23. 07. 2018

Triedený zber odpadov na Slovensku rastie

Triedený zber odpadov na Slovensku rastie
Potvrdili to aj údaje ministerstva životného prostredia. Prvé ucelené celoročné výsledky od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov potvrdzujú, že množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšuje.

Z údajov zverejnených ministerstvom životného prostredia SR vyplýva, že v roku 2017 bolo na trh uvedené približne rovnaké množstvo obalov a neobalových výrobkov[1] ako v predchádzajúcom roku. Nárast triedeného zberu v obciach medziročne vzrástol až o 17,1 %.

Triedený zber odpadu v rokoch 2016 a 2017

Údaje o množstve obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh a vyzbieraných prostredníctvom triedeného zberu odpadu v obciach v rokoch 2016 a 2017:

 

2016

2017

% rozdiel

Obaly uvedené na trh

473 094 t

470 202 t

- 0,61 %

Neobalové výrobky uvedené na trh

106 732 t[1]

105 884 t

- 0,79 %

Vyzbierané odpady z obalov

107 119 t

124 229 t

+ 15,97 %

Vyzbierané odpady z neobalových výrobkov

57 546 t

68 574 t

+ 19,16 %

Vyzbierané odpady spolu na obyvateľa

30,3 kg

35,4 kg

+ 16,8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Údaje o neobalových výrobkoch zverejnené ministerstvom za 2. polrok 2016 vo výške 53 366 t extrapolované na celý rok 2016

Z čísiel je zrejmé, že zákon o odpadoch, ktorý zaviedol rozšírenú zodpovednosť výrobcov, prináša výsledky. Pozitívne efekty tohto modelu už skôr potvrdili skúsenosti z krajín západnej Európy. Od roku 2016 sú výrobcovia a dovozcovia plne zodpovední za svoje výrobky a obaly aj potom, čo ich predajú spotrebiteľovi a stanú sa z nich odpady. Výrobca tak zodpovedá za svoj produkt počas celého životného cyklu: od štádia vývoja až po koniec životnosti výrobku a jeho obalu. „Výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov financujú v obciach triedený zber, jeho dotriedenie, lisovanie, skladovanie a jeho následný zvoz na zhodnotenie a recykláciu,“ spresňuje Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK. Občan teda za triedenie odpadu neplatí a ušetrené prostriedky môžu obce investovať napríklad do zabezpečenia zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

„Sme hrdí, že občania v obciach, kde triedený zber financuje OZV ENVI - PAK, vytriedili v priemere 38,6 kg na obyvateľa, čo je o 6,5 kg viac voči predchádzajúcemu roku,“ informuje Hana Nováková a pokračuje: „Stúpajúcemu trendu vytriedených množstiev výrazne pomáha motivovanie obyvateľov prostredníctvom osvety a  vzdelávacích aktivít, ktoré ENVI - PAK vzhľadom na ciele, ktoré kladie Slovensku EÚ v oblasti triedenia odpadu, považuje za kľúčové.“ Preto ENVI - PAK investoval do vzdelávacích projektov v roku 2016 viac než 600 tisíc a v roku 2017 viac než 900 tisíc eur a od roku 2003 naučil správne triediť viac ako 300 tisíc detí.  

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti , ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

 


[1] Za neobalový výrobok zákon o odpadoch považuje taký výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a je vyrobený z materiálov papier, plast alebo sklo. Viac informácií v § 73 ods. 3 zákona 79/2015 Z. z.