OZV ENVI - PAK v treťom štvrťroku 2019
Už od nášho založenia v roku 2003 je našou prioritou neustále zefektívňovanie systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovanie jeho nákladovosti. Sme transparentnou spoločnosťou a fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov. Správa o činnosti je pravidelným zhodnotením našich aktivít.

I počas tretieho štvrťroka 2019 sme vďaka výrobcom, s ktorými máme zmluvný vzťah, v zazmluvnených obciach:

  • Zlepšovali triedený zber – zodpovedali sme za zber papiera, plastov, skla, kovových obalov a tiež nápojových kartónov – od spotrebiteľa (občana) cez obec a zberovú spoločnosť, až po recyklátora.
  • Hradili náklady na triedený zber – výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK financovali v 1323 obciach a mestách všetok vyzbieraný odpad z obalov a neobalových výrobkov, ktoré pochádzali z domácností.
  • Šetrili náklady občanov aj obcí – triedený zber v obciach nehradili občania, ale výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
  • Vzdelávali občanov v triedení odpadu – organizovali sme vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov, vrátane bezplatných odborných seminárov a školení. Spolu s rádiom Expres sme rozbehli rozhlasový seriál podcastov The Big Waste Talk. Vytvorili sme príručku s informáciami o správnom triedení a úlohami pre deti určenú pedagógom materských škôl.
  • OZV ENVI - PAK je ako organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch povinná zverejňovať údaje v dokumente Správa o činnosti. Ak chcete vedieť viac o našich službách, činnosti a aktivitách v treťom štvrťroku 2019, prečítajte si originálny dokument: správa o činnosti Q3-2019.