15. 12. 2015
Článok

Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch boli zverejnené

Vyhlášky k novému zákonu o odpadoch boli zverejnené

V Zbierke zákonov boli zverejnené vyhlášky k novému zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Rovnako ako nový zákon o odpadoch nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2016. Prinášame vám ich znenie.

Vyhláška č. 371/2015 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch prináša niekoľko významných zmien - nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, zavedenie požiadaviek na triedený zber komunálnych odpadov a spôsobu výpočtu obvyklých nákladov, zoznam lokalít s výskytom medveďa hnedého vo väzbe na povinnosť ustanovenú v § 14 ods. 1 písm. j) nového zákona o odpadoch a podrobnosti o využívaní odpadov na terénne úpravy.

 

Vyhláška č. 366/2015 Z. z.

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti definuje podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, skládky odpadov, úložiska kovovej ortuti, zariadenia na zber a výkup odpadov, výrobcu vyhradeného výrobku, spracovateľa elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov a starých vozidiel, podrobnosti o oznámení pri zbere alebo výkupe odpadu od fyzických osôb a podrobnosti ohlasovacej povinnosti voči koordinačnému centru.

 

Vyhláška č. 373/2015 Z. z.

Návrh vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov upravuje proces registrácie výrobcov vyhradených výrobkov, náležitosti žiadostí o autorizáciu na výkon činnosti na individuálne nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a na činnosť tretej osoby, náležitosti Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov a Správy o funkčnosti systému individuálneho nakladania, informačné povinnosti, týkajúce sa vyhradených výrobkov, propagačné a vzdelávacie aktivity ohľadne nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, finančnú záruku výrobcu elektrozariadení, proces nakladania s elektroodpadom, osobitne prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, označovanie batérií a akumulátorov a nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, požiadavky na zloženie, vlastnosti, označovanie a zálohovanie obalov, nakladanie s odpadmi z obalov a so starými vozidlami a niektoré požiadavky na vozidlá alebo ich časti.

 

Vyhláška č. 365/2015 Z. z.

Vyhláška ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Katalóg odpadov je zoznam skupín, podskupín, druhov a poddruhov odpadov, ktoré slúžia na zaradenie odpadu, zoznam nebezpečných vlastností odpadov podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov podliehajúcich režimu kontroly a zoznam škodlivých látok podľa Bazilejského dohovoru, ako aj postup na posúdenie nebezpečných vlastností odpadu a klasifikáciu odpadu ako nebezpečného odpadu.

 

Vyhláška č. 372/2015 Z. z.

Predmetom tejto vyhlášky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti sú požiadavky na budovanie, prevádzkovanie, uzatváranie, rekultiváciu a monitorovanie skládok odpadov, kritériá na prijímanie odpadov na skládky odpadov, požiadavky na úložisko dočasného uskladnenia, metódy analýz a skúšok odpadov a vzorec na výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy.

  

Vyhláška č. 370/2015 Z. z.

Vyhláška o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fonduobsahuje podrobnosti o sadzbách a výpočte príspevkov do Recyklačného fondu. Taktiež upresňuje zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a upravuje podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu. V novej vyhláške sú bližšie špecifikované výrobky a materiály podľa colného sadzobníka.

  

Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015

Výnos o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov ustanovuje postupy odberu vzoriek odpadov na analýzu nebezpečných vlastností a zloženia odpadov, postupy prípravy vodného výluhu z odpadov, postupy stanovenia sledovaných ukazovateľov odpadov a vodných výluhov z odpadov a postupy spracovania výsledkov analýz odpadov a výluhov z odpadov a vyjadrovania výsledkov analýz odpadov.

 

 

S interpretáciou a plnením povinností vyplývajúcich z tejto legislatívy Vám rada pomôže spoločnosť ENVI - PAK, najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov na Slovensku.

Súvisiace odkazy: