Výrobca obalov a neobalových výrobkov

KTO JE VÝROBCa OBALOV?

Výrobcom obalov je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) balí alebo plní tovar do obalov a uvádza ho na trh pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa uvádza na trh,

c) dováža a uvádza na trh balené výrobky,

d) distribuuje obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (obaly, do ktorých si zákazník balí tovar),

e) ako distribútor používa obal na zabalenie tovaru alebo na naplnenie tovarom (obaly, do ktorých balí pre zákazníka tovar obsluha),

f) poskytuje prázdne obaly (odplatne aj bezodplatne) konečnému spotrebiteľovi.

Na základe vyššie uvedených kritérií môžete byť považovaný za výrobcu obalov, aj keď žiadny obal nevyrábate.


Definícia obalu

Obalom je v zmysle § 52 zákona o odpadoch výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

 

Nie ste si istí, či spadáte pod vyššie uvedené body? OZV ENVI - PAK a.s. Vám rada pomôže dodatočnými informáciami a následným plnením zákonných povinností.

KTO JE VÝROBCa NEOBALOVÝCH VÝROBKOV?

Výrobcom neobalových výrobkov je výrobca takého výrobku, ktorý:

 • nie je obalom a ani nie je určený na balenie,
 • odpad z tohto výrobku tvorí súčasť komunálneho odpadu, 
 • môže byť vyrobený z materiálov: sklo, papier a lepenka a plast.

 

Podľa § 73 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je výrobca neobalových výrobkov osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:

a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR, 

b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie SR z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR, alebo

c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR.

Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu z iného ako členského štátu do SR do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu SR v rámci podnikateľskej činnosti, za poplatok alebo bezplatne.

 

Definícia neobalového výrobku

Neobalový výrobok je v zmysle § 73 ods. 3 zákona o odpadoch výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PET (okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie) a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu PE, PP, PS, PVC, alebo PA (okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie).

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem:

 1. hygienického a sanitárneho papiera,
 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
 3. cigaretového papiera,
 4. karbónového kopírovacieho papiera,
 5. filtračného papiera,
 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,
 7. cenín,
 8. kníh.

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.

Typickými reprezentantmi neobalových výrobkov sú napríklad:

 • papierové výrobky: noviny, časopisy, letáky, propagačné materiály a pod., papier a lepenka: novinový papier, kraft papier, pergamen, obálky, bloky, časopisy,  letáky, katalógy, kalendáre, a iné; (Výrobcami sú napr. vydavatelia periodík, tlačiarne, zadávatelia tlače letákov a pod.)
 • plastové výrobky: kuchynský riad, kúpacie vane,  tašky, nábytok, hračky, a pod.; 
 • sklo: kuchynské, stolové (sklenené vázy, poháre), kancelárske, laboratórne; sklo ťahané, liate, tabuľové, stavebné; bižutéria, a pod.

 

Nie ste si istí, či spadáte pod vyššie uvedené body? OZV ENVI - PAK a.s. Vám rada pomôže dodatočnými informáciami a následným plnením zákonných povinností.