O spoločnosti
ENVI - PAK

Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov.  Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou (po novom organizáciou zodpovednosti výrobcov) na Slovensku.

udelenie autorizácie

Fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov:

  • od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu obaly a neobalové výrobky,
  • cez obce a mestá, ktoré sú zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území,
  • zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov,
  • až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

 

PRO EUROPE

Sme súčasťou celoeurópskeho združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE, prostredníctvom ktorého získavame a na Slovensku implementujeme medzinárodné know-how. Organizácie združené v PRO EUROPE prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov dlhé roky. Preto sú pre nás zdrojom odporúčaní, tzv. best practices, ktoré môžeme na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou.

transparentný systém

Sme transparentnou a otvorenou spoločnosťou pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na materiálovom toku odpadov. Našou prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.

 

ZELENÝ BOD

Sme držiteľom licencie na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD pre Slovenskú republiku a zároveň máme výhradné právo poskytovať výrobcom a distribútorom oprávnenie používať registrovanú ochrannú známku ZELENÝ BOD na obaloch výrobkov, ktoré uvádzajú na trh alebo do obehu v Slovenskej republike.
 

Vzdelávanie

Už od svojho vzniku vykonávame výchovno-vzdelávaciu a osvetovú činnosť týkajúcu sa triedeného zberu a zhodnocovania odpadov pre obyvateľov Slovenska. Školíme a vzdelávame – organizujeme pravidelné bezplatné odborné vzdelávanie pre svojich partnerov, učíme deti v školách triediť odpad a chrániť prírodu a pomáhame vzdelávať občanov obcí a miest.