,

h)    viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávanie ohlasovaných údajov,

i)    plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vybraného výrobku,

j)    vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle,

k)    zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vybraného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vybraný prúd odpadu,

Výrobca môže zabezpečovať plnenie svojich povinností buď individuálne, alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV) t. j. kolektívne, pričom:

  • systém individuálneho nakladania s vybraným prúdom odpadu je súbor aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia povinností uzavrel výrobca, ktorý plní vybrané povinnosti individuálne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve okrem OZV,
  • systém združeného nakladania s vybraným prúdom odpadu je súbor aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vybraných povinností uzavrela OZV s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve.

Výrobca vybraného výrobku, ktorý si vybrané povinnosti plní kolektívne, je povinný organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vybraných povinností,

a)    uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vybraným prúdom odpadu, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vybraného prúdu odpadu z jeho výrobkov,

b)    poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vybraných povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť,

c)    bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vybraného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vybraných povinností,

d)    predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov a informácií podľa písmena b) a c), a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť aj kópie dokladov.

Výrobca obalov je podľa návrhu nového zákona o odpadoch povinný v súlade s vyššie uvedenými povinnosťami zabezpečiť:

a)    označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, obal môže označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním, ak sa rozhodne obaly označiť,

b)    označenie obalu ako zálohovaný obal, ak uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch na nápoje okrem zálohových obalov, ktorých výška zálohu je 0 eur,

c)    aby označenie podľa písmena a) a b) bolo viditeľné a ľahko čitateľné, pričom musí byť primerane odolné aj po otvorení obalu,

d)    zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, minimálne vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie,

e)    zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelenie zbieraných zložiek komunálnych odpadov v plnom rozsahu, minimálne vo výške jeho zberového podielu.

Výrobca obalov môže plniť vybrané povinnosti individuálne len v prípade, ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.