O spoločnosti
ENVI - PAK

Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov.  Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou (po novom organizáciou zodpovednosti výrobcov) na Slovensku.

udelenie autorizácie

Fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov:

  • od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu obaly a neobalové výrobky,
  • cez obce a mestá, ktoré sú zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území,
  • zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov,
  • až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

 

PRO EUROPE

Sme súčasťou celoeurópskeho združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE, prostredníctvom ktorého získavame a na Slovensku implementujeme medzinárodné know-how. Organizácie združené v PRO EUROPE prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov dlhé roky. Preto sú pre nás zdrojom odporúčaní, tzv. best practices, ktoré môžeme na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou.

transparentný systém

Sme transparentnou a otvorenou spoločnosťou pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na materiálovom toku odpadov. Našou prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.

 

ZELENÝ BOD

Sme držiteľom licencie na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD pre Slovenskú republiku a zároveň máme výhradné právo poskytovať výrobcom a distribútorom oprávnenie používať registrovanú ochrannú známku ZELENÝ BOD na obaloch výrobkov, ktoré uvádzajú na trh alebo do obehu v Slovenskej republike.
 

Vzdelávanie

Už od svojho vzniku vykonávame výchovno-vzdelávaciu a osvetovú činnosť týkajúcu sa triedeného zberu a zhodnocovania odpadov pre obyvateľov Slovenska. Školíme a vzdelávame – organizujeme pravidelné bezplatné odborné vzdelávanie pre svojich partnerov, učíme deti v školách triediť odpad a chrániť prírodu a pomáhame vzdelávať občanov obcí a miest.

Naše služby
Zabezpečujeme systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov.
Financujeme triedený zber v obciach a mestách na Slovensku podľa zákona o odpadoch.
Organizujeme vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov.
Projekt Zodpovedná spoločnosť podporujúci zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia.
Pomôžeme vám plniť povinnosti pohodlným, transparentným a efektívnym spôsobom.
Pokiaľ sa chcete stať klientom alebo partnerom organizácie ENVI - PAK, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese envipak@envipak.sk,
alebo na telefónnom čísle +421 2 333 22 710.
Zelený bod
ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.
Vedenie ENVI - PAK
Na riadení organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK sa rovnakým dielom podieľajú výlučne výrobcovia obalov:
Záruky
Záruka plnenia povinností:
  • Našu činnosť opakovane úspešne kontrolovala Slovenská inšpekcia životného prostredia SR, ktorá overila výkon odborných činností v súlade s platnou legislatívou.
  • Dostatok triedeného materiálu potrebného na plnenie zberového podielu a plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie vám garantujeme na základe spolupráce s mestami a obcami, ako aj ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na materiálovom toku odpadov.
Záruka stability:
  • Na našom vedení sa podieľajú výlučne spoločnosti s medzinárodnými skúsenosťami aj v oblasti zabezpečovania plnenia smernice EU č. 94/62/EC (Coca Cola, Unilever, Nestle, Mondeléz, Pepsi, Tetrapak, Henkel, Procter&Gamble), čím garantujeme stabilitu, istotu a dôveryhodnosť.
  • Sme jediná organizácia zodpovednosti výrobcov s medzinárodným know-how zapojená do celoeurópskeho systému PRO EUROPE, čo našim partnerom garantuje plnenie legislatívnych povinností.
Záruka kvality:
  • Kvalita našich vnútorných procesov bola certifikovaná integrovaným systémom manažérskej kvality podľa normy ISO 9001:2008 (systém manažérstva kvality), ISO 14001:2004 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC 27001:2005 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti), čo našim klientom prináša funkčnosť a efektívnosť, orientáciu na životné prostredie a bezpečnosť dát.
  • Náš tím je zložený z kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore, ktorí získali aj medzinárodné skúsenosti v rámci spolupráce s PRO EUROPE. Regionálni zástupcovia poznajú úskalia implementácie zákona o odpadoch v regiónoch a vedia nastaviť triedený zber obciam a mestám na mieru.
Hodnoty spoločnosti
Vízia

Chceme zostať rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Byť profesionálnym partnerom, ponúkať kvalitu a spoľahlivosť. Financovať a rozvíjať systém triedeného zberu odpadov na Slovensku a zabezpečovať jeho následné zhodnotenie/recykláciu. I naďalej sa budeme riadiť zásadou transparentného a etického prístupu ku všetkým partnerom.

Misia

Triedeným zberom odpadov podporujeme čistejšie Slovensko. Zabezpečujeme triedený zber odpadov a ich zhodnocovanie a recykláciu, čím v spolupráci s obcami a výrobcami prinášame krajšiu krajinu nám všetkým.

Prevádzkujeme na Slovensku rozšírenú zodpovednosť výrobcov, na základe ktorej majú výrobcovia povinnosť postarať sa o svoje výrobky počas ich celého životného cyklu, teda aj vtedy, keď sa stanú odpadom.

