30. 11. 2017
Článok

Aplikačná novela zákona o odpadoch má číslo 292/2017 Z. z.

Aplikačná novela zákona o odpadoch má číslo 292/2017 Z. z.

Ide v poradí už o štvrtú a doteraz najrozsiahlejšiu novelu zákona, ktorá sa týka nielen výrobcov, ale aj miest a obcí. Upravuje totiž nielen oblasť obalov a neobalových výrobkov, ale aj odpadových pneumatík či drobných stavebných odpadov.

Novela zákona o odpadoch

V Zbierke zákonov SR bola dnes, dňa 29.11.2017, publikovaná novela zákona o odpadoch pod číslom 292/2017 Z. z. (ďalej len „novela zákona“). Novela zákona má prívlastok aplikačná, nakoľko zabezpečuje odstránenie legislatívnych nedostatkov a nepresností zákona o odpadoch, riešenie aktuálnych problémov na trhu, ako aj zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli počas obdobia platnosti nového zákona o odpadoch z praxe a to nielen zo strany ministerstva a štátnej správy, ale aj zo strany podnikateľských subjektov.

Zmeny, ktoré prináša novela zákona:

1. Precizuje sa povinnosť výrobcu výslovne zabezpečiť priebežné financovanie triedeného zberu, t.j. financovania nakladania s odpadom z obalov a s odpadom z neobalových výrobkov. Táto povinnosť je zároveň prenesená na OZV, ktorá reálne financuje triedený zber v obciach.


2. Upravujú sa výpovedné podmienky zo strany výrobcov:

  • Doplnili sa ďalšie dôvody pre vypovedanie zmluvy medzi výrobcom a OZV z dôvodov porušenia zákona. V prípade, ak OZV poruší niektoré zo stanovených povinností, výrobca bude oprávnený zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť výpoveďou do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností.
  • Zmenil sa termín, dokedy môže výrobca alebo obec doručiť OZV výpoveď zmluvy. V prípade výpovede zo strany výrobcu musí byť doručená výpoveď do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.
  • Obec je aj naďalej oprávnená vypovedať zmluvu s OZV k 31. decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu. Pokiaľ chce obec ukončiť zmluvný vzťah s OZV, musí doručiť OZV výpoveď do 31. októbra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.

3. Novela prináša povinnosť pre OZV zverejňovať zoznam zmluvných obcí na svojom webovom sídle do 31. januára.


4. OZV bude povinná zriadiť kontrolný orgán, ktorý bude kontrolovať jej činnosť.


5. Novela zavádza povinnosť OZV vypracovať za predchádzajúci štvrťrok Správu o činnosti a zverejniť ju na svojom webovom sídle do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.


6. Podľa novely už nebude ministerstvo vydávať potvrdenie o vykonanom zápise výrobcu do Registra výrobcov vyhradeného výrobku ani potvrdenie o zmene registrovaných údajov.


7. Novela precizuje definíciu výrobcu obalov priamo pre prípad dovozu. Výrobcom obalov bude aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR.


8. Precizuje sa tiež definícia výrobcu neobalového výrobku. Bude ním subjekt, ktorý vyrobí alebo si nechá vyrobiť, prepraví alebo si nechá prepraviť, resp. dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR.


9. Novela prináša odbremenenie pre výrobcov, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov, či neobalových  výrobkov za kalendárny rok. Takíto výrobcovia už nebudú povinní uzatvárať zmluvu s OZV, musia sa len jednorazovo zaregistrovať na ministerstve a viesť evidenciu, či skutočne vyprodukovali deklarované množstvo odpadu a tieto údaje ročne ohlasovať.


10. Novela ustanovuje, že knihy a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky nebudú neobalovým výrobkom.


11. Taktiež sa vypúšťa príloha č. 16 z vyhlášky č. 373/2015 Z. z., v ktorej bol uvedený zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom. Podľa novely teda bude neobalovým výrobkom každý výrobok vyrobený z papiera, plastu alebo skla, ktorý nie je obalom a odpad z ktorého bude súčasťou komunálneho odpadu.


12. OZV bude oprávnená písomne vypovedať zmluvu s obcou (okrem výpovedných dôvodov uvedených v zmluve) aj na základe výzvy ministerstva alebo v dôsledku zrušenia autorizácie OZV, ako aj nadobudnutím účinnosti tejto novely.


13. OZV je zo zákona povinná prevádzkovať funkčný a vyrovnaný systém združeného nakladania. Funkčnosť tohto systému bude preukazovať predložením zoznamu obcí, s ktorými je v zmluvnom vzťahu. OZV takýmto spôsobom bude preukazovať, že súhrnný počet obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedá súhrnnému trhovému podielu jej zastúpených výrobcov. To znamená, že OZV bude povinná prispôsobiť a vyrovnať počet obyvateľov v zmluvných obciach množstvu obalov/neobalových výrobkov uvedených na trh jej zmluvnými výrobcami.


14. Zmluva medzi OZV a obcou bude musieť obsahovať spôsob zisťovania a overovania skutočného zloženia triedenej zložky v zbernej nádobe pre ňu určenej.


15. OZV bude oprávnená vykonávať v každej obci overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu. Doteraz mala OZV oprávnenie vykonávať takéto overenie len v prípade obce, ktorá jej bola pridelená zlosovaním Koordinačným centrom.


16. Obec si bude môcť vybrať, či ponechá množstvový zber drobných stavebných odpadov alebo bude činnosti nakladania s týmto odpadom financovať prostredníctvom poplatku za KO a DSO. Obec už teda nebude povinná zaviesť množstvový zber, pôjde o jej dobrovoľné rozhodnutie.


Uvedené zmeny sú účinné od 1. januára 2018. Znenie novely zákona publikované v Zbierke zákonov SR je k dispozícii tu.

Viac informácií o zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z. nájdete aj na našich stránkach.


Ste FIRMA, alebo OBEC a vyberáte OZV? ENVI - PAK a.s. je stabilná spoločnosť s viac než 40% podielom na trhu, ktorá Vám môže pomôcť plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona efektívne a transparentne.