O spoločnosti
OZV ENVI - PAK

Spoločnosť ENVI-PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov.  Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou (po novom organizáciou zodpovednosti výrobcov) na Slovensku.

udelenie autorizácie

Fungujeme na princípe spolupráce všetkých subjektov podieľajúcich sa na toku odpadov:

  • od osôb uvádzajúcich na trh alebo do obehu obaly a neobalové výrobky,
  • cez obce a mestá, ktoré sú zodpovedné za zavedenie triedeného zberu na svojom území,
  • zberové spoločnosti, ktoré zabezpečujú zber a dotriedenie odpadov,
  • až po spracovateľov odpadov, ktorí z vytriedených druhotných surovín vyrábajú svoje výrobky.

 

PRO EUROPE

Sme súčasťou celoeurópskeho združenia organizácií zodpovednosti výrobcov PRO EUROPE, prostredníctvom ktorého získavame a na Slovensku implementujeme medzinárodné know-how. Organizácie združené v PRO EUROPE prevádzkujú systémy zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov dlhé roky. Preto sú pre nás zdrojom odporúčaní, tzv. best practices, ktoré môžeme na Slovensku využívať s tým, že boli už overené a dobre fungujú vo vyspelých európskych krajinách s dlhou tradíciou.

transparentný systém

Sme transparentnou a otvorenou spoločnosťou pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na materiálovom toku odpadov. Našou prioritou je neustále zefektívňovať systém triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie a optimalizovať jeho nákladovosť.

 

EXPRA

V roku 2013 sme založili medzinárodnú neziskovú alianciu EXPRA, so sídlom v Bruseli, zastrešujúcu významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ktoré sú vo vlastníctve priemyslu a fungujú na neziskovom princípe. Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa v mnohých krajinách stala osvedčenou koncepciou a výrobcovia vo viac ako 30 krajinách na celom svete využívajú rozšírenú zodpovednosť výrobcov ako overený nástroj na zabezpečovanie zberu a zhodnocovania/ recyklácie odpadov z obalov.

Vzdelávanie

Už od svojho vzniku vykonávame výchovno-vzdelávaciu a osvetovú činnosť týkajúcu sa triedeného zberu a zhodnocovania odpadov pre obyvateľov Slovenska. Školíme a vzdelávame – organizujeme pravidelné bezplatné odborné vzdelávanie pre svojich partnerov, učíme deti v školách triediť odpad a chrániť prírodu a pomáhame vzdelávať občanov obcí a miest.

Naše služby
Zabezpečujeme systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov.
Financujeme triedený zber v obciach a mestách na Slovensku podľa zákona o odpadoch.
Organizujeme vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov.
Projekt Zodpovedná spoločnosť podporujúci zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia.
Pomôžeme vám plniť povinnosti pohodlným, transparentným a efektívnym spôsobom.
Pokiaľ sa chcete stať klientom alebo partnerom OZV ENVI-PAK, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese envipak@envipak.sk,
alebo na telefónnom čísle +421 2 333 22 710.
Zelený bod
ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.
Vedenie ENVI - PAK
Na riadení organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK sa rovnakým dielom podieľajú výlučne výrobcovia obalov:
Záruky
Záruka plnenia povinností:
  • Našu činnosť opakovane úspešne kontrolovala Slovenská inšpekcia životného prostredia SR, ktorá overila výkon odborných činností v súlade s platnou legislatívou.
  • Dostatok triedeného materiálu potrebného na plnenie zberového podielu a plnenie limitov zhodnocovania a recyklácie vám garantujeme na základe spolupráce s mestami a obcami, ako aj ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na materiálovom toku odpadov.
Záruka stability:
Záruka kvality:
  • Kvalita našich vnútorných procesov bola certifikovaná integrovaným systémom manažérskej kvality podľa normy ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality), ISO 14001:2015 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO/IEC 27001:2013 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti), čo našim klientom prináša funkčnosť a efektívnosť, orientáciu na životné prostredie a bezpečnosť dát.
  • Náš tím je zložený z kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore, ktorí získali aj medzinárodné skúsenosti v rámci spolupráce s PRO EUROPE. Regionálni zástupcovia poznajú úskalia implementácie zákona o odpadoch v regiónoch a vedia nastaviť triedený zber obciam a mestám na mieru.
Hodnoty spoločnosti
Vízia

ENVI - PAK je rešpektovanou spoločnosťou v oblasti poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve s vedúcou a stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Je profesionálnym partnerom, ponúka kvalitu a spoľahlivosť.

Priamo podporuje a rozvíja systém triedeného zberu odpadov na celom území Slovenska a zabezpečuje ich následné zhodnotenie/recykláciu. Riadi sa zásadou transparentného a etického prístupu ku všetkým partnerom.

Misia

ENVI - PAK podporuje triedeným zberom odpadov čistejšie Slovensko. ENVI - PAK zabezpečuje triedený zber odpadov a ich zhodnocovanie a recykláciu minimálne v rozsahu slovenských cieľov zhodnotenia a recyklácie, čím v spolupráci s obcami a priemyslom prináša čistejšie Slovensko nám všetkým.

ENVI - PAK implementuje na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov v zmysle zodpovednosti výrobcu od vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu životného cyklu výrobku.

ENVI - PAK považuje za kľúčový faktor svojej činnosti zvyšovanie environmentálneho povedomia spotrebiteľov a priemyselných subjektov a propagovanie triedeného zberu komunálneho odpadu.

