Triedený zber odpadov na Slovensku rastie
Potvrdili to aj údaje ministerstva životného prostredia. Prvé ucelené celoročné výsledky od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov potvrdzujú, že množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje.

Z údajov zverejnených ministerstvom životného prostredia SR vyplýva, že v roku 2017 bolo na trh uvedené približne rovnaké množstvo obalov a neobalových výrobkov[1] ako v predchádzajúcom roku. Nárast triedeného zberu v obciach medziročne vzrástol až o 17,1 %.

Triedený zber odpadu v rokoch 2016 a 2017

Údaje o množstve obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh a vyzbieraných prostredníctvom triedeného zberu odpadu v obciach v rokoch 2016 a 2017:

 

2016

2017

% rozdiel

Obaly uvedené na trh

473 094 t

470 202 t

- 0,61 %

Neobalové výrobky uvedené na trh

106 732 t[1]

105 884 t

- 0,79 %

Vyzbierané odpady z obalov

107 119 t

124 229 t

+ 15,97 %

Vyzbierané odpady z neobalových výrobkov

57 546 t

68 574 t

+ 19,16 %

Vyzbierané odpady spolu na obyvateľa

30,3 kg

35,4 kg

+ 16,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Údaje o neobalových výrobkoch zverejnené ministerstvom za 2. polrok 2016 vo výške 53 366 t extrapolované na celý rok 2016

Z čísiel je zrejmé, že zákon o odpadoch, ktorý zaviedol rozšírenú zodpovednosť výrobcov, prináša výsledky. Pozitívne efekty tohto modelu už skôr potvrdili skúsenosti z krajín západnej Európy. Od roku 2016 sú výrobcovia a dovozcovia plne zodpovední za svoje výrobky a obaly aj potom, čo ich predajú spotrebiteľovi a stanú sa z nich odpady. Výrobca tak zodpovedá za svoj produkt počas celého životného cyklu: od štádia vývoja až po koniec životnosti výrobku a jeho obalu. „Výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov financujú v obciach triedený zber, jeho dotriedenie, lisovanie, skladovanie a jeho následný zvoz na zhodnotenie a recykláciu,“ spresňuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK. Občan teda za triedenie odpadu neplatí a ušetrené prostriedky môžu obce investovať napríklad do zabezpečenia zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

„Sme hrdí, že občania v obciach, kde triedený zber financuje OZV ENVI - PAK, vytriedili v priemere 38,6 kg na obyvateľa, čo je o 6,5 kg viac voči predchádzajúcemu roku,“ informuje Hana Nováková a pokračuje: „Stúpajúcemu trendu vytriedených množstiev výrazne pomáha motivovanie obyvateľov prostredníctvom osvety a  vzdelávacích aktivít, ktoré ENVI - PAK vzhľadom na ciele, ktoré kladie Slovensku EÚ v oblasti triedenia odpadu, považuje za kľúčové.“ Preto ENVI - PAK investoval do vzdelávacích projektov v roku 2016 viac než 600 tisíc a v roku 2017 viac než 900 tisíc eur a od roku 2003 naučil správne triediť viac ako 300 tisíc detí.  

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti , ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

 


[1] Za neobalový výrobok zákon o odpadoch považuje taký výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a je vyrobený z materiálov papier, plast alebo sklo. Viac informácií v § 73 ods. 3 zákona 79/2015 Z. z.