OZV ENVI - PAK v prvom štvrťroku 2018
Už od nášho založenia v roku 2003 je našou prioritou neustále zefektívňovanie systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovanie jeho nákladovosti. Sme transparentnou spoločnosťou a fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov. Správa o činnosti je pravidelným zhodnotením našich aktivít.

I počas prvého štvrťroka 2018 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, v zazmluvnených obciach:

  • Zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.
  • Hradili náklady na triedený zber – výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností.
  • Šetrili náklady občanov aj obcí – triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
  • Vzdelávali občanov v triedení odpadu – organizovali sme vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov, vrátane bezplatných odborných seminárov a školení. Učili sme deti triediť odpad a pomáhali vzdelávať občanov obcí.

OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v dokumente Správa o činnosti. Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v prvom štvrťroku 2018, prečítajte si originálny dokument: správa o činnosti Q1-2018.

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Naša spoločnosť bola založená 16. mája 2003 a stali sme sa prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Organizáciou zodpovednosti výrobcov sme s účinnosťou od 1. júla 2016. V zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch plníme povinnosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov. Zabezpečujeme zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnotenie a recykláciu. OZV ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti – Coca Cola, Henkel, Mondelez, Nestlé, P&G, Pepsi, Tetra PakUnilever.