Najdôležitejšie hodnoty
profesionalita, zodpovednosť, transparentnosť, kontinuita, skúsenosť, spoľahlivosť
KÓDEX OBCHODNÉHO SPRÁVANIA
Transparentnosť podnikania, kvalita poskytovaných služieb, zodpovednosť voči zákazníkom a zamestnancom sú atribútmi, ktorými sa riadi každá moderná spoločnosť, ktorá chce byť rešpektovaná na trhu.

Transparentnosť podnikania, kvalita poskytovaných služieb, zodpovednosť voči zákazníkom a zamestnancom sú atribútmi, ktorými sa riadi každá moderná spoločnosť, ktorá chce byť rešpektovaná na trhu. Spoločnosť ENVI-PAK prijatím Kódexu obchodného správania podporila svoju stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a svoju povesť spoločnosti, ktorá podniká poctivo a s ohľadom na záujmy všetkých, na ktorých jej činnosť môže mať vplyv.

V Kódexe sme nastavili najvyššie štandardy správania, ktoré prijali všetci zamestnanci spoločnosti. Medzi naše najdôležitejšie hodnoty patria profesionalita, zodpovednosť, transparentnosť, kontinuita, skúsenosť a spoľahlivosť. Nemenej dôležitou je starostlivosť ENVI-PAK o zákazníkov, obchodných partnerov, zamestnancov a akcionárov spoločnosti. Dodržiavaním Kódexu obchodného správania chceme dosiahnuť vyššie podnikateľské ciele a prispieť k zvyšovaniu kvality životného prostredia na Slovensku.

Referencie
V našich aktivitách sa snažíme ísť dobrým príkladom a pomocou krokov v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnych projektov podporiť dobré meno IKEA, ako aj minimalizovať negatívny dopad našej činnosti. Jedným z príkladov zodpovedného prístupu k životnému prostrediu spoločnosti IKEA je zapojenie sa do celoeurópskeho systému ZELENÝ BOD. Tento systém je reprezentovaný používaním registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD na obaloch všetkých výrobkov spoločnosti IKEA. Vďaka systému ZELENÝ BOD má naša spoločnosť záruku zabezpečenia separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a recykláciu, a v nemalej miere aj vzdelávanie obyvateľstva a podporu separovaného zberu v obciach. Spolupráca so spoločnosťou ENVI-PAK ako prevádzkovateľom systému ZELENÝ BOD na Slovensku, je zárukou naplnenia týchto našich cieľov.
IKEA
Milan Osuský - SK Trade manager
Mesto Michalovce v decembri 2015 podpísalo zmluvu o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti výrobcov a to so spoločnosťou ENVI - PAK. Výberu uvedenej spoločnosti a podpísaniu zmluvy predchádzali rokovania s viacerými spoločnosťami, ponúkajúcimi svoje služby v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. Pri rozhodovaní sme prihliadali hlavne na tieto kritéria: - ENVI - PAK je spoločnosť, ktorú založili silní a uznávaní výrobcovia a dovozcovia výrobkov, ktoré sú zabalené v obaloch, - uvedená spoločnosť akceptovala náklady na triedený zber vo výške predloženej mestom Michalovce, - poskytovanie odborného poradenstva a služieb v oblasti odpadového hospodárstva (odborné školenia, elektronická komunikácia, legislatívny servis, konferencie, osobná komunikácia s regionálnym zástupcom), - organizovanie odborného vzdelávania pre školy a bezodplatná realizácia osvetových kampaní týkajúca sa triedeného zberu. Mesto Michalovce začalo spoluprácu so spoločnosťou ENVI - PAK už v roku 2010. Okrem priamej podpory, čiže pravidelného financovania triedeného zberu, si vážime aj nepriamu podporu v oblasti odborného vzdelávania žiakov materských a základných škôl, možnosť zúčastňovať sa bezplatných seminárov a každoročne odbornej konferencie. Aj tieto skutočnosti prispeli k výberu tejto spoločnosti. Zároveň sme si boli vedomí rizík, ktoré by nastali, ak by nedošlo k podpísaniu Zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovednosti výrobcov, čomu sme sa chceli vyhnúť. Veríme, že úspešná spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK bude pokračovať aj naďalej.
Michalovce
Viliam Zahorčák, primátor mesta
Pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve je dôležité zázemie a sila OZV, čo ENVI - PAK pre mňa stelesňuje. Má odborné skúsenosti a odborný tím zástupcov pôsobiacich v regióne. Tí vedia poradiť, keďže veľmi dobre chápu špecifické problémy samospráv pri nakladaní s odpadmi. Dovolím si tvrdiť, že je to jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere oprávnenej organizácie.
Lipany
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Zmluvu sme podpísali so spoločnosťou ENVI - PAK. Hlavnými kritériami výberu boli dlhoročné skúsenosti s triedeným zberom, sila tejto organizácie, keďže za ňou stoja za ňou veľkí výrobcovia, ako aj schopnosť uhradiť likvidáciu triedeného odpadu, najmä ak jeho objem začne rásť. Absolvovali sme osobné stretnutia, zaujímali sme sa o to, akú osvetu vedia zabezpečiť pre obyvateľov všetkých vekových skupín a aké poradenstvo prostredníctvom obchodných zástupcov ponúkajú.
Nižný Hrušov
Ján Fenčák, starosta obce

CERTIFIKÁTY