Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Aktuálne, úplné znenie zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s číslom 79/2015 Z. z.

Prečo bolo treba nový zákon o odpadoch?

Predošlý zákon sa stal neprehľadný, komplikovaný a zastaraný. Cieľom nového zákona o odpadoch bolo predovšetkým odstrániť poddimenzované financovanie triedeného zberu v mestách a obciach a tak dať impulz na zvýšenie miery vytriedeného a recyklovaného odpadu. Zlepšenie triedeného zberu malo zabezpečiť zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), teda povinnosti výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. 

Nový zákon č. 79/2015 Z. z.

Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu. 

Povinnosti vyplývajúce z nového zákona si môžu podnikateľské subjekty a obce plniť prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Najväčšou OZV na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami je ENVI - PAK, ktorý pomáha plniť povinnosti pohodlne a efektívne.

Novela zákona o odpadoch č. 292/2017 Z. z.

Dňa 29.11.2017 bola publikovaná novela zákona o odpadoch pod číslom 292/2017 Z.z. . Novela zákona má prívlastok aplikačná, nakoľko zabezpečuje odstránenie legislatívnych nedostatkov a nepresností zákona o odpadoch, riešenie aktuálnych problémov na trhu, ako aj zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch z praxe a to nielen zo strany ministerstva a štátnej správy, ale aj zo strany podnikateľských subjektov. Prečítajte si viac o zmenách, ktoré novela priniesla.

Zákon a vyhlášky

Na našich stránkach nájdete k dispozícií všetky dôležité dokumenty k nahliadnutiu:

Aktuálne, úplné znenie novelizovaného zákona č. 79/2015 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018  

Pôvodné, úplné znenie zákona s účinnosťou od 1.1.2016 

- Aktuálne aj pôvodné vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o odpadoch zverejnené v zbierke zákonov

- Ostatná užitočná platná legislatíva