12. Aké zmeny týkajúce sa elektrozariadení a elektroodpadu prináša nový zákon o odpadoch?
V návrhu nového zákona o odpadoch je implementovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Podľa nového zákona o odpadoch sa na oblasť elektrozariadení bude vzťahovať systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Novým zákonom o odpadoch sa bude meniť s časti aj odborná terminológia v oblasti elektroodpadu, nakoľko návrh zákona mení definíciu niektorých základných pojmov.

Nový zákon definuje elektroodpad ako elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadení v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

Zmena nastáva pri definícii „výrobcu elektrozariadení“, ktorý je podľa súčasne platného zákona osobou, ktorá vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou. Podľa nového zákona bude výrobcom elektrozariadení fyzická osoba, ktorá vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.

Nový zákon nahrádza pojem spätný odber pojmom spätný zber, ktorý definuje ako odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadení.

Nový zákon chápe distribútora elektrozariadení ako osobu, ktorá sprístupňuje elektrozariadenia na trhu, pričom distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení, na rozdiel od v súčasnosti platného zákona podľa ktorého je distribútor elektrozariadení osobou, ktorá dodáva elektrozariadenia v rámci svojej podnikateľskej činnosti priamo používateľovi.

 

Povinnosti výrobcu elektrozariadení, ktoré prinesie nový zákon o odpadoch:

Podľa starého zákona bola povinná osoba oprávnená pri predaji elektrozariadení uvádzať výšku recyklačného poplatku na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji. Podľa nového zákona už bude uvádzanie výšky recyklačného poplatku povinnosťou.

Výrobcom elektrozariadení bude nový zákon o odpadoch ukladať povinnosť zabezpečenia zberu elektroodpadu na celom území Slovenskej republiky rozčleneného na elektroodpad z domácností, elektroodpad iný ako z domácností a elektroodpad zo svetelných zdrojov a to najmenej na jednom mieste v každom okrese, pričom pri elektroodpade zo svetelných zdrojov najmenej na jednom zbernom mieste na 5000 obyvateľov.

Výrobca elektrozariadení, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike bude mať podľa nového zákona o odpadoch povinnosť ustanoviť na plnenie povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu (prostredníctvom splnomocnenia), ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ a ktorá má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.

Výrobca elektrozariadení bude môcť mať zmluvu iba s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) zastupujúcou výrobcov elektrozariadení pre každú kategóriu elektrozariadenia.

Výrobca elektrozariadení bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí koordinačné centrum pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení. Výrobca elektrozariadení ´podľa návrhu nového zákona nesmie na úkor ostatných výrobcov elektrozariadení zabezpečovať kolektívne nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností nad rozsah svojho podielu na trhu.

Čo sa týka elektroodpadu odpadu z domácností bude výrobca elektrozariadení povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.

Nový zákon o odpadoch bude ako výrobcu elektrozariadení definovať aj fyzickú osobu – podnikateľa resp. právnickú osobu s vykonávaním internetového predaja.

Ak výrobca resp. distribútor elektrozariadení bude dodávať elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, je povinný zabezpečiť minimálne jedno miesto spätného zberu elektroodpadu v mieste skladu alebo výdaja tovaru.

 

Povinnosti distribútorov elektrozariadení, ktoré prinesie nový zákon o odpadoch:

Distribútor elektrozariadení bude podľa nového zákona o odpadoch povinný

a)    uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh,

b)    informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu,

c)    zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu,

d)    zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpečujúcou nakladanie s elektroodpadom na zberné miesto elektroodpadu, alebo spracovateľovi elektroodpadu; na žiadosť výrobcu elektrozariadení, vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005, tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej organizácii zodpovednosti výrobcov,

e)    plniť povinnosti podľa písmen c) a d) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,

f)    zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.

Na distribútora elektrozariadení, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, budú podľa nového zákona o odpadoch prechádzať vo vzťahu k týmto elektrozariadeniam a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elektrozariadení.

 

Povinnosti držiteľa elektrozariadení, ktoré prinesie nový zákon o odpadoch:

Pri povinnostiach držiteľa elektroodpadu bude novú zákon o odpade špecifikovať akým spôsobom je povinný držiteľ elektroodpadu z domácností odovzdať elektroodpad, akým spôsobom je povinný držiteľ elektroodpadu iného ako z domácností zabezpečiť nakladanie s týmto elektroodpadom.

Podľa nového zákona o odpadoch bude mať spracovateľ elektroodpadu aj povinnosti:

  • skladovať a zaobchádzať s elektroodpadom pred jeho spracovaním a počas jeho spracovania v súlade s technickými požiadavkami,
  • prednostne odobrať z elektroodpadu použité batérie a akumulátory, ak sú jeho súčasťou a zabezpečiť ich odovzdanie spracovateľovi určenému v zmluve,
  • ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre použité batérie a akumulátory množstvo odobratých použitých batérií a akumulátorov, ich členenie na typy a názov
  • spracovateľa použitých batérií a akumulátorov, ktorým ich odovzdal, a to do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka a bez nároku na odplatu,
  • ohlasovať štvrťročne koordinačnému centru pre elektroodpad množstvo a kategóriu elektroodpadu iného ako z domácností odobratého od jeho držiteľa do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka a bez nároku na odplatu.

 

Od. 15. augusta 2018 sa budú meniť Kategórie elektrozariadení. OD 15 augusta 2018 bude platiť nasledujúce rozdelenie kategórií elektrozariadení:

1.    Zariadenia na tepelnú výmenu

2.    Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm 2

3.     Svetelné zdroje

4.     Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.

5.    Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.

6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm).

 

V prípade ďalších otázok k danej téme nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 02 333 227 24 alebo na e-mailovej adrese consulting@envipak.sk a radi Vám odpovieme.

Stanovisko spoločnosti ENVI-PAK, a. s. nemá charakter právne záväzného stanoviska.