O spoločnosti
OZV ENVI - PAK

Spoločnosť ENVI-PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov.  Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou (po novom organizáciou zodpovednosti výrobcov) na Slovensku.

udelenie autorizácie

Fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov:

  • od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu obaly a neobalové výrobky,
  • cez obce a mestá, ktoré sú zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území,
  • zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov,
  • až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

 

PRO EUROPE

Sme súčasťou celoeurópskeho združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE, prostredníctvom ktorého získavame a na Slovensku implementujeme medzinárodné know-how. Organizácie združené v PRO EUROPE prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov dlhé roky. Preto sú pre nás zdrojom odporúčaní, tzv. best practices, ktoré môžeme na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou.

transparentný systém

Sme transparentnou a otvorenou spoločnosťou pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na materiálovom toku odpadov. Našou prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.

 

EXPRA

V roku 2013 sme založili medzinárodnú neziskovú alianciu EXPRA, so sídlom v Bruseli, zastrešujúcu významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe. Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa v mnohých krajinách stala osvedčenou koncepciou a výrobcovia vo viac ako 30 krajinách na celom svete využívajú rozšírenú zodpovednosť výrobcov ako overený nástroj na zabezpečovanie zberu a zhodnocovania/ recyklácie odpadov z obalov.

Vzdelávanie

Už od svojho vzniku vykonávame výchovno-vzdelávaciu a osvetovú činnosť týkajúcu sa triedeného zberu a zhodnocovania odpadov pre obyvateľov Slovenska. Školíme a vzdelávame – organizujeme pravidelné bezplatné odborné vzdelávanie pre svojich partnerov, učíme deti v školách triediť odpad a chrániť prírodu a pomáhame vzdelávať občanov obcí a miest.

KÓDEX OBCHODNÉHO SPRÁVANIA
Transparentnosť podnikania, kvalita poskytovaných služieb, zodpovednosť voči zákazníkom a zamestnancom sú atribútmi, ktorými sa riadi každá moderná spoločnosť, ktorá chce byť rešpektovaná na trhu.

Transparentnosť podnikania, kvalita poskytovaných služieb, zodpovednosť voči zákazníkom a zamestnancom sú atribútmi, ktorými sa riadi každá moderná spoločnosť, ktorá chce byť rešpektovaná na trhu. Spoločnosť ENVI-PAK prijatím Kódexu obchodného správania podporila svoju stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a svoju povesť spoločnosti, ktorá podniká poctivo a s ohľadom na záujmy všetkých, na ktorých jej činnosť môže mať vplyv.

V Kódexe sme nastavili najvyššie štandardy správania, ktoré prijali všetci zamestnanci spoločnosti. Medzi naše najdôležitejšie hodnoty patria profesionalita, zodpovednosť, transparentnosť, kontinuita, skúsenosť a spoľahlivosť. Nemenej dôležitou je starostlivosť ENVI-PAK o zákazníkov, obchodných partnerov, zamestnancov a akcionárov spoločnosti. Dodržiavaním Kódexu obchodného správania chceme dosiahnuť vyššie podnikateľské ciele a prispieť k zvyšovaniu kvality životného prostredia na Slovensku.