Za kľúčovú oblasť svojej činnosti považujeme vzdelávanie obyvateľov v oblasti triedeného zberu odpadov a zvyšovanie povedomia o ochrane životného prostredia.

Najdôležitejšie hodnoty
profesionalita, zodpovednosť, transparentnosť, kontinuita, skúsenosť, spoľahlivosť
Referencie
V našich aktivitách sa snažíme ísť dobrým príkladom a pomocou krokov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnych projektov podporiť dobré meno IKEA, ako aj minimalizovať negatívny dopad našej činnosti. Jedným z príkladov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu spoločnosti IKEA je zapojenie sa do celoeurópskeho systému „ZELENÝ BOD“. Tento systém je reprezentovaný používaním registrovanej ochrannej známky „ZELENÝ BOD“ na obaloch všetkých výrobkov spoločnosti IKEA. Vďaka systému „ZELENÝ BOD“ má naša spoločnosť záruku zabezpečenia separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a recykláciu, a v nemalej miere aj vzdelávanie obyvateľstva a podporu separovaného zberu v obciach. Spolupráca so spoločnosťou ENVI-PAK ako prevádzkovateľom systému „ZELENÝ BOD“ na Slovensku, je zárukou naplnenia týchto našich cieľov.
IKEA
Milan Osuský - SK Trade manager
Mesto Michalovce v decembri 2015 podpísalo zmluvu o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov a to so spoločnosťou ENVI-PAK. Výberu uvedenej spoločnosti a podpísaniu zmluvy predchádzali rokovania s viacerými spoločnosťami, ponúkajúcimi svoje služby v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. Pri rozhodovaní sme prihliadali hlavne na tieto kritéria: - ENVI-PAK je spoločnosť, ktorú založili silní a uznávaní výrobcovia a dovozcovia výrobkov, ktoré sú zabalené v obaloch, - uvedená spoločnosť akceptovala náklady na triedený zber vo výške predloženej mestom Michalovce, - poskytovanie odborného poradenstva a služieb v oblasti odpadového hospodárstva (odborné školenia, elektronická komunikácia, legislatívny servis, konferencie, osobná komunikácia s regionálnym zástupcom), - organizovanie odborného vzdelávania pre školy a bezodplatná realizácia osvetových kampaní týkajúca sa triedeného zberu. Mesto Michalovce začalo spoluprácu so spoločnosťou ENVI-PAK už v roku 2010. Okrem priamej podpory, čiže pravidelného financovania triedeného zberu, si vážime aj nepriamu podporu v oblasti odborného vzdelávania žiakov materských a základných škôl, možnosť zúčastňovať sa bezplatných seminárov a každoročne odbornej konferencie. Aj tieto skutočnosti prispeli k výberu tejto spoločnosti. Zároveň sme si boli vedomí rizík, ktoré by nastali, ak by nedošlo k podpísaniu Zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov, čomu sme sa chceli vyhnúť. Veríme, že úspešná spolupráca so spoločnosťou ENVI-PAK bude pokračovať aj naďalej.
Michalovce
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve je dôležité zázemie a sila OZV, čo ENVI-PAK pre mňa stelesňuje. Má odborné skúsenosti a odborný tím zástupcov pôsobiacich v regióne. Tí vedia poradiť, keďže veľmi dobre chápu špecifické problémy samospráv pri nakladaní s odpadmi. Dovolím si tvrdiť, že je to jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere oprávnenej organizácie.
Lipany
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Zmluvu sme už podpísali a to so spoločnosťou ENVI – PAK. Obec Belá nad Cirochou kládla pri výbere dôraz najmä na doterajšie skúsenosti s triedeným zberom tejto oprávnenej organizácie, na jej zázemie, stabilitu na trhu s triedeným odpadom v porovnaní s ostatnými oprávnenými organizáciami. Spoločnosť ENVI – PAK má odborné skúsenosti a odborný tím regionálnych zástupcov, ktorí vedia poradiť. Chápu špecifické problémy samospráv pri nakladaní s odpadmi. Ich prístup si preto veľmi cením. Dovolím si tvrdiť, že je to jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere oprávnenej organizácie.
Belá nad Cirochou
Ján Vajda, starosta obce, predseda ZMO Sninský región
Politika integrovaného systému manažérstva ENVI - PAK
Za rok 2010 získala organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK od spoločnosti Astraia certification s.r.o. ZLATÚ LUPU za najefektívnejšie udržiavaný manažérsky systém v roku 2010.

Ocenenie je pre nás motiváciou neustále nielen udržať štandard manažérskych systémov, pre ktoré je oprávnená organizácia ENVI - PAK certifikovaná, ale tento štandard aj naďalej zdokonaľovať.